Dokumenty EU

Zpravodajkou Mgr. Helena Langšádlová

Celkem nalezeno 29 dokumentů. (1. strana, celkem 2 strany)

KódReferenceNázevStav
 9902/21JOIN(2021) 20 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o vztazích mezi EU a Ruskem – Vystupovat proti Rusku, omezovat jej a spolupracovat s nímProjednáno a přijato usnesení
 6088/21COM(2021) 56 finalCommunication from the Commission to the European Parliament and the Council - Enhancing cooperation on return and readmission as part of a fair, effective and comprehensive EU migration policy - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Posílení spolupráce v oblasti návratů a zpětného přebírání osob jako součást spravedlivé, účinné a komplexní migrační politiky EUProjednáno a přijato usnesení
 5269/21COM(2021) 12 finalSdělení Komise Radě - Posouzení akčního plánu České republiky k nápravě nedostatků zjištěných v roce 2019 při hodnocení uplatňování schengenského acquis v oblasti navraceníProjednat
14262/20COM(2020) 829 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the resilience of critical entities - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odolnosti kritických subjektůProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
14150/20COM(2020) 823 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on measures for a high common level of cybersecurity across the Union, repealing Directive (EU) 2016/1148 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k dosažení vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii, kterou se ruší směrnice (EU) 2016/1148Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
14133/20JOIN(2020) 18 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Strategie kybernetické bezpečnosti EU pro digitální dekáduProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
13678/20COM(2020) 790 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o evropském akčním plánu pro demokraciiProjednáno a přijato usnesení
13586/20COM(2020) 711 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie na posílení uplatňování Listiny základních práv v EUProjednáno a přijato usnesení
11224/20COM(2020) 612 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council introducing a screening of third country nationals at the external borders and amending Regulations (EC) No 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 and (EU) 2019/817 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení prověřování státních příslušníků třetích zemí na vnějších hranicích a o změně nařízení (ES) č. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 a (EU) 2019/817Projednáno a přijato usnesení
11213/20COM(2020) 610 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on asylum and migration management and amending Council Directive (EC) 2003/109 and the proposed Regulation (EU) XXX/XXX [Asylum and Migration Fund] - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řízení azylu a migrace a o změně směrnice Rady (ES) 2003/109 a navrženého nařízení (EU) XXX/XXX [Azylový a migrační fond]Projednáno a přijato usnesení
11207/20COM(2020) 613 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council addressing situations of crisis and force majeure in the field of migration and asylum - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení krizových situací a zásahů vyšší moci v oblasti migrace a azyluProjednáno a přijato usnesení
11205/20COM(2020) 614 finalAmended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of 'Eurodac' for the comparison of biometric data for the effective application of Regulation (EU) XXX/XXX [Regulation on Asylum and Migration Management] and of Regulation (EU) XXX/XXX [Resettlement Regulation], for identifying an illegally staying third-country national or stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States' law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes and amending Regulations (EU) 2018/1240 and (EU) 2019/818 - Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému Eurodac pro porovnávání biometrických údajů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o řízení azylu a migrace] a nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o znovuusídlování], za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) 2018/1240 a (EU) 2019/818Projednáno a přijato usnesení
11202/20COM(2020) 611 finalAmended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common procedure for international protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU - Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EUProjednáno a přijato usnesení
11186/20COM(2020) 609 finalSdělení Komise o novém paktu o migraci a azyluProjednáno a přijato usnesení
10487/20COM(2020) 499 finalNávrh doporučení Rady o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu v reakci na pandemii covid-19Projednáno, přijato usnesení a postoupeno pro informaci výboru
 9349/20COM(2020) 274 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnostProjednáno a přijato usnesení
 9346/20COM(2020) 275 finalNávrh doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnostProjednáno a přijato usnesení
 8514/20JOIN(2020) 8 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Boj proti dezinformacím o covid-19 - pravda a mýtyProjednáno a přijato usnesení
 8136/20COM(2020) 456 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava na příští generaciProjednáno a postoupeno k projednání PS
 7030/20JOIN(2020) 6 finalSpolečný návrh doporučení Rady Evropské radě o přijetí rozhodnutí, kterým se určují strategické cíle Unie, jež mají být sledovány prostřednictvím akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024Projednáno a přijato usnesení

12ISP (příhlásit)