Navržené změny předpisů Sbírky zákonů - pouze neukončené tisky

Tisky: vše, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
241/1922Zákon o potírání pohlavních nemocí1
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)3
94/1963Zákon o rodině2
99/1963Občanský soudní řád4
40/1964Občanský zákoník3
2/1969Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky3
133/1985Zákon České národní rady o požární ochraně2
64/1986Zákon České národní rady o České obchodní inspekci2
20/1987Zákon České národní rady o státní památkové péči1
44/1988Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)1
61/1988Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě4
62/1988Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu1
200/1990Zákon České národní rady o přestupcích3
202/1990Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách1
565/1990Zákon České národní rady o místních poplatcích2
163/1991Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany2
282/1991Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa1
388/1991Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí1
424/1991Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích2
451/1991Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky1

12345>>ISP (příhlásit)