Dokumenty EU

Zpravodajem Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.

Celkem nalezeno 39 dokumentů. (1. strana, celkem 2 strany)

KódReferenceNázevStav
 9043/21COM(2021) 251 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zdanění podniků pro 21. stoletíProjednáno a přijato usnesení
 7749/21COM(2021) 181 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v souvislosti s opatřeními Unie ve veřejném zájmuProjednáno a přijato usnesení
 5487/21COM(2021) 32 finalCommunication from the Commission - The European economic and financial system: fostering openness, strength and resilience - Sdělení Komise - Evropský hospodářský a finanční systém - Podpora otevřenosti, síly a odolnostiProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
11231/20COM(2020) 581 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Posunutí celní unie na další úroveň: akční plánProjednáno a přijato usnesení
11064/20COM(2020) 590 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Unie kapitálových trhů pro občany a podniky - nový akční plánProjednáno a přijato usnesení
 9957/20COM(2020) 280 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic s cílem napomoci oživení po pandemii covid-19Projednáno a přijato usnesení
 9950/20COM(2020) 283 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o úpravy rámce pro sekuritizaci na podporu hospodářského oživení v reakci na pandemii covid-19Projednáno a přijato usnesení
 9949/20COM(2020) 282 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2402, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, s cílem napomoci oživení po pandemii covid-19Projednáno a přijato usnesení
 9947/20COM(2020) 281 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, s cílem napomoci oživení po pandemii covid-19Projednáno a přijato usnesení
 5269/20COM(2020) 21 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Investiční plán pro udržitelnou Evropu - Investiční plán Zelené dohody pro EvropuProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
15267/19COM(2019) 652 finalDoporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozónyVzato na vědomí bez projednávání
10603/19COM(2019) 283 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se České republice povoluje používat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti odchylně od ustanovení článku 193 směrnice 2006/112/ESVzato na vědomí
15472/18COM(2018) 821 finalNávrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o dodání zboží nebo poskytnutí služeb usnadněná elektronickými rozhraními a zvláštní režimy pro osoby povinné k dani poskytující služby osobám nepovinným k dani a uskutečňující prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zbožíProjednáno a přijato usnesení
15471/18COM(2018) 819 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zbožíProjednáno a přijato usnesení
11169/18COM(2018) 556 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019Vzato na vědomí
 9462/18COM(2018) 329 finalProposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards the introduction of the detailed technical measures for the operation of the definitive VAT system for the taxation of trade between Member States - Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení podrobných technických opatření pro fungování konečného systému DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státyBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 9194/18COM(2018) 403 finalDoporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2018Vzato na vědomí
 7844/18COM(2018) 163 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měnyBere na vědomí s doporučením
 7358/18COM(2018) 89 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o právu rozhodném pro majetkové účinky transakcí s cennými papíryProjednáno a postoupeno k projednání věcnému výboru/výborům
 7222/18COM(2018) 96 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the law applicable to the third-party effects of assignments of claims - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek vůči třetím stranámProjednáno a postoupeno k projednání věcnému výboru/výborům

12ISP (příhlásit)