USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 12

k vládnímu návrhu usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1976

(tisk 16)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 4. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. června 1977 ve smyslu ustanovení čl. 36 odst. 1 písm. d) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb.

1. schválilo

a) návrh státního závěrečného účtu československé federace za rok 1976, který vykazuje příjmy 156 978 415 tis. Kčs, výdaje 156 761 945 tis. Kčs a celkový přebytek 216 470 tis. Kčs,

b) návrh na použití přebytku z výsledku hospodaření podle státního rozpočtu československé federace ve výši 216 470 tis. Kčs takto:

přebytek ve výši 216 470 tis. Kčs převést do státních finančních rezerv na jejich posílení a k realizaci dodatečných finančních opatření a úprav;

2. vzalo na vědomí, že

a) státní finanční aktiva československé federace k 31. 12. 1976 činí 64 259 940 tis. Kčs a pasíva 4 427 848 tis. Kčs,

b) souhrnné výsledky plnění státních rozpočtů ČSSR podle státních rozpočtů československé federace, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky za rok 1976 vykazují celkové příjmy 250 578 167 tis. Kčs, celkové výdaje 250 312 478 tis. Kčs a celkový přebytek hospodaření 265 689 tis. Kčs, z toho československá federace 216 470 tis. Kčs, Česká socialistická republika 34 188 tis. Kčs a Slovenská socialistická republika 15 031 tis. Kčs,

c) finanční hospodaření národních výborů v roce 1976 skončilo celostátně přebytkem ve výši 1 828 599 tis. Kčs, z toho v České socialistické republice 930 063 tis. Kčs a ve Slovenské socialistické republice 898 536 tis. Kčs.

Rusnák v. r., Kryll v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP