[Zdroj: PALACKÝ, František. Archiv český, čili, Staré písemné památky české i morawské. Díl IV. Praha 1846, s. 99-164.]

Akta mezi králem Jiřím a jednotau panskau w Čechách od roku 1463 do 1468

č. 1Jošt z Rosenberka, biskup Wratislawský, ku předním pánům českým žádost swau jewí, aby učiněn byl sjezd wšech přídržejících se církwe Římské w koruně České. W Nise, 1463, 27 Mai.
č. 2Jan Kaplicer, sekretář páně z Rosenberka, pánowi swému zpráwu dáwá o jednání swém s některými pány a o nowinách na dwoře králowském. W Praze, 1464, 27 Apr.
č. 3Král Jiří rozpisuje sněm obecný králowstwí Českého ke dni 23 Sept. do Prahy. W Praze 1465, 19 Aug.
č. 4Stížné články od jednoty panské proti králi Jiřímu na sněmu pronešené. W Praze, 1465, 25 Sept.
č. 5Odpowěd od krále Jiřího daná celému sněmu na napředpsané stížnosti jednoty panské. W Praze, 1465, 25 Sept.
č. 6Odpowěd stawůw králowstwí Českého na stížnosti jednoty panské. W Praze, 25. Sept.
č. 7Hlawní zápis, kterým se šestnácte pánůw českých wespolek w jednotu k hájení swobod zemských proti králi Jiřímu na pět let zawazují. Na Zelené hoře, 1465, 28 Nov.
č. 8Forma přiznáwací jiných pánůw a rytířůw k témuž zápisu. Bez datum.
č. 9Páni jednotníci omlauwají se u Pražan a stawu městského, že pro swé u krále křiwé osočení na sněmy do Prahy wíce jezditi nesmějí. Na Zelené hoře, 1465, 30 Nov.
č. 10Stawowé Čeští na sněmu w Praze sebraní podáwají jednotě panské sjezdu kromě Prahy, k jednání o urownání wzniklých nesnází. W Praze, 1465, m. Dec.
č. 11Jan z Rosenberka a Zdeněk ze Šternberka žádají na biskupu Olomuckém Tasowi z Boskowic, aby se přiznal k tomu, co jim byl oznámil o řečech, kteréž na dwoře králowském w Čechách o nich šly. W Strakonicích, 1465, 31 Dec.
č. 12Titíž oznamují panu Jindřichowi ze Stráže, že ke sjezdu swolují, ale w čas pozdější a jim příhodnější. Na Strakonicích, 1466, 1 Jan.
č. 13Pana Jindřicha ze Stráže odpowěd na předešlé psaní. Na Kamenici, 1466, 3 Jan.
č. 14Král Jiří pokládá wšem stawům Českým sněm obecný do Prahy ke dni 23 Feb. 1466. W Praze, 1466, 22 Januar.
č. 15Tas z Boskowic, biskup Olomucký, králi Jiřímu dáwá zpráwu o jednání swém we Wratislawi s biskupem tamějším a s legatem papežským. We Wratislawi, 1466, 20 Febr.
č. 16Pamět pana Jana z Rosenberka, za jakowým jednáním swolil přijeti do Prahy na sněm i s přátely swými. Bez datum, (1466, m. Apr.)
č. 17Beneše z Daupowa list odpowědní proti králi Jiřímu, ku pomoci města Plzně. W Plzni, 1466, m. Apr.
č. 18Psaní hejtmanůw wojska králowského ku panu Janowi z Rosenberka o zpauře Plzeňských proti králi Jiřímu. W Rokycanech, 1466, 15 Apr.
č. 19List odpowědní hejtmanům wojska králowského proti Plzeňským a pomocníkům jejich. Bez datum, (r. 1466, m. Apr.)
č. 20Druhá pamět Jana z Rosenberka o jednání swém u krále Jiřího, po kterémžto s králem se smířiw, od jednoty panské odstaupil, 1466, m. Mai.
č. 21Pamět o tom, co pán z Rosenberka Plzeňským uprosil na králi Jiřím. W Praze, 1466, 9 Mai.
č. 22Zápis na příměří mezi králem Jiřím a jednotau panskau až do 23 Apr. 1467 umluwené. Bez místa, 1466, 3 Oct.
č. 23Tas z Boskowic, biskup Olomucký, stěžuje sobě do jednoty panské na ta příkoří, která pro wěrné swé při králi setrwání snášeti musí. Na Wýškowě, 1466, 27 Oct.
č. 24Páni jednotníci napomínají pana Jana z Rosenberka, aby dle žádosti papežowy a legatowy, i také dle zápisu swého, k jednotě panské skutečně se připojil. W Jindř. Hradci, 1467, 9 Feb.
č. 25Pamět do desk zemských zapsaná, o swobodách zemských králem Jiřím na sněmu obecném potwrzených. (W Praze,) 1467, 27 Feb.
č. 26Zdeňka ze Šternberka list odpowědní a stížný proti králi Jiřímu. Na Zelené hoře, 1467, 2 Mart.
č. 27Králowna Johanna psaním ku p. Zdeňkovvi ze Šternberka pokauší se ještě o smířliwé mezi oběma stranami sjednání. W Praze, b. d. (1467, m. Mart.)
č. 28Krále Jiřího list odpowědní proti Zdeňkowi ze Šternberka. W Praze, 1467, 20 Apr.
č. 29Krále Jiřího list odpowědní proti Burianowi z Guttenšteina. W Praze, 1467, 20 Apr.
č. 30List odpowědní od Pražanůw proti Zdeňkowi ze Šternberka. W Praze, 1467, 23 Apr.
č. 31List odpowědní služebníkůw pana Zdeňka ze Šternberka proti králi Jiřímu. Na Šternberce, 1467, 23 April.
č. 32List odpowědní a tuhé domluwy od pana Ctibora Towačowského z Cimburka proti biskupu Olomuckému, Tasowi z Boskowic, který také králi Jiřímu byl se zpronewěřil. Bez datum, (r. 1467 s počátku m. Jul.)
č. 33Tas biskup Olomucký panu Ctiborowi na předešlé psaní odpowídá. W Olomauci, 1467, 9 Jul.
č. 34Pan Ctibor téhož biskupa, pokrewného swého, ještě tužší domluwau stíhá. W Přerowě, 1467, 11 Jul.
č. 35Příměří mezi Janem z Rosenberka a jednotau panskau. Na Krumlowě, 1467, 9 Oct.
č. 36Odpowěd daná od krále Jiřího na poselstwí od poslůw Kazimíra krále Polského učiněné. (W Praze,) 1467, 26 Oct.
č. 37Druhá odpowěd krále Jiřího týmže poslům Polským we příčině jednoty panské učiněná. (W Praze,) 1467, 11 Nov.
č. 38Třetí odpowěd téhož spůsobu, jako předešlá. W Praze, 1468, 11 Januar.
č. 39Zwláštní notule poslům Polským od krále Jiřího wedlé třetí odpowědi podaná. Bez datum. (W Praze, 1468, 11 Jan?)
č. 40Odpor jménem krále Jiřího učiněný proti článkům a pomluwám od Rudolfa Lawantského biskupa a mnicha Gabriele na něho smítaným. Bez datum.
č. 41Zápis na příměří mezi králem Jiřím a jednotau panskau ode dne 14 Januaria do 14 Febr. 1468 zjednané skrze posly krále Polského. Bez místa, 1468, 14 Jan.
č. 42 Zdeněk ze Šternberka pro wýstrahu Budějowských posílá k nim některé služebníky s wé s listem wěřicím. Na Hradci Jindřichowě, 1468, 21 Jan.
č. 43Zdeněk ze Šternberka oswědčuje se, že ku příměří prwé umluwenému přistupuje také s Rakauskými hrady swými. Na Jindř. Hradci, 1468, 4 Febr.


Přihlásit/registrovat se do ISP