USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 24

k návrhu stanoviska Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k Provolání ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik a rady ministrů SSSR k národům, parlamentům a vládám (tisk 8/SL, 7/SN)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 15. prosince 1977 schválilo stanovisko k Provolání ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik a rady ministrů SSSR k národům, parlamentům a vládám všech zemí:

"Lid Československé socialistické republiky se pozorně seznámil s Provoláním ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik a rady ministrů SSSR k národům, parlamentům a vládám všech zemí. My, poslanci Federálního shromáždění ČSSR, zvolení představitelé našeho lidu, vítáme toto Provolání a vyslovujeme s ním jednoznačný souhlas.

Tento významný dokument vyvolal velikou odezvu v celé naší vlasti. Je v naprostém souladu s tužbami a city československého lidu a se zahraničně politickou orientací našeho státu, jak ji vyjádřil XV. sjezd Komunistické strany Československa.

Na letošním říjnovém zasedání obou sněmoven Federálního shromáždění jsme znovu zdůraznili naše nerozborné spojenectví se zeměmi socialistického společenství v čele se Sovětským svazem, naši vůli nadále přispívat k upevnění vzájemné semknutosti a bratrské spolupráce. Zároveň jsme vyjádřili upřímnou snahu o rovnoprávnou a vzájemně výhodnou spolupráci se zeměmi s rozdílným společenským zřízením a naše odhodlání ještě účinněji napomáhat věci míru a bezpečnosti ve světě.

Od prvých dnů svého zrodu bojuje Sovětský svaz důsledně s neutuchající energií o mírový život lidstva, o dorozumění mezi národy. Provolání k národům, parlamentům a vládám všech zemí znovu přesvědčivě prokazuje neúnavné úsilí Komunistické strany Sovětského svazu, Nejvyššího sovětu, sovětské vlády a osobně soudruha Leonida Iljiče Brežněva o uhájení míru, o mezinárodní uvolnění. Vysoce oceňujeme, že tyto ušlechtilé, všem národům tak drahé cíle, byly zakotveny v nové ústavě SSSR.

Plně se ztotožňujeme se stanoviskem, že prvořadým úkolem národů, parlamentů a vlád je úsilí o zastavení horečného zbrojení, zákaz vývoje nových prostředků hromadného ničení, snížení výzbroje a stavu ozbrojených sil a odzbrojení, neboť dosud není zlikvidováno nebezpečí světové války a jaderné katastrofy. Cestu k dosažení těchto cílů ukazují poslední návrhy na zastavení výroby jaderných zbraní, postupné snižování nahromaděných zásob těchto zbraní až po jejich likvidaci, na vyhlášení moratoria na jaderné pokusy pro mírové účely, tlumočené soudruhem Leonidem Iljičem Brežněvem při oslavách 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.

Sovětská mírová ofenzíva má v československém lidu pevného stoupence. Federální shromáždění Československé socialistické republiky bude v zájmu našeho lidu, v duchu mírové zahraniční politiky našeho státu nadále usilovat o uvolňování napětí ve všech oblastech mezinárodních vztahů, o to, aby nabylo nezvratného charakteru.

Mnohostrannou zahraničně politickou činností Federálního shromáždění, při všech stycích s poslanci jiných zemí, budeme dokumentovat pravdu o našem mírovém úsilí, o nesporných přednostech socialismu a úspěších socialistické výstavby. Umožníme každému přesvědčit se o naší upřímné snaze k dosažení všestranné přátelské spolupráce mezi národy.

Federální shromáždění vyslovuje pevné přesvědčení, že Provolání ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik a rady ministrů SSSR, najde příznivý ohlas a plné pochopení ve všech zemích, u všech mírumilovných a demokratických sil. Zejména na poslancích parlamentů všech zemí spočívá velká odpovědnost za naplnění tužeb svých národů po míru a mezinárodním uvolnění. Vždyť právo na mírový život patří mezi nejzákladnější lidská práva.

V duchu Provolání ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik a rady ministrů SSSR k národům, parlamentům a vládám všech zemí, budeme společně se všemi mírovými a pokrokovými silami i nadále cílevědomě upevňovat naši jednotu a prohlubovat naši součinnost ve společném zápase za mír, sociální pokrok a přátelství mezi národy.

Federální shromáždění

Československé socialistické republiky."


Kohoutová v. r., Kocinová v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP