34.

Strana Táborská w Čechách podwoluje se pod mocný rozsudek wolených oprawcůw we při se stranau Pražskau.

Bez dat. r. 1425. (Z rkp. Brazydynowa na Děčíně.)

My Jan Roháč z Dubé, Aleš z Žeberka, Jan Hwězda z Wiecemilic a Kuneš z Bělowic, se pány, rytieři, zemany, panošemi, městy i obcemi Táborskými, Orebskými i wšelijakými osobami k zákonu božímu a k nám přichylnými: wyznáwáme tiemto listem obecně wšem, kdož jej uzřie nebo čtúce uslyšie, že sme o ta záštie, kteráž sú mezi námi a naší wší stranu s jedné, a múdrými opatrnými purkmistry a konšely i wší obcí Starého, Nowého i menšieho měst Pražských, i jinými pány, zemany, rytieři, panošemi, městy i obcemi k zákonu božiemu a k nim přichylnými s strany druhé, po míru slawném na Špitálském poli učiněném wstala a wznikla, ubrmany mocné, ze jména pana Bohuslawa ze Šwamberka, Mikše Koziehlawu z Pnětluk, Wiléma z Postupic, Zbyňka z Buchowa, Jana ze Smiřic, Šimona od Bielého Lwa, Matiáše ze Chlumčan, Jíru Knihaře z Nowého Města, Jana Rečka, Wáclawa Temlíka z Žatče, Mikuláše z Padařowa a Kristana z Lun wywolili, a mocí tohoto listu wywolujem, wedle těch žádostí, kteréž sú obce Pražských měst na nás a my zase na jich obce wznesli žádostiwě; slibujíce dobrú naší wěrú křesťanskú, beze wšie zlé lsti, swrchupsaných ubrmanuow se wší stranú naší we wšem poslúchati a jich wýpowěd, kterúž z moci swé ubrmanské za jeden člowěk se smluwiece a swolíce učiní a wyřknú, we wšech artikulech držeti a w celosti zachowati bez wšelikterakého přerušenie. Paklibychom na čem swrchupsaných ubrmanuow wýpowěd přestúpili nebo přerušili, anebo kdo z naší strany přestúpil a přerušil, čehož panebože rač ostřieci, a my od toho, nad nimž bylo přerušeno, napomenuti byli k oprawení a dostiučinění: tehda we dwú nedělí pořád zběhlú po napomenutí máme se k tomu okázati a odčiniti. Paklibychom se sami w tom neukázali a neodčinili, a dále k swedení oprawcí a wyznawačuow napomenuti byli: tehda w druhú neděli ihned pořád zběhlú máme urozené pány Heřmana z Lantšteina odjinud z Borotína, a druhá strana swrchupsaná Smila ze Šternberka odjinud z Holic, jenž sú k seznání základu propadeného wydáni, na swuoj groš na Konopiště připrawiti a přiwesti, a wedle těch pánuow jednostajného seznánie a rozkázanie máme odčiniti skutečně. Paklibychom neučinili, čehož bože nedaj: tehda se známe, že sme čest a wieru ztratili, a padesáte tisíców kop gr. dobrých střiebrných rázu Pražského propadli; nad to ještě nade wšecko tomu dobrowolně tímto listem swolujíce, aby nám pro naše nezdrženie w časích budúcích w nižádných wěcech, jakožto lidem bezectným, nebylo wěřeno od hodného. Paklibychom swého seznáwače a zpráwce swrchupsaného, obesláni jsúce, tak jakož nadepsáno stojí, k tomu času a miestu postawiti nedbali, a o to nás druhá strana w Praze, w Žatči, we Hradci, na Hradišti anebo na Piesku listy swými zjewně obžalowala: tehda beze wšeho seznánie základ hned we třech neděléch po obžalowání plniti máme i slibujem, lečby toho našeho seznawače a zpráwci nemoc aneb jiná hodná příčina wymlúwala; ale wždy jiného nestranného tak hodného řádu rytieřského k tomu seznání a oprawení w tom času, jakož swrchupsáno stojí, máme postawiti. Kterúžto wýpowěd swrchupsaní ubrmané mezi námi učiněnú, a již slowo od slowa pod swými wlastními pečetmi wisutými popsanú, každé straně wydati mají. A my Hlawáč z Dubé, Hyncík z Holštaina, Beneš z Boskowic, Mikuláš z Lamberka, Chwal z Machowic, Janek z Bezdědic, Milota z Chřenowic, Jan z Sobětic, Sigmund z Třeběwlic, Strachota z Kralowic, Jan Kosor z Malowic, Otík z Ježow, Zdeněk z Postupic, Jaroslaw z Bukowiny, Bolek z Drahotína, Kamaret z Žirownice, Bohuslaw z Wlčieho, Wlček z Minic, Protiwa z Frimburka, Mikuláš z Ledče, Wáclaw z Maršowic, Přibík z Hórky a purkmistři, konšelé i obce z měst Čáslawě a z Kúřimě, rukojmě jich a za ně, slibujem tímto listem dobrú naší wěrú, beze wšie zlé lsti, rukú společnú a nerozdielnú, tak aby se nižádný z nás jeden od druhého w tom slibu nedělil ani se děliti mohl, že to wšecko, což nadepsaní ubrmanowé společně a jednostajně wyřknú a wypowědie, swrchupsaní páni, rytieři, panoše, města, obce i jich pomocníci zdržie a w celosti zachowají nynie i w časech budúcích. Pakliby čeho w čem a na čem té wýpowědi ubrmanské nezdrželi anebo přestúpili, čehož pane bože rač ostřieci, a to na ně nebo na něho na některého z nich od swrchupsaných seznawačów a oprawcí jednostajně a společně bylo seznáno, tak jakož swrchupsáno stojí: tehdy my rukojmě swrchupsaní zespolka wyznáwáme, že sme padesáte tisieców kop gr. dobrých střiebrných rázu Pražského jménem základu sprawedliwě propadeného straně druhé swrchupsané ztratili a propadli; kterýžto základ sprawedliwě propadený slibujeme swú dobrú wěrú we čtyřech neděléch, ode dne propadenie pořád počítajíc, dáti a splniti straně druhé nadepsané penězi hotowými beze wšeho dalšieho prodléwánie a wymlúwánie wšelikterakého, nic sobě ku pomoci proti listu tomuto, ježtoby straně druhé ke škodě jíti mohlo, neberúce. Paklibychom peněz základných swrchupsaných sprawedliwě propadených swrchupsaným wěřitelóm našim, tak jakož nadepsáno stojí, nesplnili a nezaplatili, anebo zaplatiti nedbali: tehda k obeslání swrchupsaných wěřitelów našich každý z nás rukojmí swrchupsaných, i také měst nadepsaných, jenž sme w rukojemstwí, po šesti osobách z konšeluow máme i slibujem tímto listem we dwú nedělí pořád od obeslánie počítajíc zběhlých, w jich moc a wězenie se dáti a postawiti beze wšeho odpieránie, tu kdež nám miesto bezpečné w straně zákonu božímu příchylné od našich wěřiteluow bude ukázáno, tak jakobychom od nich na poli wojensky pod korúhwí byli zjímáni; z kteréhožto wězenie a jich moci žádný z nás nemá aniž bude moci wyjeti, ani kterakkoliwěk prázdni býti, lečbychom dřiewe našim wěřitelóm swrchupsaným we wšech kusiech, což nám od nadepsaných Heřmana z Lantštaina a Smila ze Štermberka k seznání základu propadeného a k oprawě wydaných bude nalezeno a rozkázáno, dosti učinili w celosti a úplně. A jestližeby polowice z nás rukojmí swrchupsaných zemřelo a z tohoto swěta sešlo, čehož bože nedaj: tehda my z druhé polowice žiwi zuostalí slibujem jiné tak jisté a mowité miesto těch zemřelých k nám přistawiti w měsieci od času těch zemřelých počítajíce, s obnowením listu tohoto, kolikrátž toho potřebie bude, pod pokutami swrchupsanými. A toho wšeho, což swrchu psáno stojí, na jistotu a potwrzenie, my jistci i rukojmě nadepsaní pečeti swé wlastnie s dobrem wědomím i s přiznáwaním přiwesili sme k tomuto listu.Přihlásit/registrovat se do ISP