24.

Páni jednotníci napomínají pana Jana z Rosenberka, aby dle žádosti papežowy a legatowy, i také dle zápisu swého, k jednotě panské skutečně se připojil.

W Jindř. Hradci, 1467, 9 Febr. (Orig.)

Urozenému pánu, p. Janowi z Rosenberka, příteli a zápisníku našemu. Službu swú wzkazujem, urozený pane, příteli a zápisníče náš! Teď posieláme přípis ortele a odsudku najswetějšieho Otce swatého, a list duostojného kněze legata JMti, kterýž tobě i nám swědčí; jimž srozumíš. I napomínámeť tě a žádáme wedle powinnosti wiery křesťanské, i také podlé zápisu twého a pečetí twé, aby tomu dosti učinil, a tak sě k nám měl, aby nám potřebie nebylo šíře toho ohlašowati a na tě najswětějšiemu Otci swatému i Jeho Swatosti wšem kardináluom, ciesaři Římskému, i jiným králuom, kniežatuom a pánuom křesťanským žalowati. Toho žádáme od tebe konečné odpowědi listem twým po tomto poslu. Neb bychom wždy ještě nepřáli, by měl w takowé škodné wěci dále wpadnúti, jakož jim rozumíš, leč se sám toho chceš dopustiti. Ex Novadomo, ipso die S. Apolloniae martyris, anno etc. LXVIIo.

Zdeněk ze Šternberka najwyšší purkrabie Pražský etc. Jan z Hazmburka a s Kosti, najwyšší sudie dworu král. po Čechách, Oldřich z Hazmburka a s Kosti, Bohuslaw ze Šwamberka, Wilém z Ilburka, Heinrich Starší z Plawna, Děpolt z Rismberka, Jaroslaw ze Šternberka, Jindřich ze Hradce, Burian z Gutšteina a na Nečtinách, Henrich mladší z Plawna, Linhart z Gutšteina a na Klenowé, a Dobrohost z Romsperka.

(Tentýž den psali titíž zápisnici list německý panům Bernhartowi hraběti na Šaunberce a p. Reinprechtowi z Walsee, posílajíce jim přípisy odsudku papežowa, listu legatowa, a listu jich wlastního p. Rosenberskému dnes psaného; prosíce, aby se přičinili, aby p. Jan Rosenberský w zápisu jednoty jejich stál, a swé duše i swé cti nezawodil. Podepsali se nejprw Jošt biskup Wratislawský, kterýž se byl w listu předešlém nepodepsal, a pak pořádkem ostatních 13 zápisníků, we Hradci Jindřichowě, den S. Apollonie.)Přihlásit/registrovat se do ISP