III. VLÁDA.

Jmenována 25. V. 1920, 2, 1. VI. 1920; 14. I.

Demise přijata 15. IX. 1920, 14, 26. X. 1920; 3. II.

 

TUSAR Vlastimil,

předseda vlády,

správce ministerstva národní obrany.

Zproštěn úřadu správce ministerstva národní obrany 16. VII. 1920 (úřed. list. č. 160 ze 17. VII. 1920).

Prohlášení:

zahájení 1. schůze a sdělení o verifikaci voleb

1, 26. V. 1920; 2. I.

retrospektivní a vládního programu

2, 1. VI. 1920; 16. I.

o Těšínsku (otázka plebiscitu)

5, 10. VI. 1920; 153. I.

k různým dotazům (o událostech v Jihlavě, Znojmě atd.)

12, 9. VII. 1920; 626. I.

 

BENEŠ Edvard, dr.,

ministr zahraničních věcí.

 

DÉRER Ivan, dr.,

ministr s plnou mocí pro správu Slovenska.

 

ENGLIŠ Karel, dr.,

ministr financí.

Prohlášení:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. státní půjčce RČS (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 490. I.

 

HABRMAN Gustav,

ministr školství a národní osvěty.

 

HOTOWETZ Rudolf, dr.,

ministr pro zahraniční obchod.

Prohlášení:

k vládní předloze o zřízení úřadu pro zahraniční obchod, zpr. t. 113.

8, 16. VI. 1920; 372. I.

 

JOHANIS Václav,

ministr pro zásobování lidu.

 

MARKOVIČ Ivan, dr.,

ministrem národní obrany jmenován

16. VII. 1920 (úřed. list č. 160 ze 17. VII. 1920).

 

MEISSNER Alfréd, dr.,

ministr spravedlnosti.

 

PRÁŠEK Karel (senátor),

ministr zemědělství.

Zproštěn úřadu min. zemědělství 24. VI. 1920.

11, 8. VII. 1920; 569. I.

 

SONNTÁG Kuneš,

ministr obchodu,

správcem ministerstva zemědělství jmenován 24. VI. 1920.

11, 8. VII. 1920; 569. I.

 

STANĚK František,

ministr pošt a telegrafů.

 

STŘÍBRNÝ Jiří,

ministr železnic.

 

ŠROBÁR Vavro, dr.,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy,

ministr pro sjednocení zákonodárství a organisace správy.

 

ŠVEHLA Antonín,

ministr vnitra.

Prohlášení:

o vydání nařízení stran užívání jazyků (k interp. dra Kafky t. 24).

13, 10. VII. 1920; 720. I.

 

VRBENSKÝ Bohuslav, dr.,

ministr veřejných prací.

 

WINTER Lev, dr.,

ministr sociální péče.

 

IV. VLÁDA.

Jmenována 15. IX. 1920. 14, 26. X. 1920; 3. II.

Demise přijata 26. IX. 1921. 86, 18. X. 1921; 3. IV.

 

ČERNÝ Jan,

předseda vlády,

ministr vnitra.

Prohlášení:

vládního programu 14, 26. X. 1920; 4. II.

2 prohlášení o událostech v Teplicích.

18, 9. XI. 1920; 248. II.

20, 11. XI. 1920; 298. II.

o událostech prosincových (komunist. bouře).

32, 14. XII. 1920; 1276. II.

o porušení práva asylu na území RČS (k naléh. interp. L. Surányiho t. 607).

33, 15. XII. 1920; 1348. II.

o událostech v Krompaších na Slovensku.

58, 1. III. 1921; 2389. II.

o pronásledování dělnického hnutí v RČS (k naléh. interp. posl. Skaláka t. 2495) a o náhradě mosteckým obětem (k naléh. interp. posl. Blažka t. 2507).

74, 19. VII. 1921; 615. III.

o událostech v Ústí n. L. dne 3. VIII. 1921.

82, 4. VIII. 1921; 1025. III.

 

BENEŠ Edvard, dr.,

ministr zahraničních věcí.

Výklad:

o úkolech Svazu národů (za rozpravy o fin. zák. pro r. 1921, zpr. t. 830).

25, 24. XI. 1920; 469. II.

o politické situaci (za rozpravy o ratifikaci mírových smluv, zpr. t. 1324, 1325 a 1371).

48, 27. I. 1921; 1858. II.

Prohlášení:

o tajných smlouvách (k naléh. interp. dra Lodgmana, t. 1986) a o návratu exkrále Karla do Maďarska (k naléh. interp. dra Hajna, t. 1976).

66, 31. III. 1921; 30. III.

o vměšování se říšskoněmeckého ministra dra Simonse do našich vnitřních záležitostí (k naléh. interp. dra Hajna, t. 974).

72, 14. VII. 1921; 458. III.

 

BRDLÍK Vladimír, dr.,

ministr zemědělství,

správcem ministerstva pro zásobování lidu jmenován 24. I. 1921.

46. 25. I. 1921; 1817, II.

Zproštěn úřadu správce min. pro zásobování lidu 25. IV. 1921.

67. 19. V. 1921; 51, III.

Prohlášení:

o podpůrné akci státu pro opatření strojených hnojiv pro r. 1921 (za rozpravy o příslušné vlád. osnově t. 1084).

37. 18. XII. 1920; 1544, II.

 

BURGER Václav, dr., inž.,

ministr železnic.

 

ENGLIŠ Karel, dr.,

správce ministerstva financí.

Demise nepřijata pres. rep. 26. XI. 1920.

27, 30. XI. 1920; 601. II.

Zproštěn úřadu správce min. fin. 21. III. 1921.

66. 31. III. 1921; 4, III.

Prohlášení:

k předloze finančního zákona pro r. 1921.

16. 4. XI. 1920; 55, II.

k vlád. předloze o nouzové výpomoci státním zaměstnancům, t. 640.

18. 9. XI. 1920; 236, II.

k vlád. předloze o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům, zpr. t. 717.

20. 11. XI. 1920; 282, II.

 

FAJNOR Vladimír, dr.,

ministr pro sjednocení zákonodárství a organisace správy.

Prohlášení:

o nepořádcích v Ústřed. družstvu v Bratislavě (k nal. interp. dra Jurigy t. 789).

54. 14. II. 1921; 2210, II.

 

FATKA Maxmilián, dr.,

ministr pošt a telegrafů.

 

GRUBER Josef, dr.,

ministr sociální péče.

Prohlášení:

o nemocenském pojištění dělníků (za rozpravy o změně ustanovení zákonů o nemoc. pojištění dělníků, t. 721).

38. 19. XII. 1920; 1561, II.

o zadávání stát. dodávek a prací s hlediska problému nezaměstnanosti a jejího odstranění (za rozpravy o zpr. t. 1843).

67. 19. V. 1921; 84, III.

 

HANAČÍK Vladimír,

ministrem financí jmenován 21. III. 1921.

66. 31. III. 1921; 4, III.

 

HOTOWETZ Rudolf, dr.,

ministr obchodu,

správce úřadu pro zahraniční obchod.

Prohlášení:

o cukerním hospodářství (za rozpravy o hospod. skupině fin. zák. pro r. 1921, t. 830).

30. 3. XII. 1920; 1049, III.

 

HUSÁK Otokar, generál,

ministr národní obrany.

Prohlášení:

o franc. voj. missi a o organisaci armády a ministerstva nár. obrany (za rozpravy o fin. zák. pro r. 1921, t. 830).

28. 1. XII. 1920; 753, II.

o námestovské vraždě (k nal. interp. dra Labaje t. 630).

33. 15. XII. 1920; 1356, II.

 

KOVAŘÍK František, dr. inž.,

ministrem veřejných prací jmenován 21. IX. 1920,

14. 26. X. 1920, 3, II.

Prohlášení:

o mzdových požadavcích pro severočeskou hnědouhelnou oblast (k nal. interp. Ad. Pohla, t. 921).

34. 16. XII. 1920; 1414, II.

o mzdovém právu stavebních dělníků (k nal. interp. E. Hausmanna, t. 995).

35. 17. XII. 1920; 1473, II.

 

MIČURA Martin, dr.,

ministr bez portefeuille (pro Slovensko).

Prohlášení:

o událostech v Krompaších na Slovensku.

59. 3. III. 1921; 2447, II.

 

POPELKA August, dr.,

ministr spravedlnosti.

Prohlášení:

o důvodnosti zastavení působnosti porot (za rozpravy o dodatku ke státnímu rozpočtu pro r. 1920 zpr. t. 1191).

41. 13. I. 1921; 1624, II.

o pronásledování dělnického hnutí v republice Čsl., t. 2495.

74. 19. VII. 1921; 613, III.

 

PROCHÁZKA Lad. Prokop, dr.,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy,

správcem ministerstva pro zásobování lidu jmenován 25. IV. 1921.

67. 19. V. 1921; 51, III.

 

PRŮŠA Leopold,

ministr pro zásobování lidu.

Demise přijata pres. rep. 24. I. 1921.

46. 25. I. 1921; 1817, II.

Prohlášení:

o zásobovací situaci (k nal. interp. K. Kostky, t. 947 a k interp. dra Czecha, t. 951 a A. Němce, t. 955).

30. 3. XII. 1920; 1043, II.

 

ŠUSTA Josef, dr.,

ministr školství a národní osvěty.

 

V. VLÁDA.

Jmenována 26. IX. 1921. 86, 18. X. 1921; 3. IV.

Demise přijata 7. X. 1922. 159, 24. X. 1922; 3. VI.

 

BENEŠ Edvard, dr.,

předseda vlády,

ministr zahraničních věcí.

Prohlášení:

vládního programu. 86, 18. X. 1921; 25. IV.

Výklad:

o situaci vzniklé opětovným příchodem exkrále Karla do Maďarska.

90, 26. X. 1921; 217. IV.

o dosahu událostí vzniklých příchodem exkrále Karla do Maďarska na naši vnitřní i zahraniční politiku (mobilisace).

91, 16. XI. 1921; 265. IV.

o mezinárodní hospodářské konferenci v Janově.

139, 23. V. 1922; 423. V.

jímž odpovídá na dotazy řečníků za rozpravy o zahraniční situaci a prohlášení o mezinárodní konferenci v Janově.

142, 30. V. 1922; 591. V.

 

ČERNÝ Jan,

ministr vnitra.

 

DÉRER Ivan, dr.,

ministr pro sjednocení zákonodárství a organisace správy.

 

DOLANSKÝ Josef, dr.,

ministr spravedlnosti.

Prohlášení:

o soudnictví na Slovensku (za rozpravy o prodloužení lhůty organisace řádných soudů I. a II. stolice pro obvody soudních tabulí v Bratislavě a Košicích, zpr. t. 3224).

105, 7. XII. 1921; 1450. V.

(za nepřítomného ministra železnic Jana Šrámka) o sociálně-hospodářských a existenčních otázkách železničních zaměstnanců (k interpelaci J. Pelikána, J. Marka, G. Navrátila a dr. Mazance, t. 3321/III).

117, 21. XII. 1921; 1928, IV.

 

HABRMAN Gustav,

ministr sociální péče.

Prohlášení:

o stávce bankov. úředníků (k nal. interp. t. 2499, 2524, 2550 a 2561).

101, 29. XI. 1921; 1325. IV.

o zajištění úroků a amortisací státem na stavby obytných domů (za rozpravy o předloze o staveb. ruchu, zpr. t. 3306).

112, 19. XII. 1921; 1757. IV.

k předloze, kterou se určuje 130.000 Kč k účelům sociál. pojištění, zpr. t. 3305.

115, 20. XII. 1921; 1813. IV.

jímž odpovídá na nal. interp. dr. Šmerala, t. 3343, týkající se stranického výkladu zákona o závodních výborech zaměstnavateli v neprospěch dělníků.

122, 19. I. 1922; 2214. IV.

o stávce kovodělníků, nezaměstnanosti v RČS. a zdražování životních potřeb (k nal. interp. t. 3555, 3562, 3567, 3580, 3581, 3582 a 3560).

142, 30. V. 1922; 667. V.

 

MIČURA Martin, dr.,

ministr bez portefeuille (pro Slovensko).

Sdělení:

že nal. interp. A. Hlinky o demolování "Slováka" a "Ľudových Novin" t. 3584 zodpověděna byla t. 3649.

150, 21. VI. 1922; 1189. V.

 

NOVÁK Augustin,

ministr financí.

Výklad:

k státnímu rozpočtu na r. 1922.

86, 18. X. 1922; 30. IV.

o anglické půjčce 10 milionů liber šterlinků (za rozpravy o předloze, kterou se zmocňuje ministr financí k uzavírání výpůjček též v cizí měně, zpr. t. 3445).

131, 29. III. 1922; 25. V.

Prohlášení:

o vyplácení úroků státního předválečného nezajištěného dluhu dle § 6 příslušné osnovy, zpr. t. 3609.

145, 13. VI. 1922; 791. V.

 

NOVÁK Ladislav, inž.,

ministr obchodu,

správce úřadu pro zahraniční obchod.

(Zákonem z 19. I. 1922, č. 25 Sb. z. a n. úřad pro zahraniční obchod zrušen).

 

SRBA Antonín,

ministr pošt a telegrafů,

správce ministerstva pro zásobování lidu.

 

STANĚK František,

ministr zemědělství.

 

ŠRÁMEK Jan,

ministr železnic.

 

ŠROBÁR Vavro, dr.,

ministr školství a národní osvěty.

Prohlášení:

2 o redukci škol a o stavbě budov pro menšinové školy (k nal. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651).

146, 14. VI. 1922; 844. V.

148, 20. VI. 1922; 1095. V.

k tak zv. "malému školskému zákonu" (reforma a unifikace školství v RČS za rozpravy o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských, zpr. t. 3768).

157, 26. a 27. VI. 1922; 1501. V.

 

TUČNÝ Alois,

ministr veřejných prací.

Prohlášení:

o uhelné otázce a o stávce na Ostravsku (za rozpravy o finanč. zák. pro r. 1922, zpr. t. 3168).

100, 26. XI. 1921; 1268. IV.

o podnikových radách, podílu horníků na čistém zisku a hornických výkonech pracovních (k nal. interp. A. Pohla t. 3144) a o sporu hornickém na Ostravsku (k nal. interp. dr. Šmerala t. 3210).

104, 6. XII. 1921; 1411. IV.

 

UDRŽAL František,

ministr národní obrany.

Prohlášení:

o mobilisaci, organisaci armády a franc. vojenské missi (za rozpravy o fin. zák. pro r. 1922, zpr. t. 3168).

95, 21. XI. 1921; 691. IV.

o služební řeči vojsk a o dodávkách armádě (odpověď na řeč dr. Jurigy v rozpravě o úvěru na opatření výzbroje a vojenského materiálu, zpr. t. 3370).

127, 26. I. 1922; 2561. IV.

 

VRBENSKÝ Bohuslav, dr.,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Prohlášení:

o stavu zdravotnictví v RČS při projednávání zákona, jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní (zpr. t. 3744),

156, 26. VI. 1922; 1436. V.

 

VI. VLÁDA.

Jmenována 7. X. 1922. 159, 24. X. 1922; 3. VI.

Demise přijata 15. XI. 1925.

Vláda zproštěna úřadu 9. XII. 1925.

 

ŠVEHLA Antonín,

předseda vlády.

Prohlášení:

vládního programu. 159, 24. X. 1922; 9. VI.

o odnětí projednávání urážek na cti spáchaných tiskem soudům porotním (k nal. interp. J. Marka, Fr. Staňka, dr. Noska, J. Slavíčka a dr. Lukavského, t. 4437).

247, 6. III. 1924; 24. IX.

 

BEČKA Bohdan, inž.,

jmenován ministrem financí 24. II. 1923.

192, 27. II. 1923; 2217. VI.

Prohlášení:

o bankovní krisi, zejména o pádu Moravsko-slezské banky, banky Bohemie a o stavu Živnobanky (k naléh. interp. t. 4048/XII, 4055, 4064 a 4074).

201, 17. IV. 1923; 54. VII.

jímž odpovídá na vývody dr. Kubíčka u příležitosti projednávání jeho imunitní věci související s pádem banky Bohemie.

205, 27. IV. 1923; 273. VII.

o státním rozpočtu na r. 1924.

220, 30. X. 1923; 35. VIII.

o smlouvě ohledně státního hospodaření lihem a o vydání titrů čtvrté státní půjčky.

231, 26. XI. 1923; 629. VIII.

o státním rozpočtu na rok 1925.

294, 30. X. 1924; 10. X.

o vyslání inž. Štancla k vyšetření učiněných nabídek na zahraniční půjčku.

307, 27. XI. 1924; 777. X.

 

BECHYNĚ Rudolf,

ministr školství a národní osvěty.

Zvolen min. radou 6. X. 1923 náměstkem předsedy vlády.

219, 30. X. 1923; 2. VIII.

Demise přijata 3. X. 1924.

294, 30. X. 1924; 2. X.

 

BENEŠ Edvard, dr.,

ministr zahraničních věcí.

Výklad:

o zahraniční situaci (rakouský problém na zasedání Svazu národů v Ženevě a jednání mezi RČS a Italií v Benátkách).

159, 24. X. 1922; 14. VI.

o zahraniční situaci (cesta do Francie a Anglie, schůze Malé Dohody v Sinaji, jednání s Italií, náš poměr k Maďarsku a Polsku, zasedání Společnosti národů v Ženevě, cesta presidenta republiky do Paříže, Bruselu a Londýna, naše obchodní politika, situace v Německu a problém reparační).

219, 30. X. 1923; 24. VIII.

o zahraniční situaci (t. zv. ženevský protokol).

294, 30. X. 1924; 16. X.

Prohlášení:

o projednávání otázky přivtělení Javoriny k Polsku, jímž odpovídá na obvinění pronesená posl. A. Hlinkou.

161, 26. X. 1922; 194. VI.

 

DOLANSKÝ Josef, dr.,

ministr spravedlnosti.

 

FRANKE Emil, dr.,

ministr pro zásobování lidu,

pověřen řízením ministerstva pošt a telegrafů 18. II. 1924.

247, 6. III. 1924; 4. IX.

pověřen řízením ministerstva železnic 20. VII. 1925.

361, 18. IX. 1925; 558. XI.

Prohlášení:

o hospodářské krisi a nezaměstnanosti (k nal. interp. t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

192, 27. II. 1923; 2228. VI.

o vzestupu drahoty (k nal. interp. t. 4818, 4809, 4820 a 4821).

282, 4. IX. 1924; 1191. IX.

 

HABRMAN Gustav,

ministr sociální péče.

Zproštěn funkce náměstka min. předsedy 5. II. 1923.

185, 6. II. 1923; 2102. VI.

Demise přijata 28. III. 1925.

337, 31. III. 1925; 3, XI.

Prohlášení:

o hospodářské a průmyslové krisi (odpověď k nal. interp. t. 3809 a 3811)

162, 27. X. 1922; 297. VI.

jímž projevuje souhlas vlády se změnou v osnově zákona o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců, týkající se § 6, odst. II, zpr. t. 3944.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1677. VI.

o hospodářské krisi a nezaměstnanosti (odpověď k nal. interp. t. 3977, 3989, 3992 a 3994)

192, 27. II. 1923; 2222. VI.

o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (za rozpravy o zpr. t. 4795)

286, 16. IX. 1924; 1457. IX.

 

HODŽA Milan, dr.,

ministr zemědělství.

Prohlášení:

o vodohospodářské akci a o zemědělské výrobě (za rozpravy o zpr. t. 5333)

373, 12. X. 1925. XI.

 

KÁLLAY Josef, dr.,

ministr pro Slovensko.

 

MALYPETR Jan,

ministr vnitra.

Zvolen minist. radou náměstkem předsedy vlády 5. II. 1923.

185, 6. II. 1923; 2102. VI.

Prohlášení:

o zákonu na ochranu republiky a o státním soudě, zpr. t. 4021 a 4022.

194, 6. III. 1923; 2367. VI.

o volbách v župě nitranské v odpověď na námitky posl. dra Budaye.

264, 16. IV. 1924; 675. IX.

o zákonu o úsporných opatřeních ve veřejné správě, zpr. t. 5021.

319, 19. XII. 1924; 1038. X.

 

MARKOVIČ Ivan, dr.,

ministr pro sjednocení zákonodárství a organisace správy,

pověřen správou ministerstva školství a národní osvěty 3. X. 1924.

294, 30. X. 1924; 2. X.

Prohlášení:

o organisačních opatřeních v národním školství k naléh. interp. t. 5323, 5325 a 5327.

363, 22. IX. 1925; 612. XI.

 

NOVÁK Ladislav, inž.,

ministr obchodu.

Prohlášení:

k věcné poznámce posl. Mlčocha o poměrech v povolovací sekci ministerstva obchodu.

236, 30. XI. 1923; 1147. VIII.

o živnostenském oprávnění majitele fy T. A. Baťa ve Zlíně.

242, 13. XII. 1923; 1487. VIII.

v němž vyvrací výtky uvedené posl. Mlčochem proti postupu povolovacího řízení v příslušné sekci minist. obchodu.

243, 14. XII. 1923; 1555. VIII.

 

RAŠÍN Alois, dr.,

ministr financí.

Sdělení o atentátu na dr. Rašína, spáchaném dne 5. I. 1923.

185, 6. II. 1923; 2101. VI.

Zemřel 18. II. 1923.

190, 20. II. 1923; 2184. VI.

Výklad:

k státnímu rozpočtu na r. 1923.

159, 24. X. 1922; 20, VI.

 

SRBA Antonín,

ministr veřejných prací.

Prohlášení:

o hospodářské krisi a nezaměstnanosti (k nal. interp. t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

192, 27. II. 1923; 2232. VI.

o vodohospodářské akci (za rozpravy o zpr. t. 5333).

373, 12. X. 1925; 1372. XI.

 

STŘÍBRNÝ Jiří,

ministr železnic,

zvolen v minist. radě 26. I. 1925 náměstkem předsedy vlády.

320, 29. I. 1925; 1066. X.

Demise z úřadu ministra železnic přijata 20. VII. 1925.

361, 18. IX. 1925; 558. XI.

Prohlášení:

jímž uvádí na pravou míru tvrzení posl. A. Hlinky o svém výroku, který prý pronesl jako ministr železnic o osobních intervencích ľudových poslanců k posl. Flor. Tománkovi.

161, 26. X. 1922; 211. VI.

o drahotních poměrech (jako náměstek předsedy vlády k nal. interp. t. 5041 a 5043) a o srážce stráže bezpečnosti s účastníky protidrahotní demonstrace na Václavském nám. 10. II. 1925.

322, 11. II. 1925; 1098. X.

 

ŠRÁMEK Jan,

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Prohlášení:

o zřízení, působnosti a organisaci Stát. zdrav. ústavu R. Č., zpr. t. 5278.

360, 15. VII. 1925; 544. XI.

o problému populačním k naléh. interp. t. 5325.

364, 24. IX. 1925; 633. XI.

 

TUČNÝ Alois,

ministr pošt a telegrafů.

Demise přijata pres. rep. 18. II. 1924.

247, 6. III. 1924; 4. IX.

 

UDRŽAL František,

ministr národní obrany.

Prohlášení:

k osnově o vojenském kázeňském právu, zpr. t. 4135.

210, 11. V. 1923; 341. VII.

jímž odmítá nespravedlivé útoky na legionáře a gen. Gajdu, pronesené posl. Hakenem v 230. schůzi.

230, 23. XI. 1923; 438. VIII.

 

WINTER Lev, dr.,

jmenován ministrem sociální péče 28. III. 1925.

337, 31. III. 1925; 3. XI.

Prohlášení:

o sociálním pojištění osob samostatně hospodařících (za rozpravy o zpr. t. 5174).

344, 3. VI. 1925; 151. XI.

o nemocenském. pojištění veřejných zaměstnanců (za rozpravy o zpr. t. 5364).

378, 15. X. 1925; 1566. XI.

 

ZÁSTUPCI VLÁDY.

 

HAMR Jan, min. rada,

zástupce ministerstva zemědělství.

Řeč v rozpravě:

o úvěru 10 mil. Kč na tlumení moru a nákaz zvířecích, zpr. t. 2179.

72, 14. VII. 1921; 439. III.

 

HOBZA Antonín, dr.,

šéf právního oddělení ministerstva zahraničních věcí.

Řeč v rozpravě:

odůvodňující pilnost projednávání vládní předlohy t. 92 (smlouva s republikou Rakouskou o státním občanství a ochraně menšin, uzavřená v Brně 7. VI. 1920).

8, 16. VI. 1920; 374. I.

v rozpravě o schválení smlouvy s republikou Rakouskou o státním občanství a ochraně menšin (t. 286).

11, 8. VII. 1920; 601. I.

 

POLÁK Emerich, dr.,

sekční šéf ministerstva spravedlnosti.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, jímž se určuje doba organisace soudů I. a II. stolice a soudů vojenských (t. 743).

35, 17. XII. 1920; 1429. II.

 

SCHOENBAUM Emil, dr.,

zástupce ministerstva sociální péče.

Řeč v rozpravě:

o sociálním pojištění, zpr. t. 4795.

288, 18. IX. 1924; 1692. IX.

 

WEGER Václav, inž., odb. předn.

zástupce ministerstva zásobování.

Prohlášení:

o stanovení cen cukru na dobu 1 roku.

21, 12. XI. 1920; 336. II.Přihlásit/registrovat se do ISP