35.

Forma zápisu na příměří učiněného mezi stranau krále Sigmundowau w Čechách a mezi knížetem Sigmundem Korybutem i stranau podobojí.

Bez datum r. 1425. (Z rkp. Brazydynowa.)

My Hanuš z Kolowrat, seděním na Krašowě, w držení hradów Žebráka a Točníka, Fridrich z Kolowrat, seděním na Libštaině, Jan Hanowec ze Šwamberka seděním na Třebli, Bohuněk z Šumburka seděním na Štědrém Hrádku, Ondřej z Slatiny seděním na Králowci, Habart z Adlar seděním na Řebříce, Ondřej Hewler seděním na Hořowicech, Zdeslaw Tluxa z Buřenic purkrabie na Karlštaině, Záwiše z Jimlína, Rús ze Swinie, haitmané na Hrádku, Petr Kapún ze Smiřic, purkrabie na Týřowě, Jan z Lestkowa seděním na Waldece, Zdeněk z Rožmitála seděním na Zbiroze, Lwík z Rowného, Jan Študent z Tachlowic, Jan z Waldeka seděním na Třebotowě, Mikeš Poledne z Lidic, Matěj Brus z Kowářowa, Bužek z Tmaně seděním w Hudlicích, Hospřid z Hostiwice, Předbor z Radýšína, Nikl Rýbnic, jistci i rukojmě, i se wšemi swými služebníky, s hrady, s twrzemi i posádkami, jichžto my w držení jsme: wyznáwáme tiemto listem wšem, kdož jej uzřie nebo čtúce uslyšie, že sme swobodně a dobrowolně w prawé a křesťanské příměřie wnikli a wstúpili, a mocí tohoto listu wnikujem a wstupujem, s oswieceným kniežetem a pánem, panem Sigmundem, knězem Litowským, a najduostojnějším knězem Konradem z boží pomocí arcibiskupem Pražským, s múdrými a opatrnými purkmistry, konšely a obcemi měst Pražských, i se wšemi obcemi Táborskými, Orebskými a městy, s pány, rytieři, panošemi k zákonu božímu a k nim příchylnými, i se wšemi, kdožby pro ně učiniti chtěli nebo nechati beze lsti. Kteréžto příměřie slibujem dobrú naší wěrú beze wšie zlé lsti za se i za naše wšecky služebníky držeti a zachowati od sw. Hawla nynie minulého až do S. Hawla w rok příštieho, a ten den celý až do západu slunečného, pode ctí a pod wěrú a pod ztracením šesti tisieców kop gr. dobrých střiebrných rázu Pražského. A jestližeby se nám w tom příměří státi nezdálo,  tehdy  máme jim osm nedělí napřed po slowútném panoši a dobře usedlém w zemi této wěděti dáti do Prahy na rathús. Pakliby kdo z nás nebo z našich w tom příměří wytrhl a komu proti příměří z druhé strany swrchupsané překazil anebo uškodil: takowého my máme a slibujem k tomu připrawiti a nawesti we dwú nedělí od napomenutie, aby se tomu, komužby bylo uškozeno, skutečně odestalo. A jestližeby se neodestalo, tehdy wedle rozkázanie urozených pánuow Smila ze Šternberka a Heřmana z Borotína, k seznání základuow propadení wydaných, má se odestati a odčiniti. Pakliby ten neb ti odčiniti nechtěli, tehdy na toho i na ty společně wšickni straně druhé pomáhati máme, aby se jim o to rowné a sprawedliwé stalo. Pakliby se wše to nestalo, a to námi, jak swrchu psáno stojí, sešlo, a na nás to swrchupsanými seznawači a zpráwcemi seznáno bylo: tehda wyznáwáme, že sme čest a wieru ztratili, a 6000 kop grošów dobrých střiebrných rázu Pražského propadli, a plniti máme w měsieci swrchupsaném pořád zběhlém našim wěřitelóm hotowými penězi bezewšeho prodlenie; tyto kusy spasitedlné wespod psané mezi sebú znamenitě wymluwiwše:

Najprwé, aby kněžie dobří křesťanští, k zákonu božiemu příchylní, z strany Pražské, Táborské a Orebské, z jich měst neb posádek k nám na zbožie našeho drženie kamžkoli přišlí, plnú swobodu měli a dobrowolnost slowo božie kázati a zákonu božímu učiti, tělo a krew pána našeho Jesu Krista pod obojí spósobú rozdáwati, a jiné wěci spasitedlné a užitečné wšemi obyčeji z písma swatého wésti, jednati a skutečně činiti, bez wšelijakých překážek a bez úrazów žiwotów jich i wšech těch, kteřížby od nich slowa božieho poslúchali a swého spasenie hleděli, tudiež i jich statków, toho křesťanského příměřie wšickni wespolek užíwati majiece.

Dále abychom ižádných hřiechuow smrtedlných zjewných, jakožto cizoložstwie, smilstwie, kostkářstwie, newěstek, tancuow, frejuow i jiných proti pánu bohu neřáduow, na našich kdekoli posádkách, což na nás jest, beze lsti nikoli nedopúštěli, ani takowých mezi sebú netrpěli, což muožem najdále. Pakliby kterak z našeho netbánie kde na našich posádkách a zboží od swrchupsané strany kteří hřešící a neřádowé byli shledáni, a těch stawowati nedbali: tehdy swrchupsaná strana má moc a muož ty hřiechy a neřády stawowati, a takowé lidi neřádné w moc wezmúc, trestati wedle prowiněnie, bez úrazu příměřie swrchupsaného. Toto znamenitě přidawše, jestližeby kdy swrchupsaná strana na naše kdežkoli zbožie a posádky s mocí táhla, tehdy mohu sobě od jiedla a od pitie i koňóm obrok bráti a wzieti wedle núze a potřebnosti, bez zajímánie dobytka, pálenie, wězňuow jímánie a beze wšelikterakých lúpežów a kořistí, w tom tomu příměří neuškodiece; ani také máme lidem nám poddaným a našim proti cizozemcóm brániti na wojnu jeti. Také jestližeby kteří anebo který z našich hraduow, twrzí nebo posádek s námi w tomto příměří nechtěl a nechtěli státi, anebo s našich hraduow, twrzí i posádek chtěli pryč jeti: tehdy jim toho anebo ty popsány  máme dáti. A jestližebychom to příměřie w kterých kusiech, jako swrchu stojí psáno, přerušili anebo w čem přestúpili, anebo na ty, kdožby se z nás wytrhli, pomáhati nechtěli, čehož bože nedaj, a to nás od swrchupsaných pánuow Smila ze Šternberka a Heřmana z Borotína jednostajňě bylo seznáno: tehdy se známe, že sme 6000 kop grošuow swrchupsaných jménem základu sprawedliwě propadeného propadli, kteréžto penieze základné tak propadené my A, B, C, D, E etc. rukojmě jich a za ně, slibujem dobrú naší wěrú, beze wšie zlé lsti, we dwú měsíci od času seznánie swrchujmenowaného dáti, plniti a zaplatiti, bez dalšieho porownánie, penězi hotowými. Paklibychom toho neučinili, a těch základných sprawedliwě propadených swrchupsaných peněz na rok dřiewe jmenowaný nezaplatili a nesplnili: tehdy máme i slibujem naší wěrú, beze wšie zlé lsti, rukú společnú a nerozdielnú, kteřížbychom od našich wěřiteluow swrchupsaných napomenuti byli listem nebo poslem, w prawé a obyčejné leženie s padesáti koňmi we welikém městě Pražském we ctnú hospodu tu, kdež nám od našich wěřiteluow swrchupsaných ukázáno bude, wlehnúti, anebo padesáti panoší rytieřského řádu, každý z nich s jedným pacholkem a se dwěma koňmi, w to leženie miesto sebe budeme moci postawiti, jeden druhého nečekaje, ani se druh druhým wymlúwaje. A kdyžby od napomenutie minuly pořád dwě neděle, a my ležme neb neležme, a peněz hlawních swrchupsaných základu sprawedliwě propadeného našim weřiteluom swrchupsaným nesplnili a nezaplatili: tehda dáwáme jim tiemto listem plnú moc i plné práwo, aby ty jisté penieze základu sprawedliwě propadeného na naši wšech společnú škodu w křesťanech i židech dobyli a wzali, tak wždy, abychom leželi, a z toho leženie na ižádné práwo newyjeli ani wyšli, lečbychom dřiewe našim weřiteluom swrchupsaným úplně dali a zaplatili ty swrchupsané hlawnie penieze základu sprawedliwe propadeného i se wšemi škodami, kteréžby koliwěk pro nesplněnie těch hlawnich peněz základu swrchupsaného wzali, ježtoby je dobrým swědomím pokázati mohli. A jestližeby kdo neb kteří ze swrchupsaných měst nebo z posádek w zlodějstwí neb na lúpeži silničném anebo we wýboji nočniem, anebo jenžby lidem robotným na poli nebo doma překáželi, byli zjímáni: takowí odkudžby se řekli býti, na to miesto aneb posádku máme obeslati, aby k tomu wyslali a při pokušení byli Tomu na swědomie a lepšie jistotu pečeti sme naše wlastní s naším dobrým wědomím přiwěsili k tomuto listu. Jenž dán etc.Přihlásit/registrovat se do ISP