Sněmovní tisk 780
Novela z. o podpoře regionálního rozvoje

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 780/0 dne 12. 3. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1187/19, PID KORNBERJBSQ1.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ondřej Profant.
  Čtení proběhlo 27. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1476).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 4. 2021 na 95. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 4. 2021 na 95. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 10 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 780/3, který byl rozeslán 1. 4. 2021 v 10:10.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 4. 2021 na 98. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 59, usnesení č. 1612).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 17. 5. 2021.

 • SSenát návrh zákona neprojednal.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 2021.
  Prezident zákon podepsal 18. 6. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 6. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 6. 2021.

Zákon vyhlášen 30. 6. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 107 pod číslem 251/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7378Milan Feranec19602-29902.docx (12 KB) / PDF (241 KB, 1 strana) 9. 2. 2021 v 15:12:03


Deskriptory EUROVOCu: Evropský fond pro regionální rozvoj, regionální finance, regionální politika, regionální pomoc, rozpočet kraje

Navržené změny předpisů (15):

CitaceZměnaPředpisOd
563/1991novelizujeZákon o účetnictví780/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů780/0
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)780/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)780/0
248/2000novelizujeZákon o podpoře regionálního rozvoje780/0
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu780/0
320/2001novelizujeZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)780/0
420/2004novelizujeZákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí780/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce780/0
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky780/0
340/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí780/0
131/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony780/0
340/2015novelizujeZákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)780/0
23/2017novelizujeZákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti780/0
25/2017novelizujeZákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí780/0


ISP (příhlásit)