12.

Obec na Bzí hoře sebraná swoláwá Čechy wšecky ke schůzce ku Křížkům před Ládwým na den 30 Sept. n. př.

Na Bzí hoře, 1419, 17 Sept. (Z rkp. c. k. dworské bibliotéky N°. 4937, fol. 209.)

My obec na Bzie hoře sebraná, w naději ducha Ježíše Krista shromážděná, w neděli po S. Ludmile nynie: wšem wěrným božím milým s námi spasenie, pokoje, jednoty, lásky a prawdy u wieře neporušené w Ježíši Kristu až do smrti žádajíce: najmilejší! oznamujem tiemto listem obecně wšem, že naše na hory a na pole scházenie nenie pro jiné, jedné pro swobodné slyšenie zpráwy wěrné spasitedlné w zákoně božiem založené a swátosti najdóstojnějšie božské těla a krwe pána našeho spasitele Ježíše Krista potřebné přijímanie, na památku jeho umučenie a našeho wykúpenie, a na posilenie, zachowánie a potwrzenie w žiwotě spasitedlném. Z toho žádajíce na milém pánu bohu wšickni jednu wolí, abychom byli jednoho zákonu, jedné wiery, jednoho srdce a jedné duše; aby w nás najprwé wšecko zlé a škodné duší bylo zkaženo, a wšecko dobré bylo zděláno; a také abychme poznawše již chytré a škodné zawedenie našich duší, od falešných proroków pokrytých proti zákonu božiemu od antikrista uwedených, abychom se jich warowali a pilně střiehli, aby nás wiece již nepokládali a nezawodili od wiery prawé staré pana Ježíše a apoštolské; již zjewně widúce ohawnost welikú stojící na swatém miestě, jakž jest prorokowáno  od  Daniele  proroka;  posměch   a  rúhánie,  potlačenie   a zawrženie   wšie prawdy božie a přeweliké zwelebenie wšie zlosti antikristské pokrytské, pod jménem swátosti a dobrotiwosti. A komu se toho nemá zželiti ! kto nemá toho litowati, lkáti a plakati a ku pánu bohu wolati s syny Israelskými w Egyptu: neb oni lkajíce wolali jsú, a hlas jich wstúpil jest k bohu, a uslyšel jest pláč jich, a spomenul na slib swój, který učinil jest Abrahamowi, Isákowi a Jakubowi, a whlédl jest na ne a wyswobodil je. O kterak Judit a Hester ty swaté ženy modlily se pánu bohu za wyswoboženie lidu swého, a uslyšány jsú! O kterak Matatiáš umieraje, syny swé napomínal k statečnému zachowání slowa božieho a k obecnému dobrému, takto jim řka: O synowé, nynie horliwí milowníci buďte zákona, a dajte žiwoty waše za swědectwie otców wasich, a pomněte na jich skutky, kteréžť sú činili w swém pokolení; a wezmete sláwu welikú a jméno wěčné, jakžto Abraham, Josef, Finees, Josue, Kalef, Dawid král, Eliáš prorok, Ananiáš, Asariáš, Misael, Daniel a mnoho jiných, wěřiec pánu bohu, wyswobozeni jsú z rozličných pokušení. A tak myslte po národiech a pokoleních, že wšickni, kteříž sú w boha úfali, nikdy sú nepohynuli. A od řečí člowěka hřiešného nelekajte se : neb dnesť se zdwihne, a zajtra nalezen nebude, obrátě se w zemi swú, a myšlenie jeho zahyne. A proto milí synowé posilněte se, a mužsky sobě čiňte w zákoně: neb když učiníte, co je wám w zákone přikázáno od pána boha wašeho, w tom slawní budete shledáni. A protož, najmilejší! žádámy a prosíme wás pro pána boha a waše spasenie, aby s námi se wšemi w sobotu na den S. Jeronýma jednostajně ráno se sešli a sebrali u Křížków na úlehléch na Benešowské silnici na té hoře za Ládwým ku Praze jedúc, k jednotě božské o swobodu zákona božieho a prospěch spasitelný a počestné dobré wšeho králowstwie: aby úrazowé a pohoršenie zjewná a rozdielowé byli staweni a kaženi s pomocí pána boha, krále, pánów, rytieřów a panoší, i wšie obce křesťanské. Dán na Hoře, w neděli po S. Ludmile etc.Přihlásit/registrovat se do ISP