30. 

Jan Žižka z Trocnowa a Táborští přijímají knížete Sigmunda za zpráwce země České.

Bez místa, 1422, 11 Jun. (Z rkp. města Pražsk.)

We čtwrtek po sw. Trojici bratr Žižka, Chwal, Buchowec i jiní zpráwce lidu Táborského obyčejem dolepsaným Kněze Milost jsú přijeli:

S boží pomocí, amen. Račtež slyšeti, páni a bratřie! že my s bratřími Táborskými, Domažlice, Klatowy, Sušice, Piesek, i jiní páni, rytieři, panoše i jiné obce, Prachatice a Horažděwice, kteréžto dobrowolně k nám hledie, ke mně, k Chwalowi, k Buchowcowi, a nám sebe svěřili, Kněze Milost sme přijeli za pomocníka a za zpráwci najwyššieho této země. I chcme JMti rádi poslúchati, we wšech řádných wěcech pomocni a radni býti wěrně buohdá; i wás také prosíme wšech, abyste wšichni wespolek po dnešní den wěrně wšecky nechuti, hněwy, kyselosti, kteréžto ste mezi sebú jakž jste žiwi, od roka nebo nynie měli, konečně odpustili, tak abyste mohli sprawedliwě páteř pěti, a řkúce: "odpusť nám naše winy, jakožť i my odpúštieme." A jestliže toho neučiníte, a budete chtieti které búře neb které lži a swáry, rotiece se mezi obcemi, wésti po dnešní den: tehdy my s boží pomocí, s Kněze Milostí, s pány konšely i jinými pány, rytieři, panošemi i se wšemi wěrnými obcemi, chcme sě k tomu přičiniti a mstíti, buď ktož buď, ižádné osoby newynímajíc. Slibujeteli nám toho pomocní býti? A ktožby měli s kým co činiti, buďto o zbožie nebo o jiné wěci, abyste bez rocenie, bez zbieranie byli před purkmistry, před konšely, a před richtáři řádně každý s swú pří. A staršie swé, jakožto purkmistry, konšely obecné a richtáře, aby w čest měli, a milowali sě za jeden člowěk. A tak pán buoh bude s námi i jeho swatá milost, a prospěch nám dá ke wšemu dobrému.Přihlásit/registrovat se do ISP