28.

Kněz Wilém žaluje na mistry a kněží Pražské po stětí kněze Jana.

Bez datum (w Praze, 1422, m. Mart.)  (Z rkp. Křižownick.)

Před bohem milým i před wámi wyznáwám i oswědčuji, že těmito žalobami kněze Jakuba Betlémského i s pomocníky jeho nemiením k bězžiwotí anebo k ujmě kterého úda na jich těle přiwesti: ale míním jim jich zlosti před očima položiti, zdaliby poznajíce swé zlé, kteréž spáchali, byli hnuti k prawému pokání před bohem i před wěrnú obcí, jakožto toho máme žádati.

Tyto jsú winy Jakúbkowy, Přibramowy, Englišowy, Martinowy Wolyni, Křištanowy, Prokopa Plzeňského, Martina Pražského, Kardinálowy, Rokycanowy a jiných wšech jich pomocníkuow, kněží i žákuow.

Najprwé: že přes tento celý rok trápili šú wěrné panny a wdowy i manželky, kněží wěrné i súsedy, sužujíce, hanějíce a lžiwě pikhartujíce, až sú druhé wěrné bratry zpikhartowawše i k smrti přiwedli.  

Item, kdyžkoliwěk byli sú dobří a wěrní zpráwce a úředníci a súdci a hajtmanowé ustaweni, tehda Jakúbek kněz Betlémský i s jinými spáti nemohli, sem i tam běhajíce, radiece se, kterakby je s úřadu strčili, a strčíce wěrné, i nešlechetné zrádce zákona božieho i wěrných wsazowali. A to sú tak dlúho wedli, až sú wěrným bratróm z swěta pomohli. A buoh wie, co sú učiniti mienili, anebo co ještě miení.  

Item řekl i s jinými u weliké obci, a to w knihy kázal zapsati: ktobykoliwěk kněží Táborské zastáwal, aby bylo k jeho statku i k hrdlu hledieno. A tak odsúzenie nad mnohými wěrnými učinil.

Item proti dobrým súdcóm a wěrným zpráwcóm města popudil nešlechetných zrádcí zákona božieho i wěrných lidí. A na tom dosti neměl, i jal se s processi mocně rathúzu a pečeti dobýwati.

Item dřéwe s swrchupsanými pomocníky skowal list lžiwý a falešný a lstiwý na potupu zákona božieho i wěrných. A ten list chwálil jest a welebil w swých kázáních, i s swými kazateli twrdil a řekl jest i s jinými, že ktobykoliwěk proti tomu listu mluwil, my chcem jeho hájiti, neb jest z zákona božieho ten list potwrzený. A když se jest swaté paměti kněz Jan a kněz Prokop Táborský tomu listu zprotiwili, řkúce, ten lišt jest lžiwý, lstiwý w mnohých artikulech a škodliwý zákonu božiemu i wěrným, a že má oprawen býti: tehda oni s Přibramem a s jinými smáli sú se tomu a polepšiti nechtěli, až sú i meč krwawý tiem listem na hrdlo wěrných přiwedli.

Item w tu sobotu před jich stětím žalowal před těmi zrádnými konšely na rathúze na kněží Nowého města, řka, že činie rozdiel w lidu a k búřem káží; a to řekl těm krwawým súdcóm: "o ste přieliš wlažní a nedbanliwí! přičiňte pilnost, abyste to stawili." A tudy jich popudil na newinné.

Item řekl knězi Janowi swaté paměti: "ty jsi winen wšemi těmi búřemi a tiemto wšiem krwe prolitiem; a zawedl si Českú a Morawskú zemi."

Item buďte wšickni kněží swoláni, kteří se kněze Jakuba Betlémského přidrží, a buďte otázáni, co oni o smrti těchto bratří smyslí.

Item buďte otázáni, proč o smrti těchto wěrných bratruow mlčie, a proč jich newinné smrti; nepotwrzují wěrných křesťanuow k stálosti a opatrnosti, aby se opatrowali, widúce tyto zrady; čili jsú oni jich smrtí winni? A buď jim před oči předloženo, kterak jsú w tu chwíli usta otewřeli, když sú newěrného zrádci Sádlo stěli, aneb když sú newěrné zrádce na rathúz wsázeli.

Item sprawedliwost boží žádá, aby ten súd na kněze Jakuba Betlémského i na jeho spomocníky spadl, kterýž jest on s swými pomocníky na wěrné wydal, aby nižádný kněz w zlém domnění a kněz krwawý neměl swobody w slúžení ani w kázaní, lečby se prwé před  obcí wyčistil a zjewné pokání činil.  A žeť on s swými pomocníky jest kněz w zlém domnění a krwawý: protož  aby neslúžil ani kázal i s jinými swými, leč se z toho wywede a zjewné pokánie učiní.

Tieži wás, milá Obci! kněz Jan swaté paměti, a ti bratří kteříž sním stínáni, bylili: jsú pánu bohu a wám wěrni a pomocní we wšech prawdách poznalých, od počátku až do smrti?Přihlásit/registrovat se do ISP