18.

Psaní hejtmanůw wojska králowského ku panu Janowi z Rosenberka o zpauře Plzenských proti králi Jiřímu.

W Rokycanech, 1466, 15 Apr. (Orig. arch. Třeb.)

Urozenému pánu panu Janowi z Rosenberka, nám přiezniwému.

Služba naše TMti, urozený pane pane! Máme za to, že TMti tajno nenie o tom, kterak sú Plzeňští mešťané neprawě a nešlechetně učinili nad Králowú M pánem naším milostiwým, zapomenuwše se nad swú ctí a sliby i přísahami, kteréž sú JKMti učinili zdwiženými k nebi prsty, pána boha k swědomí berúce, slibujíce JMti wěrnost a poddanost a poslušenstwie i prawé dědičné člowěčenstwie: a pod těmi sliby a přísahami pozdwihli sú sě proti JMti, a brž konečně, že sú se JMti i s tiem zámkem Plzněm zprotiwili. A JKMt srozuměw jich takowému nešlechetnému účinku, nám i jiným mnohým pánuom a dobrým lidem rozkázati jest ráčil, je Plzenské z toho trestati, jakožto lidi swé dědičné a ty ježto sú nad JKM nepráwě a nešlechetně učinili. A my majíce to rozkázanie od JMti, i psali sme Plzeňským, jim to wěděti dáwajíce, že je trestati chcme wedle rozkázanie KMti, a jim to wšecko w swém psaní položiwše, kterak sú neprawě, nešlechetně i zrádně nad JM učinili, jsúce JMti dědiční lidé, a že sú toho učiniti neměli. A w tom oni Plzeňští zlého k zlému přičiniece, i přiwedli sú k tomu některé z Čechuow i z cizozemcuow, že sú učinili odpowěd KMti; jakož pak ti ktož JMti odpowiedají z Čechuow, teď w tomto přiepisu TMt porozumie, ktoť jsú; a nad to brž i cizozemce na ten zámek Plzeň pustili sú. Kteřížto Čechowé w swých odpowědních listech toho dotýčí, jako schwalujíce tu neprawost a nešlechetnú zradu, kterúž sú oni učinili, a našemu prawému psaní, kteréž sme my Plzeňským učinili, žeby newěřili. A my srozuměwše tomu, že již i ti, kteříž jsú na Plzni, proti pánu swému jim Plzeňským jich zlost za prawý účinek pokládají: i učinili sme k nim poselstwie listem, kteréhožto listu teď TMti přiepis posieláme, i také přiepis té odpowědi, kterúž sú učinili KMti. Jimžto TMt k čemuž se podáwáme porozumie. Protož TMti píšem jako pánu zemskému, aby TMt wěděl, coť ti Plzeňští i s těmi ktož sě jich přidržie jednají, aneb dobřeliť o swém dědičném pánu i o wšem králowstwie myslé; poněwadž ti Čechowé i cizozemci, kteréž sú oni na zámek přijeli, učinili sú sě nepřietelé napřed KMti i wšech JMti poddaných. Neb aby TMt to wěda, ráčil to před se wzieti, takéli ta odpowěd k TMti chýlí se; poněwadž se oni wyznáwají wšech KMti poddaných nepřietelé býti. Dán w Rokycanech, w úterý po S. Tiburcii, pod pečetí páně Čeňkowú z Klinšteina, neb sme swých pečetí při sobě neměli, anno etc. LXVIto.

Mikuláš Střela z Rokyc, Jan z Bříštie, a Mikeš ze Chcebuze.Přihlásit/registrovat se do ISP