[Zdroj: PALACKÝ, František. Archiv český, čili, Staré písemné památky české i morawské. Díl III. Praha 1844, s. 181-270.]

Akta weřejná i sněmowní w Čechách i w Morawě od r. 1414 do 1428

č. 1Přední páni Čeští oznamují králi Sigmundowi, že před arcibiskupem Pražským nikdo newinil M. Jana Husa, kteréhožto na příštím zboru Konstanském poraučejí ochraně králowě. W Praze, 1414, 7 Oct.
č. 2Páni Morawští, na sjezdu w Meziříčí sebraní, přimlauwají se u krále Sigmunda za M. Jana Husa, aby z wězení propuštěn byl. W Meziříčí, 1415, m. Febr.
č. 3Páni Morawští na sněmu Brněnském králi Sigmundowi žalují, že M. Jan Hus ještě do těžšího wězení dán jest, a prosí, aby se o jeho zproštění přičinil. W Brně, 1415, 8 Mai.
č. 4Páni Čeští i Morawští králi Sigmundowi o téže wěci žalují, a zproštění M. Jana Husa od něho žádají. W Praze, 1415, 12 Mai.
č. 5Páni Čeští někteří dwořanůw krále Sigmundowých žádají, aby se u krále o zproštění M. Jana Husa přimlauwali. W Praze, 1415, 12 Mai.
č. 6Páni Čeští a Morawští, hojně w Praze i we krajích shromáždění, osmerým w táž slowa wyhotoweným psaním a přiwěšením 452 pečetí, horliwě domlauwají Otcům zboru Konstanského pro upálení M. Jana z Husince a wězení M. Jeronyma z Prahy. W Praze (i jinde), 1415, 2 Sept.
č. 7Zápis welikého sněmu pánůw Českých i Morawských, w Praze o S. Jiljí držaného, W Praze, 1415, 5 Sept.
č. 8Obec Pražská Česká k auřadu městskému žalobně se utíká, že faráři a knězi w Praze služeb božích konati a swátostmi přisluhowali nechtějí. W Praze, 1415, (asi měs. Oct.).
č. 9Děkan a kapitula Pražská poslům králowským odpowěd dáwají, proč ještě služeb božích w Praze konati dáti nemohau. W Praze, 1416 (asi měs. Febr.).
č. 10Poggius Florentinský Leonardowi Aretinskému zpráwu dáwá o upálení M. Jeronyma Pražského w Konstancí. W Konstancí, 1416, 30 Mai.
č. 11M. Jan Kardinal rektor a universita Pražská weřejným zápisem schwalují přijímání swátosti těla a krwe páně pod obojí zpusobau. W Praze, 1417, 10 Mart.
č. 12Obec na Bzí hoře sebraná swoláwá Čechy wšecky ke schůzce ku Křížkům před Ládwým na den 30 Sept. n. př. Na Bzí hoře, 1419, 17 Sept.
č. 13Artikulowé, podáwaní od obce králowstwí Českého králi Sigmundowi před jeho přijetím do země, 1419.
č. 14Pan Oldřich z Rosenberka wstupuje w zápis, kterýž páni Čeští s owdowělau králownau Sofií učinili, k hájení zemského řádu, 1419.
č. 15Provolání k obcem Pražským jménem krále Sigmunda, králowny Sofie i pánůw Českých učiněné, aby bauřek w městě nezdwihali etc. 1420.
č. 16Páni Čeští a Pražané rozpisují ke wšem Čechům a Morawanům příčiny, pro které král Sigmund Uherský nemá za krále Českého jmín ani přijímán býti, W Praze, 1420, 20 Apr.
č. 17Wášniwý manifest Pražanůw podobojích do krajůw Českých wyslaný, aby k obraně národu swého proti křižowníkům powstali a pomáhali. W Praze, 1420.
č. 18Prohlášení weřejné čtyř artikulůw Pražských, 1420, 3 Jul.
č. 19Obec Pražská wšecka zboží a statky měšťan z Prahy uteklých a obci newěrných k obci potahuje. W Praze, 1420, 26 Jul.
č. 20Pražané žalují wšem wůbec Čechům na ukrutnost od krále Sigmunda proti Čechům prokázanau. W Praze, 1420, 5 Nov.
č. 21Bludní artikulowé, kteří od některých kněží strany Táborské wedeni byli, 1420.
č. 22Oldřich z Rosenberka prohlašuje wůbec, že od krále Sigmunda i od něho čtyřem artikulům Pražským swoboda se dáwá. Na Krumlowě, 1421, 25 Apr.
č. 23Král Sigmund wšem stawům a obcem králowstwí Českého na sněm sebraným poselstwí swé wzkazuje. W Trenčíně, 1421, 27 Mai.
č. 24Zápis wšelikého sněmu Čáslawského, proti králi Sigmundowi etc. W Čáslawi, 1421, 7 Jun.
č. 25Stížní artikulowé proti, králi Sigmundowi ze sněmu Čáslawského wydaní, 1421, m. Jun.
č. 26Odpowěd krále Sigmundowa na stížné artikuly sněmu Českého, 1421.
č. 27Zápis walného sněmu Brněnského stawůw Morawských proti Husitům. W Brně, 1421, 17 Nov.
č. 28Kněz Wilém žaluje na mistry a kněží Pražské po stětí kněze Jana. W Praze, 1422, m. Mart.
č. 29Sigmund kníže Litewský, co spráwce zemský w Čechách, obsílá p. Oldřicha z Rosenberka k sobě, 1422, 21 Mai.
č. 30Jan Žižka z Trocnowa a Táborští přijímají knížete Sigmunda za zpráwce země České, 1422, 11 Jun.
č. 31Zápis welikého sněmu swatohawelského w Praze, jímžto předešlý (neznámý) sněm Kolínský se potwrzuje, mocní zpráwcowé země České s obau stran se ustanowují etc. W Praze, 1423, 1 Nov.
č. 32Strana Táborská w Čechách wstupuje w příměří s p. Oldřichem z Rosenberka i se stranau jeho až do S. Hawla n. př., 1424, 10 Sept.
č. 33Umluwy Zdické o upokojení a očištění země z nářku, uložení nowého sněmu etc. We Zdicích, 1424, m. Oct.
č. 34Strana Táborská w Čechách podwoluje se pod mocný rozsudek wolených oprawcůw we při se stranau Pražskau, 1425.
č. 35Forma zápisu na příměří učiněného mezi stranau krále Sigmundowau w Čechách a mezi knížetem Sigmundem Korybutem i stranau podobojí, 1425.
č. 36Rytíři a města strany Táborské posílají Pražanům zápis sjezdu swého Píseckého. W Písku, 1426, 6 Febr.
č. 37Zápis pánuw kraje Plzeňského o hájení sebe proti Husitům, 1426, 28 Oct.
č. 38Artikulowé prohlášení w Praze pro zachowání swornosti a pokoje, 1427, konec Apr.
č. 39Stawowé Čeští obojí strany činí umluwu mezi sebau o sjezd na Žebráce o wánocech n. př., o příměří etc., 1427, asi m. Sept.
č. 40Zápis na přiměří mezi pány strany králowské w Čechách a mezi Domažlickými etc. 1428, 25 Nov.
č. 41Artikulowé kněží Pražských o zachowáwání řádůw církewních etc. 1428 neb 1429.


Přihlásit/registrovat se do ISP