3. vláda ČSSR
Jmenována dne:9.12.1971
Oznámeno dne: 2.FS, 17.12.11971; 7
Změny:
30.10.1972 4.FS,31.10.1972; 8
11.12.1972 5.FS, 13.12.1972; 14
25.1.1973
30.3.1973
7.FS, 25.4.1973; 10
15.12.1973
1.1.1974
2.12.1974
21.11.1975 21.FS, 16.12.1975; 6
6.2.1976
14.9.1976

ŠTROUGAL Lubomír, JUDr.

Předseda vlády ČSSR

Jmenován dne:9.12.1971
FS2.FS, 17.12.1971, 1; 11 programové prohlášení vlády ČSSR
5.FS, 13.12.1972, 3; 17 programové prohlášení vlády ČSSR
10.FS, 13.12.1973, 7; 108,190 zpráva o plnění rogramováho prohlášení vlády ČSSR
16.FS, 25.3.1975, 1; 14,97 zpráva o plnění rogramováho prohlášení vlády ČSSR
17.FS, 28.5.1975, 3; 9 odůvodnění vl. návrhu úst. zákona - doplnění čl. 64 úst.z.143/1968 Sb.
18.FS, 29.5.1975, 1; 9 odůvodnění návrhu na volbu prezidenta republiky G. Husáka

KORČÁK Josef

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne:9.12.1971

COLOTKA Peter, prof. JUDr., CSc.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne:

9.12.1971

EHRENBERGER Vlastimil, Ing. CSc.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 4.12.1973
Odvolán dne: 2.12.1974

GREGOR Ján, ing.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 9.12.1971
Odvolán dne: 14.9.1976

HAMOUZ František

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne:9.12.1971
Odvolán dne: 14.9.1976

HŮLA Václav, ing.

Místopředseda vlády ČSSR

Předseda Státní plánovací komise

Jmenován 9.12.1971

FS21.FS, 16.12.1975, 3; 16 odůvodnění T.110 - plán stát. rozvoje na r. 1976
23.FS, 22.6.1976, 1; 18,100 odůvodnění T.131 - 6. 5LP

LACO Karol, prof. JUDr. DrSc.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován 9.12.1971

FS7.FS, 25.4.1973, 2; 17 odůvodnění vlád. návrhu zák. o ochranném dohledu T.28
3; 45 odůvodnění vlád. návrhu zák., kterým se doplňuje trestní zákon T.29odůvodnění vlád. návrhu zák., kterým se mění a doplňuje zák. č. 150/1969 Sb., o přečinech T.30odůvodnění vlád. návrhu zák., kterým se mění a doplňuje trestní řád T.32
7.FS, 26.4.1973, 6; 110 odůvodnění vlád. návrhu zák., kterým se mění a doplňuje obč. soudní řád T.33
9.FS, 31.10.1973, 2; 14 odůvodnění T.40 - vodní zákon
10.FS, 12.12.1973, 1; 18 odůvodnění T.56 - zřízení fed. ministerstev a T.57 o působnosti fed. ministerstev
12.FS, 25.6.1974, 2; 81 odůvodnění T.69 - změna státních hranic s Rakouskou republikou
21.FS, 17.12.1975, 6; 113 odůvodnění T.109 - doplnění hosp. zákoníku
9; 132 odůvodnění T.107 - trestání zločinu apartheidu
10; 139 odůvodnění T.103, T.104 - Úmluvy
11; 148 odůvodnění T.105 - Úmluva - dopravní nehody

LÚČAN Matej, dr.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován 9.12.1971

FS16.FS, 26.3.1975, 3,4; 144
odůvodnění T.85 - státní cena K.Gottwalda a T.86 - Čs. novinářská cena
SN5.SN, 22.10.1974, 1; 8,113
zpráva k oblasti soc. výchovy a vzdělávání mládeže

ROHLÍČEK Rudolf, Doc., ing. CSc.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 14.12.1973
FS15.FS, 18.12.1974, 7; 97 odůvodnění T.76 - změny Statutu RVHP

ŠIMON Josef, ing.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne:2.12.1974

ZAHRADNÍK Jindřich, ing.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován 9.12.1971

BAHYL Pavol, ing.

Ministr - místopředseda Státní plánovací komise

Jmenován dne:25.1.1973 - 7.FS, 25.4.1973; 10
Odvolán dne: 14.12.1973

Ministr všeobecného strojírenství

Jmenován dne:1.1.1974
FS6.FS, 22.10.1975, 7; 58 k vnitřnímu trhu T.24/SN
SN3.SN, 30.10.1973, 1; 13,114 zpráva SPK o plnění plánu bytové výstavby

BARČÁK Andrej, ing.

Ministr zahraničního obchodu ČSSR

Jmenován dne:9.12.1971
FS4.FS, 1.11.1972, 5; 142 odůvodnění vlád. návrhu zák. o postupu při uzavírání smluv T.11/FS
11.FS, 24.4.1974, 2; 52 odůvodnění T.61 - celní zákon
3; 73 odůvodnění T.59 - Úmluva o řešení občanskoprávních sporů

BLAŽEK Vladimír, ing.

Ministr dopravy ČSSR

Jmenován dne:21.11.1975
FS22.FS, 28.4.1976, 6; 110 odůvodnění T.117 - letecký zákon

DZÚR Martin, genplk., ing.

Ministr národní obrany ČSSR

Jmenován 9.12.1971

FS8.FS, 27.6.1973, 4; 78,108
odůvodnění T.35 - branná výchova

EHRENBERGER Vlastimil, ing. CSc.

Ministr paliv a energetiky ČSSR

Jmenován 2.12.1974

SL5.SL, 30.9.1975, 6; 18,116 zpráva - zajišťování paliv a energie

CHALUPA Vlastimil, ing.

Ministr spojů ČSSR

Jmenován 9.12.1971

CHŇOUPEK Bohuslav, ing.

Ministr zahraničních věcí ČSSR

Jmenován 9.12.1971

FS2.FS, 18.12.1971, 3; 141 odůvodnění T.1 - zmocnění se letadel
3.FS, 29.6.1972, 3; 51 k T.10
4.FS, 31.10.1972, 3; 15,99 expozé k základ. otázkám zahraniční politiky ČSSR
5.FS, 13.12.1972, 4; 92 odůvodnění T.12, T.13 a T.14 - Konzulární úmluvy se SSSR, PLR a NDR
5; 109 odůvodnění T.17 - zákaz vývoje a hromadění bakteriologických a toxických zbraní
7.FS, 25.4.1973, 4; 86 odůvodnění T.21 - bezpečnost civilního letectví
9.FS, 31.10.1973, 3; 45 odůvodnění T.39 - Smlouva o přátelství s Mongolskou lid. republikou
4; 62 odůvodnění T.41 - Úmluva o výsadách štábu velení Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy
10.FS, 13.12.1973, 8; 196 odůvodnění T.42, T.47, T.48 a T.54 - konzulární úmluvy
10.FS, 13.12.1973, 9; 212 odůvodnění návrhu na změnu článku 61 Charty OSN T.50
11.FS, 24.4.1974, 6; 92 odůvodnění Smlouvy se Švýcarskou konfederací o ochraně údajů o původu T.65
7; 98 odůvodnění Konzulární úmluvy s USA T.64
13.FS, 15.7.19744 1; 9,38 odůvodnění T.66 - Smlouva s NSR o vzáj. vztazích
15.FS, 17.12.1974, 6; 87 odůvodnění T.79 - zabránění trestných činů proti osobám používajícím mezinárodní ochrany
19.FS, 11.6.1975, 5; 99 odůvodnění T.89 - Dohoda se SSSR - autorská práva
20.FS, 11.11.1975, 1; 14,102 expozé k základ. otázkám zahraniční politiky ČSSR
2; 104 odůvodnění T.93 - Mezinárodní pakt o hosp. a soc. právech
3; 111 odůvodnění T.97 - dodávky zboží mezi čl. státy RVHP
22.FS, 27.4.1976, 3; 85 odůvodnění T.113 a T.114 - Konzulární úmluvy
4; 95 odůvodnění T.116 - smlouva s NDR
5; 102 odůvodnění T.115 - Úmluva o zvláštních misích
23.FS, 22.6.1976, 3; 110 odůvodnění T.124 a T.125 - Úmluvy
4; 120 odůvodnění T.130 - Konzulární úmluva s Itálií

JANZA Vladimír, ing.

Ministr - místopředseda Státní plánovací komise

Jmenován dne: 14.12.1973

KASKA Radek, ing. CSc.

Ministr vnitra ČSSR

Jmenován dne: 9.12.1971
Zemřel dne: 28.2.1973

KOLDER Drahomír

Ministr a předseda Výboru lidové kontroly ČSSR

Jmenován dne:9.12.1971
Zemřel dne: 20.8.1972

LÉR Leopold, ing. CSc.

Ministr financí ČSSR

Jmenován 14.12.1973

FS11.FS, 24.4.1974, 4; 80 odůvodnění T.58 - Smlouva s Francií o zamezení dvojího zdanění
12.FS, 25.6.1974, 1; 9,78 odůvodnění T.70 - Státní závěrečný účet
3; 86 odůvodnění T.68 - Smlouva s Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění
14.FS, 23.10.1974, 1; 9,36 odůvodnění T.72 - zákon o zemědělské dani
15.FS, 17.12.1974, 4; 18,77 odůvodnění T.83 - Státní rozpočet čs. federace na r. 1975
19.FS, 11.6.1975, 1; 14 odůvodnění T.92 - Státní závěrečný účet za r. 1974
20.FS, 12.11.1975, 5; 165 odůvodnění T.94 - Smlouva s Finskem - zamezení dvojího zdanění
21.FS, 16.12.1975, 4; 28 odůvodnění T.111 - stát. rozpočet na r. 1976
21.FS, 17.12.1975, 8; 127 odůvodnění T.102 - dvojí zdanění
23.FS, 22.6.1976, 2; 102 odůvodnění T.129 - ražba čs. dukátů
23.FS, 23.6.1976, 6; 136 odůvodnění T.132 - SZÚ

MACHAČKA Josef, dr.

Ministr - předseda VLK ČSSR

Jmenován dne:30.10.1972
Odvolán dne: 6.2.1976

MARTINKA Karol, ing.

Ministr a místopředseda Státní plánovací komise ČSSR

Jmenován dne:9.12.1971
Odvolán dne: 11.12.1972

MATUŠKA Jaromír, prof., ing., CSc.

Ministr paliv aa energetiky ČSSR

Jmenován dne:9.12.1971
Zemřel dne: 26.9.1974

NÁGR Josef, ing.

Ministr zemědělství a výživy ČSSR

Jmenován dne:14.9.1976

OBZINA Jaromír, PhDr., Doc., CSc.

Ministr vnitra ČSSR

Jmenován dne:

30.3.1973

Jmenován dne 25.5.1973 členem Rady obrany státu - 8.FS, 27.6.1973; 10

FS8.FS, 28.6.1973, 6; 166 odůvodnění T.87 - o dobrovolných organizacích a shromážděních
10.FS, 12.12.1973, 2; 27 odůvodnění T.55 - Smlouva se SSSR - o režimu na státních hranicích
3; 34 odůvodnění T.51 - Smlouva s NDR - úprava dvojího státního občanství
11.FS, 24.4.1974, 1; 15,49 odůvodnění T.60 - zákon o SNB
5; 86 odůvodnění T.62 - smlouva s Rakouskem
15.FS, 18.12.1974, 10; 140 odůvodnění T.81 - smlouva s BLR - úprava dvojího státního občanství
21.FS, 17.12.1975, 5; 108 odůvodnění T.108 - změna stát. hranic s PLR

ONDŘICH František, RSDr.

Ministr - předseda VLK ČSSR

Jmenován dne: 6.2.1976

PŮČEK Zdeněk, CSc.

Ministr hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR

Jmenován dne:

2.12.1974
SL5.SL, 30.9.1975, 6; 65 k T.29/SL

ROHLÍČEK Rudolf, Doc., ing., CSc.

Ministr financí ČSSR

Jmenován dne:9.12.1971
Odvolán dne: 14.12.1973 a jemnován mpř. vlády
FS2.FS, 17.12.1971, 2; 86,139 odůvodnění stát. rozpočtu na r. 1972
3.FS, 29.6.1972, 3; 17,86 odůvodnění stát. závěrečného účtu federace za r. 1971
5.FS, 14.12.1972, 10; 145,115 odůvodnění stát. rozpočtu na r. 1973 - T.19
8.FS, 27.6.1973, 3; 16,74 odůvodnění T.38 - stát. závěrečný účet na r. 1972
10.FS, 12.12.1973, 6; 54,103 odůvodnění T.53 - státní rozpočet čs. federace na r. 1974

SABOLČÍK Michal, Doc., CSc.

Ministr pověř. řízením Federálního cenového úřadu

Jmenován dne: 9.12.1971

ŠIMON Josef, ing.

Ministr hutnictví a strojírenství ČSSR

Jmenován dne: 9.12.1971
Odvolán dne: 14.12.1973
Jmenován dne: 1.1.1974 - ministrem hutnictví a těžkého strojírenství
Odvolán dne: 2.12.1974

ŠTANCEĽ Michal

Ministr práce a sociálních věcí ČSSR

Jmenován dne: 9.12.1971
FS3.FS, 30.6.1972, 6; 185 odůvodnění stanoviska vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým MOP
5.FS, 13.12.1972, 6; 123 odůvodnění Dohody mezi ČSSR a BLR o spolupráci na poli soc. politiky - T.15
7; 132 odůvodnění stanoviska vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým MOP
5.FS, 13.12.1972, 11; 199 odůvodnění vlád. návrhu zák. o zvýšení přídavků na děti a výchovného - T.20
7.FS, 26.4.1973, 5; 95 odůvodnění T.23 - o pěstounské péči
16.FS, 26.3.1975, 2; 112,141 odůvodnění T.78 - změna a doplnění zákoníku práce
6; 154 odůvodnění T.87 - změna ústavy MOP
19.FS, 11.6.1975, 3; 88 odůvodnění T.90 - o státním svátku
21.FS, 17.12.1975, 7; 121 odůvodnění T.101 - MKP
22.FS, 28.4.1976, 7; 124 odůvodnění T.118 a T.119 - úmluvy MOP

ŠUPKA Ladislav, ing.

Ministr pro technický a investiční rozvoj ČSSR

Jmenován dne:9.12.1971
FS4.FS, 1.11.1972, 4; 103 odůvodnění vlád. návrhu zák. o objevech, vynálezech, zlepš. návrzích a prům. vzorech - T.7
10.FS, 12.12.1973, 4; 39 odůvodnění T.49 - ochrana označení původu výrobků
5; 48 odůvodnění T.52 - Smlouva o právní ochraně vynálezů, prům. vzorů a ochranných známek
15.FS, 17.12.1974, 5; 79 odůvodnění T.80 - uplatňování norem RVHP
19.FS, 11.6.1975, 4; 95 odůvodnění T.88 - o měrové službě
20.FS, 12.11.1975, 7; 177 odůvodnění T.96 - mezinárodní centra vědec. a techn. informací
22.FS, 27.4.1976, 2; 30,82 odůvodnění T.112 - stavební zákon
SL3.SL, 30.10.1973, 5; 20,128 odůvodnění T.13/SL a T.14/SL
5.SL, 30.9.1975, 66 98 k T.29/SL

ŠUTKA Štefan, ing. JUDr.

Ministr dopravy ČSSR

Jmenován dne: 9.12.1971
Odvolán dne: 21.11.1975
FS11.FS, 24.4.1974, 8; 105 odůvodnění T.63 - CMR
14.FS, 23.10.1974, 2; 39 odůvodnění T.73 - zákon o drahách
15.FS, 18.12.1974, 8; 119 odůvodnění T.77 - zákon o vnitrozemské plavbě
9; 134 odůvodnění T.82 - Dohoda o "Všeobecných podmínkách mezinár. přeprav nákladů silniční dopravou"
16.FS, 26.3.1975, 1; 106 odpověď posl. Cyprichovi na dotaz
20.FS, 12.11.1975, 6; 170 odůvodnění T.95 - Úmluva o přepravní smlouvě - CVR
SL4.SL, 24.10.1974, 1; 8,,95 odůvodnění zprávy o úrovni dopravy T.18/SL

VEČEŘA Bohuslav, RSDr.

Ministr zemědělství a výživy ČSSR

Jmenován dne: 9.12.1971
Odvolán dne: 14.9.1976
FS3.FS, 29.6.1972, 4; 88 odůvodnění vlád. návrhu zák. o okresních a krajských zemědělských správách
20.FS, 13.11.1975, 8; 184 odůvodnění T.98 - zemědělské družstevnictví
9; 213,228 odůvodnění T.99 - užívání půdy a jiného zeměď. majetku k zajištění výroby
23.FS, 23.6.1976, 7; 175 odůvodnění T.127 - ochrana zemědělského půdního fondu
SN6.SN, 22.10.1974, 7; 81 k vnitřnímu trhu T.24/SN


Přihlásit/registrovat se do ISP