32.

List odpowědní a tuhé domluwy od pana Ctibora Towačowského z Cimburka proti biskupu Olomuckému, Tasowi z Boskowic, který také králi Jiřímu byl se zpronewěřil.

Bez datum (r. 1467, s počátku m. Jul.) (Z rkp. Lobk.)

Stibor etc. duostojnému w bože otci, knězi Tasowi biskupu Olomuckému, tiemto listem známo činím: že znamenaw záhubu swú a jsa k tomu přinucen, pro hruozy a přinucowánie a mnohé nabádánie nepokojné bratruow i přátel wašich, k tomu na psanie swé, kteréž sem před tiem psal, odpowědi nemaje, ač nerád, ale bezděky, pro waši zlú wuoli, tiemto listem čest swú ohraditi musím. I diwná mi jest to wěc, že stojiece prwé o pokoj a řád země této, již ste to zpět obrátili, oheň, mord lidský i ženský, neslýchané záhuby již ste počali, ježto pohanským málo odoláwají, Kristowi následowníci chtiece býti slowem ale ne skutkem. Wiece následujete ustanowenie Mahometowých, nežli přikázání božských; nebo Mahomet přikázal jest, ktož komu die newěříciemu jako jest Mahomet wěřil, co o wieru, aby hned zamordowal, a mečem wiery hájil: ale pan Ježíš Kristus přikázal jest s pokorú nepřátelóm strpěti wšeliké bezprawie, a proti nepřieteli odpustiti winu sedmdesátkrát a sedmkrát; a kdyžby we jméno jeho poslaných nepřijeli, wětšie pomsty nekázal jest učiniti, než na swědectwie z obuwí swých prach na praziech jich wybiti, a dalli kto poliček w líce jeho, aby nasadil druhého. Proto múdrý se z prawdy hněwati nemá; ale wšecky wěci radú a rozumem rozwážiti. Kde jest nynie rozum twuoj, kde jest nynie wýmluwa twá, kde jest nynie práce a úsilé twé? Rozum, jímžs se domniewal wšecky předjíti, wýmluwnost, chtě jí každému odolati, práce twá, chtě jí daleké cesty zputowati, rozšiřuje w řečech swých a lahodě wšecko porozenie tejto doby medowými slowy nerozumějícím: již pak se to wšecko na tobě opak shledáwá. Za medowá slowa jedowatá proti králi pánu swému i přidržejícím se Jeho Milosti, za múdrú wýmluwu s lidmi nešlechetnými obcowánie, za dalekost cesty blízké přiblédánie k ohňóm, k mordóm i k nešlechetným skutkóm. Nemněj, bychť toho bez prawdy dotekl; neb wědomá wěc jest, že přikázaní Kristowu swrchu dotčenému odporny swé obce býti dopúštieš, a wedeš miesto pokory bujnost w oděnie, miesto poličku strpenie mord a proléwanie krwe křesťanské, miesto wybitie prachu z obuwí oheň we wsech na chudé lidi z swých rukú wypúštějí, miesto odpuštěnie sedmdesát a sedmkrát, ženy swýma rukama rubají a šestinedělky z loží wymietají. Dotkni tu sebe, jestli na tobě infula sw. Augustina. Bojím se, spíš biskupa židowského Kaifáše, kterýž jest rozkázal bojně w oděnie kročiti sebe poslúchajícím pro krew sprawedliwú, domniewaje se tiem slúžiti bohu. O pro buoh, rozpomeňte se a wzhlédněte w zrcadlo lidí předešlých, co jim chwáleno a co jim hyzděno, pána a krále wašeho nezapomínajte, čím jste Jeho Milosti powinni, to w srdci rozwažte; neroďte býti knězem Trojanským, kterýž ukradl jest z chrámu Pallas k zkáze wlasti a města swého; neukrádajte toho Pallas, jenž se wykládá sladký pokoj: ale okažte se wěrnú Judyt, kteráž jest pro wlast nebezpečně čest i hrdlo swé wážila; též i Judas Machabaeus činil až do smrti. Zdá se mi, žes týmž powinowat, wěda tajné a skryté rady krále a pána swého, jichžto těžko jest mně myslí dosáhnuti. Neobcuj s těmi, ježto tajné a falešné jidášné zrady o Jeho král. Jasnosti skládají, a nad swými přísahami wysoce se zapomenuli; nechwal zlým zlého, nemlč dobrého; okaž sě podlé urozenie swého smělým w prawdě, podlé učenie swého hotowým k jednotě. Ale bojím se, že tato má napomínanie tobě jsú nowa a nepříjemna: neb chceš se wiece líbiti lidem nežli prawdě. Nediwím se tomu: nebo málo nalezeno býti muož ruoznic a wálek, by skrze kněze a ženy počátku neměla; i nejsili této ruoznice hlawa, ale wždys jie prst. A protož napomanul sem tě, což sem najkratčeji mohl, to na mysli maje, žes mi w přiezni. Ale nepřátelsky bratr twuoj mi činí, i králi pánu mému najmilostiwějšiemu jest odpowěděl s twého zádušie, kteréž ty od králuow a předkuow i krále pána našeho nadáním držíš. Chtě w tom swú čest opatřiti, tiemto listem sám swú, swých služebníkuow, pomocníkuow, lidí poddaných swětských i duchowních čest ohrazuji, a ničímž nemiením powinowat býti proti tobě i twým wšem poddaným, což w těchto mierách počínati budu....Přihlásit/registrovat se do ISP