15.

Prowolání k obcem Pražským jménem krále Sigmunda, králowny Sofie i pánůw Českých učiněné, aby bauřek w městě nezdwihali etc.

Bez datum, s počátku r. 1420. (Z přepisu Pelclowa na Děčíně.)

Páni, konšelé i wšeckna obec! Račte slyšeti poselstwie krále Sigmundowo, našeho i wašeho pána milostiwého, kteréžto jest milostiwě a dobrotiwě učinil Králowé Mti, pánóm úřednikóm i wám městóm, po poslech prwních, druhých i konečně třetích.

Najprwé tak, že JMt wzkázal, aby k Králowé Mti zřeli a Jie Mti poslušní byli wšickni páni úředníci i města a Jí Mti radni byli a pomocní nepokoje a búře stawowati až do příjezdy JMti; a tak JMt wzkázala, že pány, zemany i města i obec této země ráčí při práwíčh, swobodách a jich řádu je zachowati.

A protož Králowé Mt sezřewši búře, kteréž ot wašeho města i jiných měst, ježto k wám hledie, najwiece se dějí, se pány se utázawši a ustanowiwši, wám přikazuje slowem pána našeho, abyste ty búře po dnešní den stawili, a zwláště kostelów a klášterów bořenie, obrazuow a oltářuow bitie, neřádných zboruow a zbieránie bez wuole a wědomie našeho nečiniec, i jiných wěcí, kteréžby neřádné byly, stawujíce, jich přestali.

Wiece Jie Mt i se pány přikazuje, abyste opaty, mnichy a jeptišky w jich kláštery zase nawrátili, a měšťany, kteří sú z wašeho města pro některé utištenie musili wyjíti, abyste je také zase nawrátili a jim wšem nepřekáželi, než s nimi u pokoji byli až do příjezdy pána našeho i wašeho milostiwého.

A wiece, že Králowé Mt i páni wás od přijímanie pod oběma zpósoboma netisknu, nebť toho přikázanie od pána swého i wašeho nemají, než tak Jie Mt i se pány přikazuje, abyste nižádného mocí nepřitiskali, než ktož milost má, ten přistúpaj. Nebť jest JMti tak wzkázala, že když dálibuoh přijede, ty kusy wážiti miení s biskupy, s preláty, s mistry, s kniežaty, s pány i s wámi městy; a to což řádného bude podlé rady a naučenie, při tom milostiwě ostawiti.

Takéť JieMt přikazuje, ábyšte JMti w jeho úřady nesahali, totižto w unkelty, w richtářštwie, we cla, až do JMti příjezdy.

A to wše, jakož ste již slyšeli, Králewé Mt i se pány slowem pána našeho milostiwého wám přikazují, abyste to učinili. Paklibyšte toho neučinili, tehdy wězte, že Králewé Mt i se pány přikázáním pána swého milostiwého; mienie i chtie se k tomu tak přičiniti, že to učinili musíte. Nebť jest to přikázánie KMti aby Králewé Mt s radú panskú, by wšecky poklady i wšecky klenoty;což jich JMt w této zemi má, na to naložiti měla, a tu búři wždy až do příjezdy JMti stawila. I wiece JMt wzkázala, jestližeby to stačiti nemohlo, žeby JMt i z Uher přičiniti chtěla, aby to wždy staweno bylo. A protož jestěť toho žádáme, abyste swého pána w tom zachowali, a JMti k wětším nákladóm nepřiprawowali. A toho nám ihned odpowěd dajte; kteří chtie králowo poslušenstwie učiniti, ty nám dajte wěděti, nesmějíli zjewně, ale tajně.

A bohadle! pamatujte, kterak ste se mezi sebú zapsali, abyste sobě pomocní byli, cožby ctné a dobré KMti pána našeho milostiwého, túdiež i této země bylo. To pamatujíc opatřtež, ačť jest to ctné a dobré pána našeho i teto země, že JMti takú búři w zemi činíte a poslušenstwie jeho nedržíte, kostely a kláštery bořiec, opaty, mnichy, jeptišky z klášteruow wyhánějíc a biskupa woliti chtiec, zbory a zbieránie neřádné bez wědomie a wuole našie činiec, a tak JMt k nákladóm bezpotřebným připrawujíc, že JMt a my přikázáním JMti pro búře a neposlušenstwie waše jeho poklady a klenoty na to, abychom to upokojili a stawili, naložiti musíme; ježtož JMt ty poklady i klenoty podlé rady panské na ctné a dobré swé a této koruny mienila naložiti.Přihlásit/registrovat se do ISP