Zemědělský výbor
Zahraniční cesty

Moldavsko 19. - 22. listopadu 2019, Moldavsko (16. 11. 2021)
ZEV PS PČR navštívil ve dnech 19. – 22. 11. 2019 Moldavsko.

V rámci této pracovní návštěvy absolvoval tato jednání:

1) Jednání s partnerským výborem (úterý 19. 11. 2019 v 17:00 hod.)

 • Jaroslav Faltýnek (JF) poděkoval za přivítání a vřelé přijetí a konstatoval, že ve svých pracovních návštěvách ZEV preferuje nově přistoupivší země do EU případně země, které o vstup do EU teprve usilují.
 • Seznámil členy moldavského výboru s problémy českého zemědělství a opatřeními, které ČR přijímá:

Naše problémy jsou:

 • nízké ceny živočišných komodit, které se odrážejí ode dna
 • přetlak mléka v EU po skončení mléčných kvót
 • dotované dovozy za podnákladové ceny z EU (probíhá tzv. souboj národních rozpočtů, kde je českým zájmem zastropovat výši národních dotací jednotlivých členských států)
 • úbytek exportních příležitostí po zavedení protiruských sankcí
 • samotným problémem je vysoká administrativní zátěž spojená s pobíráním dotací z EU.

 Naše opatření:

 • navýšili jsme kofinancování z PRV z 15 na 35 %
 • chceme navýšit platby za citlivé komodity z 15 na 30 % (prasata, drůbež, mléko, chmel, cukrová řepa a produkce s velkou mírou pracnosti)
 • směřujeme podpory do živočišné výroby prostřednictvím dotačních titulů, které cílí na welfare zvířat

Předseda Moldavského výboru uvedl, že:

 • Moldávie vyváží do ČR víno a rádi by navázali spolupráci i v jiných komoditách, především by rádi vyváželi do EU produkty živočišného původu, což v současné době jim není umožněno
 • Mají zájem o navázání spolupráce s ovocnářskou unií, především pak s pěstiteli švestek
 • Stojí před podpisem smlouvy o volném obchodu a uvědomují si, že to bude mít vliv na jejich konkurenceschopnost
 • Vyzdvihl úzkou spolupráci platebních agentur obou zemí, stejně tak poděkoval za zkušenosti předané naším ÚKZÚZ, který napomohl se zprovozněním registru vína
 • Chtějí jednat s EU o zvýšení kvót Moldavského exportu, který by se týkal vývozu jak lahvového, tak i sudového vína
 • Moldávie má tři státní vinařství, neboť se v jejich případě jedná o kulturní dědictví. Tato vinařství mají právní postavení akciové společnosti, kde většinu akcií drží stát. Zbytek vinařství jsou soukromé společnosti
 • Moldávie poskytuje národní dotace ve výši cca 60 mil. Eur na rozvoj tamního zemědělství

 2) Jednání s ministrem zemědělství (čtvrtek 21. 11. 2019 v 9:00 hod.)

 • JF seznámil moldavského ministra se stavem českého zemědělství:
 • zemědělské půdy je 4,2 mil. ha, což představuje 53 % rozlohy státu
 • zalesněnost území je 34 %, což se rovná cca 2,5 mil ha, z toho je 1,3 mil. ha ve vlastnictví ČR
 • rozpočet MZe je ve výši cca 56 mld. Kč (2,25 mld. EUR), z toho národní peníze jsou ve výši 25 mld. Kč (1 mld. EUR) a dotace z EU jsou ve výši cca 31 mld. Kč (1,25 mld. EUR).
 • nejvíce peněz se vyplácí formou dotací na přímé platby (SAPS, greening a mladý zemědělec) ve výši 22,4 mld. Kč (900 mil. EUR)
 • 12,845 mld. Kč jde na PRV (500 mld. EUR), přičemž národní kofinancování je ve výši 35 %
 • národní dotace jsou ve výši cca 3,8 mld. Kč (150 mil. EUR)
 • 8,836 mld. Kč (350 mil. EUR) na provoz organizačních složek státu (politika resortu MZe, inspekční a kontrolní činnost)
 • 1 mld. Kč na vědu a výzkum (40 mil. EUR)
 • 2,1 mld. Kč na pozemkové úpravy (90 mil. EUR)
 • 1,8 mld. Kč na vodní hospodářství (70 mil. EUR)
 • 1,120 mld. Kč na lesní hospodářství (45 mil. EUR)
 • v zemědělství pracuje cca 97 tis. pracovníků, tzn. 2,0 % celkové zaměstnanosti
 • zemědělství se podílí na HDP z 1,63 % (při započtení lesnictví a rybářství je podíl 2,17 %), podíl potravinářství na HDP je 2,21 %
 • přímé podpory zemědělských podniků dosahují celkové výše 48,5 mld. Kč (cca 2 mld. EUR), tzn. 14 tis. Kč/ha (560 Eur/ha), resp. 480 tis. Kč (19 tis. EUR) na 1 pracovník odvětví
 • schodek zahraničního obchodu je ve výši 40 mld. Kč (1,6 mld. EUR)
 • velké podniky obhospodařují 70 % půdy a podílejí se na produkci živočišné výroby cca z 80 %
 • prasata – 40 % soběstačnost, za poslední rok mírný nárůst
 • krávy – 30 % stavu oproti r. 1990, mírný nárůst za poslední rok, mléka máme dost, ale vyvážíme ho nezpracované bez přidané hodnoty
 • drůbež – soběstačnost cca 70 %
 • Jsme přebytkoví v produkci RV, hovězího masa a některých mléčných výrobků (např. sušené mléko)
 • žádaným artiklem je naše špičková genetika hovězích zvířat (býčí sperma), technologie do welfare zvířat a technologie do pivovarnictví, včetně samotných vstupních surovin (chmel a slad)

Ministr zemědělství:

 • Poděkoval za podporu ekologického zemědělství v Moldávii (např. podpora kláštera v Zabriceni)
 • Vyzdvihl českou pomoc při vzniku registru vína
 • Poděkoval za výměnné a studijní pobyty
 • Konstatoval, že obchodní výměna roste, nicméně stále existují možnosti jejího rozšiřování
 • Za prioritu považuje potřebu posílení podpory státu moldavským zemědělcům, v této souvislosti plánují od r. 2020 vyplácet dotace na VDJ
 • Vyjádřil zájem o české investice v oblasti zemědělství
 • Za velký problém považuje nízkou dosažitelnost úvěru pro moldavské zemědělce, neboť banky nízko oceňují hodnotu zástavy

 JF upozornil na důležitost správného vyjednání dotací před vstupem do EU a též na jejich správné zacílení, a to konkrétně do živočišné výroby. V opačném případě hrozí ztráta konkurenceschopnosti.

3) Jednání s prezidentem Intervenční zemědělské agentury (čtvrtek 21. 11. 2019 v 10:00 hod.)

Úvodem jednání JF nastínil základní parametry české platební agentury – SZIF:

 • celkový rozpočet 39 mld. Kč (1,56 mld. EUR), z toho je 8 mld. Kč státní rozpočet (320 mil. EUR), 31 mld. Kč z peněz EU (1,25 mld. EUR)
 • na Společnou zemědělskou politiku je vynakládáno 37,5 mld. Kč (1,5 mld. EUR)
  • na přímé platby 22,4 mld. Kč (900 mil. EUR) – SAPS, Greening, Mladý zemědělec a Platby na citlivé komodity
  • na společnou organizaci trhu 1,45 mld. Kč (60 mil. EUR) – mléko, ovoce a zelenina do škol
  • na PRV 12,845 mld. Kč (500 mil. EUR)
 • marketing ve výši 200 mil. Kč (8 mil. EUR)
 • správní výdaje cca 1,7 mld. Kč (70 mil. EUR)

Prezident moldavské agentury poděkoval za spolupráci mezi oběma úřady, která probíhá od r. 2015, od r. 2017 funguje twiningový projekt, zaměřený na správné nastavení podmínek pro subvencování zemědělských projektů

 • Jejich agentura vyplácí dotace, které dosahují max. 20 % hodnoty investice
 • Zajímají se konkrétně o zkušenosti s bojem proti suchu a zmínil zájem o nákup mechanizace a technologických celků.
 • Za velký problém považuje nemožnost exportovat maso do států EU a velký pokles populace, který v sobě navrhuje nedostatek pracovníků do zemědělské prvovýroby

 

4) Jednání se zástupkyní ředitele Národní agentury pro bezpečnost potravin (čtvrtek 21. 11. 2019 v 11:00 hod.)

JF seznámil zástupkyni ředitele s činností SZPI v ČR:

 • SZPI se věnuje kontrole potravin a tabákových výrobků
 • Z pohledu potravin se jedná o potraviny rostlinného původu a v případě potravin živočišného původu se jedná o kontrolu masa od chvíle jeho naporcování
 • SZPI se zabývá kvalitou potravin, bezpečností potravin a jejich původem
 • SZPI kontroluje výrobce potravin a maloobchodní prodejce
 • Dále jsou kontrolování též provozovatelé potravinářských podniků působících ve společném stravování, kde se SZPI zaměřuje na hygienický stav provozovny a další případné nedostatky
 • Největší počet kontrol byl v r. 2018 proveden v oblasti maloobchodu, kde je zjištěný podíl nevyhovujících potravin násobně vyšší než v případě kontroly výrobců potravin
 • V r. 2018 bylo provedeno celkem 43 401 vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových obchodů
 • Z toho bylo provedeno 25 067 kontrol v maloobchodní síti, 14 290 v provozovnách společného stravování a 5 868 ve výrobě
 • V rámci těchto kontrol bylo zjištěno celkem 3 514 nevyhovujících šarží potravin
 • Rozdělení počtu nevyhovujících šarží podle místa kontroly: 2 744 šarží v maloobchodní síti, 126 šarží ve výrobě, 99 šarží ve velkoobchodě, 545 šarží na ostatních místech
 • Rozdělení nevyhovujících šarží podle zemí původu: 13 % nevyhovujících šarží u potravin z České republiky, 16,9 % nevyhovujících šarží pocházejících ze zemí EU a 25,1 % nevyhovujících šarží původem ze třetích zemí
 • Nevyhovující šarže z pohledu jednotlivých komodit: 54 % čokolády a cukrovinky, 46 % med, 24 % víno
 • V r. 2018 bylo pravomocně skončeno 5 516 správních řízení, v rámci nichž byly uloženy pravomocně pokuty ve výši cca 100 mil. Kč
 • SZPI má rozpočet za r. 2018 cca 500 mil. Kč
 • Má 537 zaměstnanců
 • Průměrný plat cca 39 tis. Kč

Zástupkyně ředitele sdělila, že

 • Moldávie má podepsanou asociační dohodu o vstupu do EU a chtějí od ČR slyšet zkušenosti, jak neopakovat chyby nově přistoupivších zemí
 • Jsou garantem kvality potravin v Moldávii a dohlížejí i na importované potraviny
 • Moldávie exportuje do ČR víno, ovoce a zeleninu. Importuje z ČR především slad
 • Mají tisíc inspektorů, přičemž jejich kompetence odpovídají kompetencím naší SZPI, SVS i ÚKZÚZ
 • Za poslední tři roky nebyly hlášeny kvalitativní problémy moldavských vín v ČR
 • Mají velký zájem na pokračování spolupráce s českými dozorovými orgány

5) Jednání s Asociací farmářů (čtvrtek 21. 11. 2019 v 14:30 hod.)

JF představil základní parametry českého zemědělství, včetně dotací vyplácených našim zemědělcům

Předseda Farmářské asociace konstatoval, že:

 •  Poskytují podporu farmářům, mladým farmářům i hospodařícím ženám
 • Asociace sdružuje farmáře, kteří produkují 70 % veškeré zemědělské produkce v Moldávii
 • Pěstují především pšenici, kukuřici, slunečnici a řepku, a rádi by se více orientovali na plodiny s vysokou a velmi vysokou pracností
 • Dostávají dotace ve výši 18 Eur/ha, přičemž se jedná o dotaci na konkrétní projekt, která se potom dále přepočítává na jednotlivé ha, neboť moldavský systém nezná dotaci na plochu
 • V Moldávii existuje více podobných asociací, které vždy postupují společně a jednotně, přičemž tato Asociace zastupuje především malé farmáře.


Navigace sekce Zemědělský výborISP (příhlásit)