USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 19

k expozé ministra zahraničních věcí ČSSR k základním otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

I.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

- projednalo na 5. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů FS dne 25. října 1977 výklad ministra zahraničních věcí ČSSR Bohuslava Chňoupka k základním otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky a vyslovuje s ním souhlas;

- konstatuje, že zahraniční politika vlády Československé socialistické republiky se důsledně řídí závěry XV. sjezdu Komunistické strany Československa a iniciativně se podílí na uskutečňování koordinované zahraniční politiky zemí socialistického společenství, zaměřené na zajištění příznivých mezinárodních podmínek pro vybudování socialismu a komunismu, na podporu boje národů za národní osvobození a společenský pokrok, za odvrácení agresivních válek a za důsledné uplatňování principů mírového soužití států s rozdílným společenským zřízením.

II.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky v souvislosti s oslavami 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce znovu zdůrazňuje, že základním úkolem československé zahraniční politiky je neustálé upevňování spojenectví, přátelství a všestranné spolupráce se Sovětským svazem na zásadách marxismu-leninismu a socialistického internacionalismu, v souladu s velkými cíli vytyčenými XXV. sjezdem KSSS a XV. sjezdem KSČ. Spojenecké svazky a spolupráce se Sovětským svazem jsou zárukou naší národní svobody, státní nezávislosti, bezpečnosti, mezinárodního postavení Československé socialistické republiky a její další socialistické perspektivy.

Důležitým přínosem a velkou pomocí v boji pracujících celého světa za mír, svobodu a pokrok lidstva je přijetí nové ústavy Svazu sovětských socialistických republik, která zakotvuje vytvoření rozvinuté socialistické společnosti a leninskou politiku míru a mírového soužití národů s odlišným společenským zřízením.

V zájmu rozvoje socialismu a obrany míru pokládáme za nezbytné upevňovat všestrannou spolupráci se zeměmi socialistického společenství. Oceňujeme, že roste politická úloha států Varšavské smlouvy, jak o tom svědčí významné mírové návrhy bukurešťského zasedání Politického poradního výboru, které si zachovávají trvalou platnost. Zahraniční politika ČSSR přispívá k uskutečňování programu socialistické ekonomické integrace zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci.

Mezinárodní vztahy jsou v posledních letech charakterizovány - přes negativní jevy vyvolávané odporem západních reakčních a militaristických kruhů, nepřátel politiky uvolňování - pokračujícím procesem zmírňování mezinárodního napětí a rozvíjením vzájemně výhodné spolupráce mezi státy. I nadále je však nutno vynakládat všestranné úsilí, aby byly odraženy útoky odpůrců uvolňování, aby tento proces zahrnul všechny oblasti světa, stal se trvalým a nezvratným a rozšířil se z politické oblasti i do oblasti vojenského uvolňování.

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě se stala historickou události. Od podepsání Závěrečného aktu v Helsinkách se rozšířily a zaktivizovaly vztahy a styky mezi zeměmi, které se této konference zúčastnily. Československá socialistická republika ve shodě s cíli své zahraniční politiky plní důsledně a komplexně všechny závazky vyplývající ze Závěrečného aktu. Platí to jak o oblasti zajišťování bezpečnosti v Evropě, tak o hospodářské spolupráci, výměně kulturních hodnot, rozvoji školských, vědeckotechnických a zdravotnických styků, životního prostředí, informací i humanitních otázek.

Československá socialistická republika bude i v budoucnosti důsledně prosazovat, aby se zásady vztahů mezi státy, zakotvené v Závěrečném aktu helsinské konference, staly závaznou normou mezinárodních vztahů v Evropě. Bude dbát o to, aby se spolupráce mezi státy s rozdílným společenským zřízením rozvíjela ve všech oblastech. Základní podmínkou pro to je respektování zákonů, zvyklostí a tradic každé země, důsledné zachovávání zásady nezasahování do vnitřních záležitostí a vzájemné pochopení oprávněných a nedotknutelných zájmů každé zúčastněné země. Těmito principy se řídí československá delegace na bělehradské schůzce s cílem aktivně přispět ke konstruktivnímu průběhu schůzky a k dalšímu prohlubování procesu dorozumění a vzájemné spolupráce.

V tomto směru budeme i nadále usilovat o upřímnou spolupráci a dobré sousedské vztahy s Rakouskou republikou a Německou spolkovou republikou, v zájmu zmírňování napětí a upevňování míru v Evropě a očekáváme obdobný přístup těchto zemí vůči nám.

Československá socialistická republika bude dále aktivně podporovat všechny snahy směřující k mezinárodnímu uvolnění a bude rozhodně vystupovat proti všem pokusům zhoršovat mezinárodní ovzduší oživováním ducha studené války, nesnášenlivosti, vyhrožováním a hrubým vměšováním do vnitřních záležitostí.

V úzké součinnosti s dalšími socialistickými zeměmi a mírumilovnými silami se bude ČSSR zasazovat o likvidaci existujících ohnisek napětí, především na Blízkém východě a na jihu Afriky. Rovněž nás znepokojuje konflikt v severovýchodní Africe, který oslabuje pokrokové protiimperialistické síly afrického kontinentu. Budeme přispívat politickému řešení mezinárodních sporů, které by vedlo k trvalé mírové spolupráci národů.

Náš lid i celou světovou veřejnost vážně znepokojují pokračující závody ve zbrojení a nové snahy Západu podnítit další výrobu ještě ničivějších zbraní. Federální shromáždění plně sdílí odpor a protesty československé a světové veřejnosti proti plánům militaristických kruhů USA a NATO na výrobu neutronové bomby. Plně se staví za nové návrhy, které předložil Sovětský svaz na XXXII. zasedání Valného shromáždění OSN, jež jsou zaměřeny na prohloubení a upevnění mezinárodního uvolnění a na odvrácení nebezpečí jaderné války. Přijetí těchto návrhů by přispělo k další aktivizaci a rozšíření úsilí o upevnění míru a bezpečnosti národů. To se vztahuje i na loňské návrhy Politického poradního výboru Varšavské smlouvy v Bukurešti na uzavření dohody mezi signatáři Závěrečného aktu helsinské konference, že nepoužijí proti sobě jako první atomové zbraně, na nerozšiřování počtu účastníků NATO i Varšavské smlouvy a proti vytváření nových vojenskopolitických seskupení a bloků.

V souladu s přesvědčením všeho československého lidu vyjadřuje Federální shromáždění plnou podporu společnému úsilí socialistických zemí za zastavení a omezení zbrojení, podporu jednání mezi SSSR a USA o druhé dohodě o omezení strategických útočných zbraní. Bude i nadále přispívat k tomu, aby došlo k pokroku na Vídeňských jednáních o snížení ozbrojených sil a výzbroje ve střední Evropě a v Ženevském výboru o odzbrojení. Očekává, že zvláštní zasedání Organizace spojených národů k otázkám odzbrojení v příštím roce se stane důležitým krokem v přípravě světové konference o odzbrojení, která by měla přijmout účinná opatření k odstranění přízraku světového termonukleárního konfliktu a k všeobecnému a úplnému odzbrojení.

III.

Federální shromáždění jako nejvyšší orgán státní moci Československé socialistické republiky se bezprostředně účastní na velkém světovém zápase o mír. V posledních letech zintenzívnilo své mezinárodní styky, došlo ke značné výměně parlamentních delegací z velkého počtu zemí všech světadílů. Aktivně se zúčastňujeme mezinárodních setkání poslanců na tématických regionálních konferencích a všech akcích Meziparlamentní unie. Velmi těsná je tradiční spolupráce s poslanci zákonodárných sborů socialistických zemí. Leningradská schůzka představitelů nejvyšších zákonodárných sborů členských zemí Varšavské smlouvy zdůraznila ve svém prohlášení všem parlamentům států, které podepsaly Závěrečný akt, jejich odpovědnost za rozvíjení politiky uvolňování v mezinárodních vztazích.

Federální shromáždění bude i nadále celou svou činností aktivně přispívat k neustálému upevňování jednoty a bratrské spolupráce se Sovětským svazem a ostatními zeměmi socialistického společenství. Bude napomáhat k prohlubování vztahů s rozvojovými zeměmi a podporovat všestranné upevňování jejich nezávislosti. Napomáhat bude rovněž k dalšímu rozvíjení všestranných styků s kapitalistickými státy na zásadách mírového soužití, rovnoprávnosti, vzájemného respektování, suverenity, nevměšování a oboustranné výhodnosti.

Bude cílevědomě zkvalitňovat svou činnost v zahraničně politické oblasti i na půdě Meziparlamentní unie. S vědomím odpovědnosti, kterou mají poslanci jako volení představitelé našeho lidu, bude všestranně přispívat k zajištění mírových podmínek pro šťastný život našich národů, k boji za mír na celém světě. Proto jednoznačně vyjádřilo svou podporu II. stockholmské výzvě, obsahující ušlechtilé a vysoce humánní cíle v úsilí o zastavení horečného zbrojení a přijetí účinných opatření k odzbrojení.

Federální shromáždění upřímně děkuje našemu lidu za obětavé plnění úkolů při výstavbě socialistické vlasti. Všechny naše úspěchy v rozvoji socialistické společnosti při plnění závěrů XV. sjezdu KSČ jsou nejúčinnější podporou pokrokovým a mírumilovným silám celého světa ve společném zápase o mír, sociální pokrok a přátelství mezi národy.

My, poslanci nejvyššího zastupitelského a zákonodárného sboru Československé socialistické republiky, dáme všechny své síly pro naplňování principů leninské mírové politiky, pro úspěšné splnění zahraničně politické linie našeho státu, stanovené závěry XV. sjezdu Komunistické strany Československa.


Kocinová v. r., Kryll v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP