FAKTOROVÁ Aloisie

KSČ

6 (Hl. m. Praha)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o trestním řízení soudním (t. 66).

10, 29. 11. 1961; 54.

 

FIALA Antonín

ČS

200 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 16.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajem:

výb. zahr. (ústní zpráva) (Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím, podepsaná v Praze dne 27. listopadu 1960).

6, 18. 1. 1961; 92.

k doplňovací volbě členů výborů Národního shromáždění a předsedy komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody (tisk bez č.).

8, 27. 6. 1961; 141.

výb. zahr. (ústní zpráva) (Instrument k doplnění Ústavy Mezinárodní organizace práce, přijatý na 46. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce dne 22. června 1962 v Ženevě (t. 121).

19, 12. 4. 1963; 52.

výb. zahraničního (úst. zpr.) vl. n., kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k projevu souhlasu Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lid. republikou podepsaná v Sofii dne 8. března 1963. (T. 132).

20, 9. 7. 1963; 97.

k návrhu zahraničního výboru na prohlášení Národního shromáždění k 25. výročí Mnichova.

21, 25. 9. 1963; 25.

Řeč v rozpravě:

k výkladu ministra zahraničních věcí k zahraničně politickým otázkám.

18, 6. 3. 1963; 52.

k vl. n. Protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943, podepsaný v Moskvě dne 27. listopadu 1963. (T. 160).

22, 4. 12. 1963; 26.

 

FIERLINGER Zdeněk

KSČ

14 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Zvolen předsedou Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 16.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Projevy:

zpráva o činnosti předsednictva NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy.

2, 12. 7. 1960; 205.

závěrečný projev o schůzích NS konaných ve Vladislavské síni Pražského hradu.

2, 12. 7. 1960; 207.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy.

4, 16. 11. 1960; 8.

k železničnímu neštěstí u stanice Stéblová.

4, 16. 11. 1960; 6.

k vládnímu návrhu zákona o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky.

4, 16. 11. 1960; 11.

k vládnímu návrhu zákona o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon).

5, 15. 11. 1960; 4.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy.

6, 18. 1. 1961; 4.

k letu prvního člověka do vesmíru.

7, 17. 4. 1961; 7.

při uvítání delegace Lid. sněmovny NDR v čele s dr. Johanesem Dieckmannem.

7, 18. 4. 1961; 118,

odpověď na projev dr. J. Dieckmanna vedoucího delegace Lid. sněmovny NDR.

7, 18. 4. 1961; 127.

zpráva o činnosti předsednictva NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy.

7, 18. 4. 1961; 161.

při uvítání delegace Nejvyššího sovětu SSSR

9, 18. 9. 1961; 6.

při odpovědi na projev vedoucího delegace Nejvyššího sovětu SSSR Grišina.

9, 18. 9. 1961; 16.

k uvítání pana Saerul Saleha, ministra a předsedy Prozatímního národního shromáždění Indonéské republiky.

9, 19. 9. 1961; 101.

zpráva o zákonném opatření předsednictva NS o náhradě mzdy při vojenském cvičení (t. 11-P).

10, 30. 10. 1961; 183.

při uvítání vládní delegace Německé demokratické republiky.

14, 18. 5. 1962; 5.

při odpovědi na projev vedoucího delegace NDR prvního tajemníka ÚV SED předsedy Státní rady Waltera Ulbrichta.

14, 18. 5. 1962; 22.

zpráva o zákonných opatřeních předsednictva NS o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků (t. 13-P) a o začlenění Čs. akademie zemědělských věd do Čs. akademie věd (t. 14-P).

14, 18. 5. 1962; 30.

zpráva o návštěvě delegace NS ČSSR v SSSR a v Německé demokratické republice.

15, 5. 7. 1962; 8, 27.

k XII. sjezdu KSČ.

16, 19. 12. 1962; 4.

zpráva o zákonných opatřeních předsednictva NS,

o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství (t. 113).

o zřízení Státního cenového výboru (t. 114)

o nové organizaci ústředního řízení v odvětví paliv, energetiky, dopravy a spojů (t. 115).

17, 25. 1. 1963; 160.

k doplňovací volbě soudce z povolání Nejvyššího soudu a volbě předsedy Nejvyššího soudu.

18, 6. 3. 1963; 76.

k návrhu zahraničního výboru na prohlášení Národního shromáždění k 25. výročí Mnichova.

21, 25. 9. 1963; 20.

o Státní komisi pro investiční výstavbu (t. 141).

21, 25. 9. 1963; 43.

o Protokolu o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943, podepsaný v Moskvě dne 27. listopadu 1963. (T. 160).

22, 4. 12. 1963; 7.

vydání zákonného opatření předsednictva NS o změně a doplnění zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů.

23, 31 1. 1964; 194.

o vydání zákonného opatření předsednictva NS o Správě státních hmotných rezerv (P-26).

26, 5. 6. 1964; 157, 159.

Posmrtná vzpomínka:

Posl. Janu Vodičkovi.

7, 17. 4. 1961; 5.

Členu politického byra ÚV KSČ a místopředsedu vlády Václavu Kopeckému.

9, 18. 9. 1961; 6.

Posl. akademiku Zdeňku Nejedlému.

13, 29. 3. 1962; 3.

Místopředsedovi vlády, posl. Rudolfu Strechajovi.

16, 19. 12. 1962; 4.

Posl. Anežce Hodinové-Spurné a posl. Františku Dudačovi.

19, 12. 4. 1963; 3.

 

FIŠAROVÁ Marie

ČS

133 (Východočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolena členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 16.

Členem průmyslového výboru.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1963 (t. 117).

17, 24. 1. 1963; 90.

 

FLIEGER Jiří, inž.

KSČ

10 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem ústavně právního výboru.

Zpravodajem:

výb. úst. práv. - úst. zpr. (o organizaci soudů t. 43).

8, 26. 6. 1961; 28.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o trestním řízení soudním (t. 66).

10, 29. 11. 1961; 50.

k výkladu ministra zahraničních věcí k zahraničně politickým otázkám.

18, 6. 3. 1963; 66.

 

FOGEL Jozef

KSS

291 (Východoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem ústavně právního výboru.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. ústní (o kárné odpovědnosti soudců z povolání t. 63).

10, 29. 11. 1961; 68.

úst. práv. výb. zpr. ústní (k vl. n. zák. o advokacii) (t. 124).

20, 9. 7. 1963; 76.

úst. práv. výboru k vládnímu návrhu ústavního zákona o skončení volebního období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů (t. 170).

23, 31. 1. 1964; 187.

Řeč v rozpravě:

o dani z motorových vozidel (t. 191).

26, 5. 6. 1964; 128.

 

FRYČEK Ladislav

KSČ

100 (Severočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1962 (t. 78).

12, 22. 2. 1962; 68.

o organizaci řízení zemědělství (t. 120).

19, 12. 4. 1963; 31.Přihlásit/registrovat se do ISP