19.

List odpowědní hejtmanůw wojska králowského proti Plzeňským a pomocníkům jejich

Bez datum (r. 1466, m. Apr.) (Kopie arch. Tieb.)

My Mikuláš Střela z Rokyc, Jan z Bříštie, a Mikeš ze Chcebuze: tobě pane Jindřiše z Risenberka a wám Benešowi z Dúpowa, Mikulášowi z Štiawawu (sic), Matesowi z Hradiště, Janowi mladšiemu z Nešowa, Heřmanowi z Žernowníka, Janowi Zádubskému z Šontawy, Hynkowi Mlsbabu z Podčapl, Prokopowi z Trnowé a Buškowi ze Hřešihlaw: my wšickni swrchujmenowaní wám:

Jakož ste psali najjasn. kniežeti a pánu p. Jiřiemu králi Českému a markrabí Morawskému etc. pánu našemu milostiwému a našemu i wašemu pánu dědičnému, wyznáwajíce sě, že chcete JKMti nepřietelé býti, a toho sobě příčinu k JMti berúce, že sme my i jiných mnoho pánuow a dobrých lidí psali sme Plzeňským, jim to připomínajíce, kterak sú oni neprawě a nešlechetně a zrádně učinili nad KM; jim to wěděti dáwajíce, že JKMt nám jakožto swým wěrným rozkázati ráčil jest, abychom je Plzeňské z toho tresktali, jako lidi poddané JMti. A položili ste w swém psaní, žebychom my jich dotýkali wysoce na jich cti, a že wy o nich tomu newěříte; a píšete, žeby se oni dobře zachowali na swé cti, ponewadž směli takowú křiwdu psáti JKMti; to ste předsewzieli, aby nešlechetným zrádciem jim Plzeňským jich zlosti a neprawosti pomáhali proti swému dědičnému pánu. Rozumieme tomu, že je zrádce Plzeňské wiece milujete nežli pána swého, ježtoť toho neslušie žádnému činiti, ktož čest a sprawedliwost znáti umie: než wy toho netbajíce, i chtělibyšte jich zlost a zradu swým psaním a řečí s nich swésti a je očistiti. Protož newieteli, ale wězte, že wám to nepřislušie, abyste wy swým psaním je očistiti mohli; a brž i to také na žádného neslušie, ktožby chtěl za dobrého zuostati, aby z úmyslu bezewšie hodné příčiny měl se učiniti nepřietelem pána swého. Než wy wzali ste před se dwojí zlost: jedno, že naše jim Plzeňským prawé psanie pokládáte, jakoby nebylo prawé; a druhé, že z úmysla, swéwolně, bezewšie hodné příčiny, učinili ste se nepřietelé pána swého dědičného, ježto ste toho obého učiniti neměli se ctí. A protož abyste wěděli, tak jakož sme i prwé psali jim Plzeňským o tom, kterak sú oni nad KM učinili, téžť i ještě o nich prawíme a prawiti budem, že sú neprawě, nešlechetně a zrádně učinili nad KM pánem naším, tudiež pánem waším i pánem swým dědičným. A to také prawíme, že i ten každý, ktožby jim pomáhal, žeby pomáhal neprawosti. A wy zwláště swrchupsaní wšickni, jsúce Čechowé, učinili  ste  to, ježto ste  toho  se  cti  učiniti  neměli, byšte jim zrádciem pomáhali proti pánu swému. A toho na wás dowesti chcme jakožto dobří o zachowalí lidé dowesti máji rukú oděnú, w rowném počtu, ač smieti budete, na miestě slušném a tu,ježto nám i wám bezpečno bude; jináče krom to, abyste wy swrchupsaní byli, a my také ti kteříž se swrchujmenujeme, přijmúce k sobě dobrých lidí do téhož počtu, cožby wás bylo. A tu se s wámi bíti chcme společně a nebo jeden s jedniem, a tak až do wšech swrchujmenowaných. A jestliže i wiece kto jsú ti, ježtoby jim Plzeňským zrádciem wedle wás jich neprawosti pomáhali, buď do kteréhokoli počtu, buď jiezdných neb pěších, dajtež nám to wěděti: my týž počet wezmúc k sobě dobrých a na cti zachowalých lidí, chcem sě s wámi bíti, tak jakož se wýše píše. Krom to wymiňujíc, kteřížby tu na Plzni byli ti nešlechetní zrádcie, kteřížto sú na Markburce byli a pány swé o jich zámek zradili, též jakož sú i Plzeňští učinili, ti aťby w tom počtu mezi wámi nebýwali: nebť bychme takowým jim rowných zrádcí k té bitwě za towaryše dáti neměli, aniž ho mezi sebú máme. Dajtež nám to wěděti, chceteli se s námi bíti, tak jakož sě napřed píše. A tohoť wám přejem, chceteli i tu zradu Plzeňských sobě wzieti, to budete moci učiniti. A my bohdá pána boha wšemohúcieho, kterýž prawdy pomáhá, sobě proti wám ku pomoci béřem, a sprawedlnost KMti našeho i wašeho pána dědičného.Přihlásit/registrovat se do ISP