5.

Páni Čeští někteří dwořanůw krále Sigmundowých žádají, aby se u krále o zproštění M. Jana Husa přimlauwali.

W Praze, 1415, 12 Mai. (Z orig. archivu university Pražské [Tištěno již toto psaní w Monumenta histor. univ. Prag. l. c. pag. 51 sq.])

Urozeným a slowútným pánóm, rytieřóm i panošem Čechóm z země České i Morawské, dwořanóm najoswiecenejšieho kniežete a pána, pana Sigmunda Římského a Uherského etc. krále; my páni, rytieři a pánowé Čeští a Morawští wzkazujem swú wěrnú službu.

Páni a přietelé milí! Jakož sme KMti psali, též i wám tuto písem, kterak papež Jan třimezicietmý loni rozeslal po wšem křesťanstwí swé bully a listy, klada w nich a ohlašuje obecné swolánie do Konstancie pro sjednánie wiery křesťanské a wšech jiných roztržení; dáwaje těmi listy a bullami wšem swój jistý a bezpečný kleit, a jistotu plnu a swobodu, aby každý dobrý a zlý, křesťan i kacieř kteréhož koliwěk řádu, bezpečně mohl přijeti i otjeti, k tomu i ot toho zboru i swolání; a nad to přikázal pod kletbu i zbawénie wšeho dóstojenstwie, cti, úřadów i obroków, stawu duchowniemu i swětskému, aby nižádný nepřekážel, ani což jest na něm překážeti dal, ktožby k tomu obecnému swolání do Konstancie jel, nebo se zase wracowal. Tú poctiwý muž a kazatel wěrný slowa božieho, mistr Jan Hus, jel jest otsad k tomu swolání dobrowolně, pro křiwé narčenie, kteréž jest jemu bez winy, a skrze to wšie České koruně a jazyku připsáno. Na kterémžto swolání chtěl jest a welmi žádal, pro očištěriie swé newinností i wšie České koruny, otpowiedati wšem i každému zwláště a zjewně před KM i před obcí toho wšeho zboru, ačby kto jemu w čem winu dal; a tu swú wieru a kázanie dále wšemu křesťanstwí chtěl zjewiti a ohlásiti; a bylliby w čem scesten shledán, (jehož bohdá nic takowého newieme do něho, než wše dobré,) hotow jest byl toho poprawiti podlé řádu a naučenie písma swatého. A ještěby to rád učinil, by mohl zjewné a sprawedliwé slyšenie mieti. A proti těm swědkóm wšem, ježto sú proti němu prowedeni, jmá a móže mieti mnoho wiece dobrých lidí a swědków, ježto jim jest hodnějie wěřiti, nežli těm jeho nepřatelóm, žě dálibuoh nic jest w Čechách newedl ani kázal zlého ani bludného, nežli prawdu a zákon boží, podlé čtenie božieho a wýkladu swatých doktorów. A KMt přes to wšeckno mnohými pány a dwořany swými jeho jest obeslala, aby wždy přijel k tomu zboru; a k tomu i list swój kleitowný a bezpečenstwie jemu poslala, a ten jest zde po wšie zemi České i Morawské rozhlášen a rozepsán. Tu když: jest do Konstancie přijel, jat jest pod kleitem králowým a u wězenie těžké wsazen, bezewšie zpráwy a slyšenie, proti prawdě a řádu i kleitu od krále wydanému. A o to zde i jinde mezi kniežaty, pány, rytieři i panošemi, chudými i bohatými, weliké řeči jdú, že papež tak jest proti swým listóm i bullám, proti řádu a prawdě, a proti kleitu králowému učinil, a mistra Jana Husi, kněze dálibuoh sprawedliwého, bez winy, beze wšeho slyšenie a dówodu prawého, u wězenie wsadil, nám i wám i wší České zemi i jazyku na hanbu i na potupenie. Protož milí páni a přietelé ! račte sě k tomu, napřed pro buoh a prawdu jeho, a pro čest swú i naši, i wšeho jazyku Českého, skutečně přičiniti, a KMt na to ustawičňé wésti a držeti a jemu wěrně raditi, ať toho, neřádu a bezprawie, kteréž sě mistru Janowi Husowi do sié chwile dalo jest, proti swým listóne a kleitu twému, déle netrpí ani odkládá, a nepřepúštie; poňawadž kacieři potupení s Řehořowy a s Benediktowy strany, a jiní zlí lidé a neswobodní, ježto sú k tomu swolání přijeli, meli sú a mají pokoj a bezpečenstwie. Nebo jinak napřed KMti a potom wšie České koruně bylby weliký úraz skrze také neřádné a nesprawedliwé wězenie čloweka a kněze sprawedliwého, jenž jest, jakož slyšíme, již w králowě moci a w jeho říském městě jat, maje jeho sliby a listy kleitownie. A mnohým bylaby příčina, žeby sě JMti kleitów lekali a warowali, jakož již o to řeči weliké jdú, kteréž welmi nerádi o JMti slyšíme. A wěříme i ufáme wám, že KMt na to zwedete, aby mistr Jan Hus byl propuštěn a wiece nežalařowán, a jakož jest swobodně jel do Konstancie pod jeho klekem, aby též zase swobodně k nám do Čech přijel a wrátil sě pod tiemž kleitem. A za to u pána boha otplatu a w swětě dobru powěst obdržíte, že sprawedliwě o čest swého jazyka stanete; a my proto wám chceme w budúcie časy, kdež budem moci, radějie libost činiti i slúžiti. Psán w Praze, léta ot narozenie božieho tisícieho čtyřistého patnáctého, tu neděli po božiem wstúpeni, pod našemi pečetmi wespod přitištěnými.

Pawel z Jenšteina. Jan z Dubé. Jan z Wlašimě. Aleš Hřič z Pozně. Jindřich z Wlašimě. Diwiš z Říčan. Jan Hřič řečený Kekule ze Stradonic. Bartoš z Říčan.Přihlásit/registrovat se do ISP