22.

Zápis na příměří mezi králem Jiřím a jednotau panskau až do 23 Apr. 1467 umluwené.

Bez místa, 1466, 3 Oct. (Kopie arch. Třeboň.)

Léta božieho tisícieho čtyrstého šedesátého šestého, w pátek před sw. Františkem, stala sě smlúwa skrze nás ze jména Konrada Černého kniežete Olešnického etc. Jindřicha z Michalowic, najwyššieho komorníka králowstwie Českého, Jana Zajiece z Hasenburka a z Kosti, najwyššieho sudieho dworu králowského po Čechách, a Zdeňka z Postupic, mincmistra na Horách Kutnách, takowáto:

Najprwé aby stánie bylo mezi Král. M a JMti wšemi poddanými a pomocníky, a mezi knězem biskupem Wratislawským, p. Zdeňkem ze Šternberka, p. Zajieci z Hasenburka etc. p. Wilémem z Ilburka, p. Bohuslawem ze Šwamberka, p. Burianem z Gutšteina, i s jinými jich wšemi přátely, pomocníky i zápisníky, i také s městem Plzeňským, týmž wším obyčejem, jakož jest bylo prwé do sw. Hawla ujištěno a utwrzeno. Než oprawce, cožby se w tom příměří stalo, mají býti p. Zdeněk ze Šternberka najwyšší purkrabie Pražský a p. Jindřich z Kolowrat. Pakliby se oni oč dělili, tehdy kněz biskup Olomucký má býti toho najwyšší oprawce a rozdielce. A to stánie má býti a trwati až do S. Jiřie najprwé příštieho.

Item sjezd aby byl w Jindřichowě Hradci na hromnice najprw příštie; a tu kdyžby kněz biskup Wratislawský a páni a přátelé jich k tomu sjezdu jeli, kteřížby gleituow žádali, má jim Král. Mt dáti gleity a bezpectwie listownie též jako prwé bylo.

Item, což z práw a zemských swobod bude wyhledáno, to aby na ten sjezd do Jindřichowa Hradce skrze některé pány a rytieřstwo bylo přineseno; a cožby také kněz biskup Wratislawský a páni takowých wěcí měli, aby tu také přinesli, a tu aby spolu sneseno bylo a shledáno. A byloliby co nalezeno,  žeby KMt nebo páni a rytieřstwo z čeho wystúpili, to aby bylo napraweno, cožby se stalo od kohokoli proti práwu a řádu i swobodám zemským; tak aby JMti při řádu a práwu i swobodách zemských pány a rytieřstwo ráčil zachowati, a jestližeby w čem bylo z toho wykročeno, aby ráčil to naprawiti; a páni i rytieřstwo též aby učinili Král. Mti.

Item cožby pak stranných wěcí se dotklo, ježtoby KMt měl mluwiti a winu dáwati knězi biskupu Wratislawskému, p. Zdeňkowi ze Šternberka, panóm Zajiecóm z Hasenburka, p. Wilémowi z Ilburka, p. Bohuslawowi ze Šwamberka, p. Burianowi z Gutšteina, i k jiným ke wšem jich přátelóm, zápisníkóm a pomocníkóm, aneboli zase kněz biskup a páni nahořepsaní i jich přátelé, zápisnici i pomocnici také Král. Mti mluwiti a winu dáwati, toho mají mocni býti rozdielce tito čtyřie: kněz biskup Olomucký, Konrád Černé knieže Olešnické, Jindřich z Michalowic a Jan Zajiec z Hasenburka. A ty čtyřie budú mieti slyšeti ty winy, a jakž komu oni rozkáží, to aby naprawili; a oni mají toho mocni býti. A jestližeby z těch tří, totižto kněze biskupa Olomuckého, Konráda Černého kniežete Olešnického, a Jindřicha z Michalowic, který z nich pro kterú-koli příčinu hodnú bezelsti na tom sjezdu býti nemohl, tehdy KMt miesto toho, kterýžby tu nebyl, bude moci jiného k tomu wybrati a jmenowati. A jestližeby pan Zajiec také tu nemohl beze lsti býti, tehdy kněz biskup Wratislawský a páni přietelé jeho mají jiného miesto něho k tomu wydati týmž obyčejem, jakožto KMt; a jakžkoli w které wěci skrze ty čtyři rozkázáno bude, tak má naprawenie sě státi. 

Item což se jest koli stalo w tomto stání předešlém, nebo gleitech od kohokoli, aneb ještě staloliby se co do S. Hawla, to má těmi osobami, kteříž oprawce toho jsú, wedle prwnie umluwy ohledáno a rozeznáno býti; a což oni rozkáží komu oprawiti s obú stranú, to má každý skutečně učiniti a naprawiti.

A my Jiřie z božie milosti král Český a markrabě Morawský etc. tuto smlúwu swrchupsanú přijali sme a řekli i slowem naším králowským řiekáme w celosti a skutečně zdržeti a zachowati bezelsti. Tomu na swědomie pečet naši králowskú kázali sme přitisknuti k tomuto listu.

A my Zdeněk ze Šternberka, Jan a Oldřich bratřie z Hasenburka, Wilém z Ilburka, Boh. ze Šwamberka a Burian z Gutštaina tuto smlúwu swrchupsanú přijali sme a slibujem swú dobrú wěrú w celosti a skutečně zdržeti a zachowati bezelsti. Tomu na swědomie pečeti naše wlastnie kázali sme přitisknúti k tomuto listu.Přihlásit/registrovat se do ISP