B. V.

AKTA WEŘEJNÁ I SNĚMOWNÍ

W ČECHÁCH I W MORAWĚ

od r. 1414 do 1428.

Přední páni Čeští oznamují králi Sigmundowi, že před arcibiskupem Pražským nikdo newinil M. Jana Husa, kteréhožto na příštím zboru Konstanském poraučejí ochraně králowě.

W Praze, 1414, 7 Oct. (Z orig. archivu university Pražske [Tištěno jest toto psaní poprwé w díle Monumenta historica universitatis Pragensis, Pragae 1830 sq. tom. II, parte II; pag. 49 sq.])

Najoswiecenejšiemu kniežeti a pánu, panu Sigmundowi Římskému a Uherskému etc. králi, pánu našemu milostiwému: my Čeněk z Wartemberka, najwyšší purkrabie Pražský, Boček z Kunstatu, Wilém z Wartemberka odjinud ze Zwieřetic, službu swú wěrnú wzkazujem, a wyznáwáme tiemto listem, že poctiwý mistr Jan Hus poslal jest list swój nám, když sme byli w obecné radě s mnohými jinými pány, prose nás, abychom otázali kněze Konráda, arcibiskupa Pražského, jenž jest tudiež s námi byl, wieli do něho které kacierstwie aneb který blud, že sě chce najprw zde zprawiti, aneb utrpěti jakož slušné a hodné jest, nezprawilliby sě; pakli newie, aby také to wyznal, a dal jemu swědectwie toho pod swú pečetí. To sme učinili. a wyznal jest tudiež kněz arcibiskup dřéweřečený, řka: že "newie nižádného kacierstwie ani bludu na mistra Husi, aniž jemu dáwá winy; než papež ten ho winí, před tiem sě mistr Hus zpraw." A k tomu na swědomie své sme pečeti přitiskli k tomuto listu.

A také najjasnější králi, pane náš mlostiwý, země České dědici i cti jejie obránce i milowníče! prosíme TMti, rač sě k tomu statečně a milostiwě přičiniti, aby dřéwe řečenému mistru Janowi bylo dáno na swolání zjewné slyšenie k jeho prawdě, aby nebyl pokútně pohaněn, k hanbě jazyku našeho i země České; nebť ufáme pánu bohu a TMti, že tudy znikneme nařčenie křiwého. Psán w Praze, léta od narozenie syna božieho po tisíci po čtyřech stech čtrnádctého, w tu neděli po swatém Františku.Přihlásit/registrovat se do ISP