Sněmovní tisk 1243
Novela z. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 6. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1243/0 dne 15. 6. 2021.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 381/21, PID ALBSBXUC5UO3.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 6. 2021 (usnesení č. 411). Určil zpravodaje: Ing. Eva Fialová a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: dovozní povolení, látky znečišťující stratosféru, ozon, skleníkový plyn, zneškodňování odpadu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)