USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 1

k programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 2. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 14. prosince 1976 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky projednalo programové prohlášení vlády Československé socialistické republiky, jež přednesl předseda vlády soudruh Lubomír Štrougal.

Vycházejíc ze závěrů XV. sjezdu Komunistické strany Československa a z výsledků všeobecných voleb do národních výborů a zákonodárných sborů, v nichž náš lid přesvědčivě prokázal jednotnou vůli a rozhodnost jít pod vedením Komunistické strany Československa dál cestou vyspělé socialistické společnosti, Federální shromáždění plně souhlasí s hodnocením politické a hospodářské situace našeho státu, obsažené v programovém prohlášení vlády Československé socialistické republiky. Federální shromáždění bude podporovat a pomáhat realizovat opatření vlády vycházející ze závěrů XV. sjezdu Komunistické strany Československa a směřující k všestrannému rozvoji rozvinuté socialistické společnosti, k růstu materiálních a kulturních hodnot, vzestupu životní úrovně našeho lidu, k dalšímu upevňování socialistického federativního státu.

Federální shromáždění oceňuje úsilí vlády Československé socialistické republiky o důsledné zabezpečování úkolů šestého pětiletého plánu rozvoje národního hospodářství na léta 1976 - 1980. Jeho základním cílem je zajistit v souladu s prohlubováním socialistického způsobu života uspokojování rostoucích hmotných a duchovních potřeb obyvatelstva a další upevňování životních a sociálních jistot. To předpokládá vysokou efektivnost celého národního hospodářství, těsnější spolupráci se Sovětským svazem a ostatními socialistickými státy, výrazně vyšší jakost výrobků a kvalitu veškeré práce, hospodárnost a zlepšování úrovně a účinnosti řídící a organizátorské práce státních a hospodářských orgánů.

Vybudovaná materiálně technická základna, současná úroveň socialistických výrobních vztahů a morálně politická jednota našeho lidu, tvůrčí iniciativa pracujících inspirovaná XV. sjezdem Komunistické strany Československa, vytvářejí širokou základnu pro upevňování a rozvíjení pozitivních tendencí vývoje národního hospodářství a celé společnosti i v současných náročnějších vnitřních i mezinárodních podmínkách. Federální shromáždění souhlasí s tím, že vláda bude v tomto duchu řídit státní orgány a hospodářské organizace.

Očekává, že se vláda důsledně zaměří na zvyšování efektivnosti československého národního hospodářství, zabezpečování zásobování národního hospodářství a obyvatelstva palivy, energií a jejich hospodárné využívání a zhodnocování, na zajišťování klíčových úkolů strojírenství v dalším rozvoji. Očekává, že vláda zaměří svoji pozornost na další rozvoj socialistické zemědělské velkovýroby, zejména na zvyšování rostlinné a živočišné výroby nezbytné pro zabezpečení plynulého zásobování obyvatelstva potravinami, soustředění sil na rozhodující úkoly v investiční výstavbě, na včasné a kvalitní uvádění nových kapacit do provozu, na těsné spojení vědy se životem, důraznější uplatňování a rychlejší zavádění výsledků vědy a techniky v praxi a na zabezpečování náročných úkolů ve vnějších ekonomických vztazích. Považuje za správné, že komplexní hospodářská opatření i iniciativa pracujících jsou orientovány na efektivní využívání všech zdrojů, odhalování rezerv, rovnoměrné plnění úkolů národohospodářského plánu a všestranné zlepšování řídící, organizátorské a kontrolní činnosti.

Federální shromáždění bere s uspokojením na vědomí, že nadále zůstává středem pozornosti vlády všestranná péče o světonázorovou výchovu, o vyhraněný socialistický profil pracujících, zejména mladé generace, o růst jejich kvalifikace, o výchovu k uvědomělé odpovědnosti a kázni. Oceňuje, že bude všestranně rozvíjena naše výchovně vzdělávací soustava, zkvalitňována práce škol, vytvářeny podmínky pro další úspěšný rozvoj kultury na socialistických principech, zdokonalován systém zdravotnických služeb, životní a pracovní prostředí, věnována zvýšená pozornost masovému rozvoji tělovýchovy a sportu, pokračováno v řešení bytového problému, pomoci mladým manželstvím a rodinám s více dětmi, postupně plněn program sociálního a důchodového zabezpečení.

Federální shromáždění plně podpoří úsilí vlády směřující k dalšímu rozšiřování účasti pracujících na správě naší země, ke zdokonalování právního řádu, dodržování socialistické zákonnosti, respektování občanských práv a plnění občanských povinností. To přispěje ke zdokonalení našeho socialistického státu, posilování jistot a důvěry občanů k našemu zřízení, k dalšímu prohloubení socialistické demokracie.

Federální shromáždění prohlašuje, že bude plně podporovat zahraniční politiku vlády Československé socialistické republiky, která vychází z linie XV. sjezdu Komunistické strany Československa, politiku pevného spojenectví, přátelství a bratrské spolupráce se Sovětským svazem a dalšími zeměmi socialistického společenství vycházející ze zásad proletářského internacionalismu. Bude podporovat vládu při realizaci závěrů bukurešťského zasedání politického poradního výboru Varšavské smlouvy a při dalším upevňování jednoty a spolupráce socialistických zemí, uskutečňování komplexního programu socialistické ekonomické integrace a při realizaci leninské politiky mírového soužití států s rozdílným společenským zřízením.

Bude napomáhat při realizaci závěrů helsinské Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, při prohlubování úsilí o zachování míru, bezpečnosti, mezinárodní dorozumění a spolupráci mezi národy. V duchu zahraničně politické linie našeho státu bude Federální shromáždění rozvíjet oficiální styky se zákonodárnými sbory jiných zemí, především s Nejvyšším sovětem SSSR a zastupitelskými sbory ostatních socialistických zemí, s parlamenty států s rozdílným společenským zřízením bude i nadále rozvíjet naši aktivitu v Meziparlamentní unii.

Federální shromáždění vyslovuje přesvědčení, že se vláda bude moci opírat při plnění svých náročných úkolů o podporu celé Národní fronty, o stále rostoucí iniciativu a aktivitu dělnické třídy, družstevního rolnictva, pracující inteligence, o pevnou socialistickou jednotu našeho lidu.

Federální shromáždění vyslovuje podle článku 69 ústavního zákona o československé federaci důvěru vládě Československé socialistické republiky. Ubezpečuje ji, že při důsledném plnění programu XV. sjezdu Komunistické strany Československa najde ve Federálním shromáždění vždy plnou podporu.


ing. Šaling v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP