USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 34

ke zprávě vlády Československé socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 4. dubna 1978 projednalo zprávu o plnění programového prohlášení vlády ze dne 14. prosince 1976, kterou přednesl předseda federální vlády s. Lubomír Štrougal.

I.

Federální shromáždění:

1. souhlasí s předloženou zprávou;

2. konstatuje, že vláda zabezpečuje svojí činností závěry XV. sjezdu Komunistické strany Československa;

3. oceňuje řídící a organizátorskou práci vlády zejména v zajišťování plynulého rozvoje národního hospodářství i za složitějších podmínek, které vyplývají z rostoucích nároků rozvinuté socialistické společnosti a z nepříznivých vnějších vlivů;

4. očekává, že vláda pozorně rozpracuje směrnice 11. zasedání ÚV KSČ a bude jejich plnění důsledně organizovat; soustředí se přitom zejména na překonání těch nedostatků, na něž v dnešní zprávě kriticky poukázal s. Štrougal. Ve své práci vezme vláda v úvahu i náměty poslanců vyslovené v rozpravě.

Činnost vlády, jednotlivých ministerstev a ostatních řídících článků musí ve všech oblastech života sledovat strategickou linii politiky Komunistické strany Československa a Národní fronty ČSSR - zvýšit efektivnost a kvalitu veškeré práce. To se musí projevit v průmyslové a zemědělské výrobě, v rozvoji vzdělanosti, v úsilí o zdokonalování metod plánování a řízení včetně účinného využití hmotných a morálních podnětů, v soustavném zvyšování osobní odpovědnosti vedoucích pracovníků všech stupňů, v rozvíjení iniciativy pracujících, v důslednější odborné i společenské kontrole, při prohlubování socialistické integrace v rámci RVHP.

Vláda bude závěry XV. sjezdu KSČ realizovat i v zahraniční politice, zejména prohlubováním spojenectví a spolupráce se SSSR a dalšími zeměmi socialistického společenství. Ve vztahu se státy s rozdílným společenským zřízením bude prosazovat zásadu rovnoprávné mírové spolupráce a ve všech mezinárodních akcích podporovat pokračování procesu uvolňování mezinárodního napětí.

II.

V duchu politiky Komunistické strany Československa a Národní fronty - v souladu s úsilím vlády - rozvíjí ve III. volebním období svoji činnost i Federální shromáždění, jeho sněmovny, výbory a poslanci ve svých volebních obvodech. Věnovali pozornost důležitým úkolům rozvoje národního hospodářství, vědy, techniky, sociální politiky, životní úrovně, kultury a vzdělanosti. Podíleli se na upevňování socialistické státnosti, na prohlubování socialistické demokracie i upevňování socialistické zákonnosti a na uskutečňování československé mírové zahraniční politiky.

Ve své další práci se bude Federální shromáždění řídit především výsledky 11. zasedání ÚV KSČ, které provedlo bilanci a určilo cesty dalšího plnění závěrů XV. sjezdu KSČ - závěrů, které jsou programem celé Národní fronty, celé naší socialistické společnosti. Mimořádně důležité je náročně připravit letošní samostatné schůze sněmoven o úloze vědeckotechnického rozvoje a o zabezpečování životních a sociálních jistot obyvatelstva. S využitím dosavadních zkušeností budeme zdokonalovat jednání o státním závěrečném účtu, o rozpočtu federace a celou zákonodárnou a kontrolní činnost. Poslanci rozvinou ve svých volebních obvodech ještě všestranněji svoji výchovně politickou a organizátorskou práci.

III.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky vysoce oceňuje vynikající výsledky socialistického soutěžení dosažené na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a 30. výročí Vítězného února. Vyslovuje přesvědčení, že v letošním jubilejním roce vystupňují naši dělníci, družstevní rolníci a inteligence pracovní aktivitu, že dají všechny své síly uskutečňování programu dalšího rozvoje socialistické společnosti, schváleného XV. sjezdem Komunistické strany Československa - programu šťastného mírového života československého lidu.


Kryll v. r., Lechanová v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP