USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 23

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím, podepsaná v Bruselu dne 15. června 1976 (tisk 12)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 5. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 26. října 1977 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Konzulární úmluvou mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím, podepsanou v Bruselu dne 15. června 1976.


Kocinová v. r, Kohoutová v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP