2.

Páni Morawští, na sjezdu w Meziříčí sebraní, přimlauwají se u krále Sigmunda za M. Jana Husa, aby z wězení propuštěn byl.

W Meziříčí, 1415, m. Febr. (Z rkp. Česk. Museum.)

Služba naše napřed Twé Mti, najoswiecenější knieže, králi a pane, pane náš milostiwý! Jakož welebný muž a rozmnožitel písma swatého, mistr Jan Hus jel jest odsad k obecnému křesťanskému swolánie do Konstanci dobrowolně, pro křiwé nařčenie, kteréž jest jemu scestně, a skrze to wšie České koruně i hláholu Českému připisowáno; na kterémžto swolánie chtěl jest i srdečně žádal jest, pro očištěnie swé i wšie České koruny, odpowiedati wšem i každému zwláště před obcí zboru swatého a zjewně, ačby kto jemu w čem winu dal, a tu swú wieru dále wšemu křesťanstwí chtěl zjewiti a ohlásiti, a bylliby w čem scesten shledán, jehož bohdá nic takowého do něho newieme než wše dobré, hotow jest byl toho poprawiti podlé swých starších zpráwy a naučenie písmem swatým; a TMt list gleitowní jemu poslala, a ten jest zde po wší zemi České i Morawské rozhlášen: tu když jest do Konstancí přijel, jakož slyšíme, jat jest w tom gleitu a u wězenie wsazen, bezewšie zpráwy a slyšenie, proti prawdě a řádu i gleitu TM wy danému. A o to zde i jinde mezi kniežaty, pány, chudými i bohatými, weliké řeči jdú, že Otec swatý tak jest proti řádu a prawdě a proti gleitu TMti učinil, a muže sprawedliwého bez winy u wězenie wsadil. Protož Twá Mt rač to milostiwě opatřiti, jako král a pán a dědic nápadný koruny České, ať mistr Jan Hus prost bude toho neřádného wězenie; a TMt rač jemu napřed probuoh zjewné a swobodné slyšenie zjednati, ať tu, ač jemu kto w čem kterú winu dá, zjewně odpowiedá, jakož je zjewně a bez strachu zákon boží kázal. A budeli w čem řadem a prawým práwem shledán, ať se stane jakožby na to slušalo; a Twé Milosti gleit ať wždy proskok má. Neb jinak mohlby TMti i wšie České koruně úraz skrze to býti, kdyžby sě sprawedliwému člowěku w takém gleitu co stalo; neb pán bóh wie, žebychom nerádi slyšeli, kdyby se co cti TMti pro taký kus dotýkalo. Neb proto bylaby příčina mnohým, žeby se TMti gleitów lekali; jakož již o to řeči běžie. A TMt muož to dobře stawiti, jako milostiwý král a pán, a w dobrý konec uwesti; a skrze to TMt napřed od pána boha bude mieti odplatu, a čest od lidí, když TMt prawdy mimo řád nedá utisknúti.

Lacko de Krawar, capitaneus Moraviae, Bočko de Kunstat alias de Poděbrad, Erhardus de Kunstat alias de Skal, Wilhelmus de Pernstein, Johannes de Lomnic supr. camerarius Brunensis, Hanussius de Lipa, supr. marsalcus regni Bohemiae, Petrus de Krawar supr. camerarius Olomucensis, Jodocus Hecht de Rosic, Ulricus de Hlawatec marchionatus Moraviae subcamerarius, ceterique barones nunc in Mezerič constituti. (An. 1415, ante carnisprivium.)Přihlásit/registrovat se do ISP