Dokumenty EU

Zpravodajem Mgr. Mikuláš Peksa

Celkem nalezeno 20 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
 8396/19COM(2019) 168 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Budování důvěry v umělou inteligenci zaměřenou na člověkaProjednáno a přijato usnesení
 7301/19JOIN(2019) 3 finalSpolečný návrh nařízení Rady o omezujících opatřeních pro předcházení kybernetickým útokům, které ohrožují EU nebo její členské státy, a reakci na něProjednáno a přijato usnesení
 7055/19COM(2019) 117 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na Světové radiokomunikační konferenci (WRC-19) Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) v roce 2019Projednáno a přijato usnesení
 6704/19SWD(2019) 1002 finalPracovní dokument útvarů Komise - Zpráva o České republice 2019: průvodní dokument k sdělení Komise, Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině - Evropský semestr 2019: Posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 5065/19COM(2018) 862 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 62. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o zařazení látek na seznamy podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 a podle Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971Projednáno a přijato usnesení
15641/18COM(2018) 795 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligenceProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
12405/18COM(2018) 637 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zabezpečení svobodného a spravedlivého průběhu voleb do Evropského parlamentu - Příspěvek Evropské komise pro zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19.–20. září 2018Vzato na vědomí
12404/18C(2018) 5949 finalDoporučení Komise ze dne 12.9.2018 o sítích pro volební spolupráci, transparentnosti on-line, ochraně před kybernetickými bezpečnostními incidenty a boji proti dezinformačním kampaním v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salzburgu ve dnech 19.–20. září 2018Vzato na vědomí
12321/18COM(2018) 636 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19.–20. září 2018Vzato na vědomí
12129/18COM(2018) 640 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on preventing the dissemination of terrorist content online - A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o předcházení šíření teroristického obsahu on-line - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salzburgu ve dnech 19. - 20. září 2018Bere na vědomí s doporučením
 8507/18COM(2018) 237 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Artificial Intelligence for Europe - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Umělá inteligence pro EvropuBere na vědomí s doporučením
 7421/18C(2018) 1650 finalDoporučení Komise ze dne 21.3.2018 týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnostiBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 7420/18COM(2018) 148 finalNávrh směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služebBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 7419/18COM(2018) 147 finalNávrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnostiBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 7418/18COM(2018) 146 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Čas zavést moderní, spravedlivou a účinnou normu v oblasti zdanění digitální ekonomikyBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
15315/17COM(2017) 712 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Stanovení přístupu EU k patentům, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických noremBere na vědomí s doporučením
15314/17COM(2017) 708 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Pokyny k některým aspektům směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictvíBere na vědomí s doporučením
15313/17COM(2017) 707 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Vyvážený systém vymáhání práv duševního vlastnictví, který odpovídá dnešním společenským výzvámBere na vědomí s doporučením
12211/17JOIN(2017) 450 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Odolnost, odrazování a obrana: budování silné kybernetické bezpečnosti pro EUBere na vědomí s doporučením
12183/17COM(2017) 477 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, a zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií („akt o kybernetické bezpečnosti“)Bere na vědomí s doporučením


ISP (příhlásit)