Sněmovní tisk 535
Vl.n.z. o bezpečnosti práce - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 535/0 dne 26. 6. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 41/19, PID KORNB4TE7TE4.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Mgr. Andrea Babišová, MBA a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Zuzana Ožanová (usnesení č. 893).
  Čtení proběhlo 24. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 893).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 535/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 535/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 535/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 18. 5. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 535/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 535/5 (doporučuje schválit).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 535/6 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 3. 2021 na 91. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 3. 2021 na 91. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 535/7, který byl rozeslán 24. 3. 2021 v 14:35.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 4. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 535/8 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 4. 2021 na 98. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 233, usnesení č. 1628).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 17. 5. 2021.
  Zákon Senátem schválen 11. 6. 2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2021.
  Prezident zákon podepsal 18. 6. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 6. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 6. 2021.

Zákon vyhlášen 30. 6. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 106 pod číslem 250/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4530Zuzana Ožanová16754-25383.docx (31 KB) / PDF (291 KB, 8 stran) 6. 3. 2020 v 08:45:45
4546Zuzana Ožanová16770-25405.docx (16 KB) / PDF (220 KB, 3 strany) 9. 3. 2020 v 06:52:33
5831Pavel Jelínek18055-27261.DOCX (22 KB) / PDF (278 KB, 8 stran)
18055-27262.docx (13 KB) / PDF (177 KB, 1 strana)
 18. 6. 2020 v 16:58:45
6513Petr Dolínek18737-28623.docx (17 KB) / PDF (198 KB, 2 strany) 20. 10. 2020 v 14:45:55
7246Zuzana Ožanová19470-29686.docx (13 KB) / PDF (338 KB, 2 strany) 20. 1. 2021 v 14:16:07


Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, odborná kvalifikace, pracovní podmínky, průmyslové ekologické riziko, průmyslové znečišťování, strojní zařízení, technické předpisy a normy

Navržené změny předpisů (23):

CitaceZměnaPředpisOd
48/1982novelizujeVyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení535/0
98/1982novelizujeVyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice535/0
575/1990novelizujeZákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky535/0
47/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů535/0
219/1999novelizujeZákon o ozbrojených silách České republiky535/4
71/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony535/0
124/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů535/0
398/2001novelizujeVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení535/0
151/2002novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního535/0
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů535/0
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti535/0
112/2005novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení535/0
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce535/0
253/2005novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce535/0
309/2006novelizujeZákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)535/0
189/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony535/0
223/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb535/0
341/2011novelizujeZákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů535/0
461/2013novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb.535/0
264/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona535/0
174/1968rušíZákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce535/0
50/1978rušíVyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice535/0
159/1992rušíZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb.535/0


ISP (příhlásit)