4.

Páni Čeští i Morawští králi Sigmundowi o téže wěci žalují, a zproštění M. Jana Husa od něho žádají.

W Praze, 1415, 12 Mai. (Z rkp. Česk. Museum.)

Najjasnejšiemu kniežeti, panu Sigmundowi Římskému a Uherskému etc. králi, pánu našemu milostiwému: my w dole psaní páni, rytieři a panoše země České i Morawské wzkazujem službu swú wěrnú.

Jakož papež Jan třimedcítmý lóni rozeslal po wšem křesťanstwí swé bully a listy, klada w nich a ohlašuje obecné swolánie do Konstancie, pro sjednáme wiery křesťanské a wšech jiných roztržení, dáwaje těmi listy a bullami wšem swój jistý a bezpečný gleit a jistotu plnu a swobodnú, aby každý dobrý i zlý, křesťan i kacieř, kteréhož koliwěk řádu, bezpečně mohl přijeti i otjeti k tomu i od toho swolánie; a nad to přikázal pod kletbu a zbawenie wšěho dóstojenstwie, cti, úřadow i obroków, stawu duchowniemu i swětskému, aby ižádný nepřekážel, ani což jest na něm překážeti dal, ktožby k tomu obecnému swolánie do Konstancie jel, nebo sě zase wracowal. Tu poctiwý muž a kazatel wěrný slowa božieho, mistr Jan Hus, jel jest odsad k tomu swolánie dobrowolně, pro křiwé narčenie, kteréž jest jemu bez winy, a skrze to wšie české koruně a jazyku připisowáno. Na kterémžto swolání chtěl jest a welmi žádal pro očištěnie swé newinnosti i wšie České koruny, otpowiedati wšem i každému zwláště a zjewně před Twú Milostí i před obcí toho wšeho zboru, ačby jemu w čem winu dal; a tu swú wieru a kázaní dále wšemu křesťanstwí chtěl jest zjewiti a ohlásiti; a bylliby w čem scesten shledán, (jehož bohdá nic takowého do něho newienae, než wše dobré) hotow jest byl toho poprawiti podlé řádu a naučenie písma swatého; a ještěby to rád učinil, by mohl zjewné a sprawedliwé slyšenie mieti. A proti těm swědkóm wšem, ježto jsú proti nému prowedeni, jmá a móž mieti mnoho wiece dobrých lidí a swědków, ježto jim jest hodnějie wěřiti, nežli těm jeho nepřátelóm, že dáli bóh nic jest w Čechách newedl ani kázal zlého ani bludného, nežli prawdu a zákon boží podlé čtenie božieho a wýkladów swatých doktorów. A TMt přes to wšechno mnohými pány swými jeho jest obeslala, aby wždy přijel k tomu zboru, a k tomu i list swój gleitowní a bezpečenstwie jemu poslala; a ten jest zde po wší zemi České i Morawské rozhlášen i rozepsán. Tu když jest do Konstancie přijel, jat jest w Twém gleitu a u wězenie w těžké wsazen bezewší zpráwy a slyšení, proti prawdě a řádu i gleitu Twú M wydanému. A o to zde i jinde mezi kniežaty, pány, rytieři i panošemi, chudými i bohatými, weliké řeči jdú, že papež tak proti swým listóm i bullám, proti řádu i prawdě, a proti gleitu TMti učinil, a mistra Jana Husi, muže dálibóh sprawedliwého, bez winy, beze wšeho slyšenie a dówodu prawého, u wězenie wsadil, nám i wšie České zemi i jazyku na hanbu a na potupenie. Protož TMt rač to ještě milostiwě opatřiti, jako král a pán a dědic nápadný koruny České, poněwadž kacieři potupení do Konstancie ot Řehoře i ot Benedikta poslaní, měli sú a mají pokoj a bezpečenstwí, a již také papež, nechaw tu mistra Jana Husi, pryč jest jel a w Twé moci jeho tu ostawil : aby mistr Jan Hus, již dosti bez winy trpěw, byl propuštěn a wyswobozen, a wiece mocí a bez řádu nebyl žalařowán, na hanbu a potupenie wšemu jazyku Českému, tak jakož TMt jej obeslala a bezpečně gleitowala. Neb jinak napřed TMti, a potom wšie České koruně bylby weliký úraz skrze také neřádné a nesprawedliwé wězenie člowěka sprawedliwého, jenž jest jakož slyšíme, již w Twé moci i w Twém městě jat, maje Twé sliby i listy gleitownie; a mnohým bylaby příčina, žeby sě TMti gleitów lekali; jakož již o to řeči weliké jdú, kteréž o TMti neřádi slyšíme. A to TMt móž wšeckno dobře stawiti a zjednati, a mistra Jana Husi, jakož jest swobodně k Twé wuoli přijel, aby i též swobodně k nám do Čech sě zase wrátil, jako milostiwý a sprawedliwý král a pán, napřed pro pána boha a prawdy jeho rozšířenie, a pro dobru powěst o TMti, a pro pokoj a čest země České, i pro naši wěrnú a hotowú po wše časy TMti službu. Psán w Praze, léta od božieho narozenie tisícieho čtrstého patnáctého, tu neděli po božím wstúpení, pod našimi pečetmi wespod přitištěnými.Přihlásit/registrovat se do ISP