Seznam dokumentů

vydaných Českou národní radou ve dnech 21. - 28. srpna 1968

1. Prohlášení ekonomické komise České národní rady (21. 8. 1968)

2. Prohlášení bratrům Slovákům (21. 8. 1968 odpoledne)

3. Prohlášení České národní rady (21. 8. 1968 odpoledne)

4. Prohlášení České národní rady (23. 8. 1968)

5. Prohlášení České národní rady (24. 8. 1968)

6. Prohlášení předsednictva České národní rady k 24. výročí Slovenského národního povstání (28. 8. 1968)

7. Komuniké ze společného zasedání předsednictva Slovenské národní rady a předsednictva České národní rady (25. 8. 1968)

 

Dokument č. 1

Ekonomická komise České národní rady, jako jediný orgán České národní rady, který se sešel dnes 21. 8. 1968 ke své schůzi a je schopen usnášení, prohlašuje jednomyslně svou plnou podporu a důvěru presidentu republiky Ludvíku Svobodovi, předsednictvu ÚV KSČ v čele se soudruhem Dubčekem, předsednictvu Národního shromáždění v čele se soudruhem Smrkovským a vládě ČSSR v čele se soudruhem Černíkem.

Plně souhlasí s jejich uveřejněným prohlášením k současné situaci v naší vlasti a odsuzuje protiprávní obsazení státu vojáky Varšavské smlouvy.

Opíráme se o výsledky jednání v Čierné a Bratislavě, na nichž byla znovu potvrzena suverenita našeho státu. Žádáme o okamžitý odchod vojsk Varšavské smlouvy, poněvadž v naší zemi je klid a jsme schopni vlastními prostředky za řízení našich ústavních orgánů zajistit další demokratický rozvoj v naší socialistické společnosti.

Potvrdí-li se rozhlasové zprávy, že byl zatčen předseda České národní rady dr. Čestmír Císař, trváme na jeho okamžitém propuštění.

Ekonomická komise České národní rady

21. 8. 1968

 

Dokument č. 2

Bratři Slováci!

My členové České národní rady z Čech, Moravy a Slezska, kteří jsme se mohli sejít v této osudové chvíli, Vás ujišťujeme, že jsme pevně přesvědčeni o zdaru díla, jež jsme započali.

Ruku v ruce a ve vzájemné důvěře s Vámi dovršíme federativní úpravu soužití našich rovnoprávných národů v Československé federativní socialistické republice, jakmile budeme moci svobodně vyjádřit vůli našich národů.

Neustupujeme ani za současné situace od rozhodnutí dovršit toto dílo k 28. říjnu.

Česká národní rada

V Praze dne 21. srpna 1968

 

Dokument č. 3

Prohlášení České národní rady

Členové České národní rady z Čech, Moravy a Slezska, kteří se mohli sejít v Praze, podávají jménem celé České národní rady rozhodný protest proti zatčení

dr. Čestmíra Císaře.

Prohlašují, že všechny osoby, které spáchaly únos předsedy České národní rady, jsou za tento zločin plně odpovědny. Vyzýváme je, aby s tímto vědomím okamžitě soudruha Císaře propustily na svobodu.

Česká národní rada

V Praze dne 21. srpna 1968

 

Dokument č. 4

Prohlášení České národní rady

Česká národní rada slyšela hlas svého předsedy soudruha Čestmíra Císaře

a ujišťuje ho, že jeho poselství je pro ni nesmírným povzbuzením.

Vyzývá své komise, aby nepřerušovaly práci za žádných okolností a využily k tomu všech možností.

Česká národní rada

V Praze dne 23. srpna 1968

 

Dokument č. 5

Prohlášení České národní rady

Česká národní rada jako politický representant českého národa projednala na své schůzi 24. srpna 1968 výsledky jednání Národního shromáždění a vlády. Prohlašuje, že se plně staví za dosavadní postoj našich legálních ústavních orgánů a že je bude i nadále podporovat. Spolu s Národním shromážděním, presidentem a vládou požaduje bezvýhradně okamžitý odchod okupačních vojsk a úplnou normalizaci života v ČSSR jako suverénním státě. Ostře odsuzuje ztěžování života a rozvrácení pořádku v naší zemi okupanty.

Česká národní rada se jednoznačně hlásí k výsledkům mimořádného XIV. sjezdu KSČ a bude všemi svými silami podporovat splnění jeho závěrů. Česká národní rada děkuje všem občanům našich zemí za bezpříkladnou obětavost, kázeň a inteligenci, s jakou zvládají všechny překážky, které jim okupanti staví v cestu. Zvláště děkuje funkcionářům národních výborů i společenských organizací Národní fronty a všem poctivým příslušníkům armády, Veřejné i Státní bezpečnosti, kteří respektují zákony čs. ústavních orgánů. Vyslovuje dále dík a uznání za fantastické výkony redaktorům a všem pracovníkům rozhlasu, televize a tisku, tiskařům, spojařům, dopravákům a všem, kteří zabezpečují plynulé zásobování obyvatel. Česká národní rada obdržela desetitisíce podpisů, které na podporu její činnosti shromáždila mládež z továren i škol, a ujišťuje všechny, že splní, co od ní očekávají.

Česká národní rada se ztotožňuje se stanoviskem prokurátorů, aby byli zajištěni a řádným soudem potrestáni všichni, kdo se dopustí zneužití své úřední moci v rozporu s ústavními orgány. Zvláště varuje všechny osoby, které by chtěly jednat stejně zločinně jako bývalý náměstek ministra vnitra V. Šalgovič a pokoušet se zatýkat.

Česká národní rada opakuje znovu své prohlášení z prvního a třetího dne okupace, aby vešla ve všeobecnou známost:

"Bratrům Slovákům!

My, členové České národní rady z Čech, Moravy a Slezska, kteří jsme se mohli sejít v této osudové chvíli, Vás ujišťujeme, že jsme pevně přesvědčeni o zdaru díla, jež jsme započali. Ruku v ruce a ve vzájemné důvěře s Vámi dovršíme federativní úpravu soužití našich národů v Československé federativní socialistické republice, jakmile budeme moci svobodně vyjádřit vůli našich národů. Neustupujeme ani za současné situace od rozhodnutí dovršit toto dílo k 28. říjnu t. r."

"Česká národní rada slyšela hlas svého předsedy s. Čestmíra Císaře a ujišťuje ho, že jeho poselství je pro ni nesmírným povzbuzením. Vyzývá své komise, aby nepřerušovaly práci za žádných okolností a aby k tomu využily všech možností."

Jsme přesvědčeni, že jednota všeho lidu bezpříkladně demonstrovaná generální stávkou, zůstane i nadále v těchto těžkých chvílích zachována.

Česká národní rada

V Praze dne 24. srpna 1968

 

Dokument č. 6

Prohlášení předsednictva České národní rady k 24. výročí Slovenského národního povstání

Předvečer čtyřiadvacátého výročí slavného Slovenského národního povstání zastihuje naši republiku v mimořádné situaci, kdy byla porušena svrchovanost naší země, která dosud žila intenzivním odhodláním vtisknout socialismu jeho pravou, lidskou tvář. Letošní rok, rok 50. výročí vzniku československého samostatného státu, přinesl našemu lidu toužebně očekávané vydechnutí, svobodu a v zápětí i nebývalou aktivitu obou našich národů. Proto mohlo dojít k uskutečnění oněch myšlenek, pro něž tehdy, v čtyřiačtyřicátém roce, povstal slovenský lid: žít ve společném státě s Čechy jako dva rovnoprávní bratři se stejnými právy, povinnostmi i postavením. Slovenské národní povstání je velkým mezníkem našich společných dějin, kdy slovenský lid znovu jednoznačně vystoupil jako nositel československé státnosti.

I v těchto dnech znovu vystupuje slovenský národ jako opora společného státu obou našich národů. Naše bratrské vztahy se vždy znovu jednoznačně osvědčují v rozhodujících dějinných situacích.

My, členové České národní rady, i v této pohnuté době věnujeme všechny své síly tomu, aby v jubilejní den 50. výročí našeho společného života, k 28. říjnu 1968, mohlo být vyhlášeno federativní uspořádání Československé socialistické republiky. Aby se však mohly idee federalizace vpravdě uskutečnit, je naprosto nezbytné, aby byla našemu lidu vrácena svoboda, suverenita a klid k práci a životu. Žádáme proto o neprodlené stanovení a důsledné plnění konkrétních termínů co nejrychlejšího odchodu cizích vojsk z naší země. Stavíme se jednoznačně za státní a politické orgány ČSSR v čele se soudruhy Svobodou, Dubčekem, Smrkovským a Černíkem a žádáme, aby se i představitelé České národní rady soudruzi Císař a Špaček ujali výkonu svých funkcí.

Jsme odhodláni dokončit v bratrské spolupráci se Slovenskou národní radou dílo, jež je přáním obou našich národů.

Předsednictvo České národní rady

V Praze dne 28. srpna 1968

 

Dokument č. 7

Komuniké zo spoločného zasadnutia Predsedníctva SNR a predstaviteľov Českej národnej rady.

Dňa 25. augusta 1968 v popoludňajších hodinách sa zišlo Predsedníctvo SNR spolu s predstaviteľmi Českej národnej rady. Prítomní boli i niektorí poslanci Národného zhromaždenia.

Zástupcovia oboch národných orgánov sa vzájomne informovali o stanovisku k okupácii našej socialistickej vlasti a oboznámili sa s doteraz vydanými dokumentami.

Oba národné orgány Česká národná rada a Slovenská národná rada sa znovu osvedčujú a vyhlasujú, že sú úplne za jedno v otázkach jednoty našho spoločného štátu ako aj v požiadavke, aby okupačné vojská okamžite opustili našu vlasť, aby spoločne mohli pokračovať v normálnej práci.

Oba národné orgány žiadajú urychlene prepustiť z internácie ss. Dubčeka, Smrkovského, Kriegla, Černíka. Žiadajú, aby sa umožnila legálna činnosť predsedovi Českej národnej rady s. Císařovi a prvému podpredsedovi ČNR s. Špačkovi.

Oba národné orgány stoja za našim prezidentom a za všetkými ústavnými legálne ustanovenými orgánmi.

Nik a nič nás nezastaví na našej pojanuárovej ceste. Ani okupácia nám nezabráni usporiadať si veci v štáte tak, ako rozhodnú Česká národná rada a Slovenská národná rada a ako to vyžaduje záujem oboch našich národov a jednota společného štátu Československej socialistickej republiky.

Oba národné orgány sa dohodli pracovať tak, aby ústavný zákon o federácii bol vyhlásený 28. októbra 1968.Přihlásit/registrovat se do ISP