9. 

Děkan a kapitula Pražská poslům králowským odpowěd dáwají, proč ještě služeb božích w Praze konati dáti nemohau.

W Praze, 1416 (asi měs. Febr.)  (Z rkp. c. k. dworské bibliotéky No. 4937, fol. 141.)

Když najjasnějšie knieže a pán, pan Wáclaw etc. poslal byl radu swú a posly počestné ku Pražské kapitule, prose a chtě owšem mieti, aby se služba božie dala i na (sic) Praze i po jiných wšech kostelech a klášteřiech po wšem městě, poňawadž Králowa Mt zpósobil jest pokoj kněží a nawrácenie zbožie, z něhož sú byli oblúpeni pro stawenie služby, a také že Jan Jesenic, pro kohož byla služba stawena, jest a má býti kromě Prahy: k tomu děkan a kapitula Pražská takto odpowiedá:

Najprwé, že prosby a wóle pána krále děkanowi a kapitule jsú přikázanie, jemuž, což mohu s bohem a dobrým swědomím a ctí králowú, wždycky hotowi jsú poslúchati.

Item wěz Jeho Jasnost, že netoliko pro ty příčiny již řečené, kteréž podlé jich domněnie nejsú zkaženy, jakož se to w dole ukáže, ale také pro jiné podobné příčiny neslúžie ani slúžiti mohú:

Najprwé, že ustaweno jest od kněze Jana arcibiskupa Pražského poslednieho patriarchy, aby w těch miestech a farách stawena byla služba, kdežbykoli po Praze neb po biskupstwí Pražském zbožie mowité neb nemowité kostelóm a žákowstwu pobráno bylo a zadržáno. Ale to jest známo, že mnohé a téměř wšecky fary lepšie po Praze držie wtištění faráři, a prawl faráři jsú wyhnáni. A protož proti tomu ustanowení nemóž slúženo býti, jeliž farářowé w kostely, domy a zbožie jich budu nawráceni; jinak před těmi lúpežníky a před tiem lúpežem nemóž býti slúženo pro swrchupsané ustawenie.

Druhé, kněz Konrád arcibiskup nynější přikázal jest pod welikými pokutami takéž, aby neslúžili, dokudžby wšichni wyhnaní od kostelów k kostelóm a k tomu, z čehož sú oblúpeni, nebyli nawráceni.

Třetie, protože konšelé Pražští kněží a žáky jímají, wězie, lúpie a někdy wěsie a stínají: a protož tak činiec jsú w kletbě. A zwláště že farář od S. Hawla, tenť jest jat a wězí. A protož dokudž on jest jat a wězí, nemóž slúženo býti.

Item wěz pán náš král, že kanowníci k jich zboží nejsú nawráceni: najprw že kněz děkan jest zbawen obroka swého, také kněz Welislaw swé obediencie etc. A jmenowáni budú od těch ježto to wědie, jako Bergow; také Krušina a Jindřich Wartemberk  w zbožie se uwázali.

Item wěz JJt, že Jan Jesenic, ač se někdy pokryje, ale často w několiko dnech tetéž widien býwá. Protož nehodí se slúžiti, jeližby ukázáno bylo jeho z Prahy wyjedenie tak, aby nemohl zase do města přijíti ; a o tom jeho nebytí ustawičném w Praze aby děkan a kapitula Pražská byli ujištěni.

Item wěz JJt, že když i wšecky ty již řečené překážky budu odjaty, ale že mnozí jiní, kteří jsú w takowých neb u wětších kletbách než Jesenic, jako jest pan Čeněk z Wartemberka a jiní, před kterýmiž musí služba stawena býti: a protož JJt to zpósob, aby takowí do Prahy nepřichodili. Jinak nám neporokuj, udali se před takowými službu častokrát stawiti, a také před kletými; nebo by nebyla nám položena zápowěd, najméň musie aby takowí z kostela byli wyhnáni.

Item aby kletí a ti, jenž w zápowěd slúžie neb ke mši chodie, máli slúženo býti, musie to býti aby takowí nepřichodili z úmiysla do kostelów, ani překážky činili w službě boží. Nebo pro takowé, jenž jich jest bez čísla, kdyby w kostele byli a nebylo těm překáženo, kteříby mohli rumor učiniti, před těmi nebyloby aniby mohlo slúženo býti.

A jiné wěci sami lépe rozumějte, jakož k tomu slušie a záleží, a zwláště pro čest našeho pána krále, jehož čest a welebnost hledá se w této wěci.Přihlásit/registrovat se do ISP