USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 41

k vládnímu návrhu usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1977 (tisk 45)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 8. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. června 1978 ve smyslu ustanovení čl. 36 odst. 1 písm. d) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb.

1. schválilo

a) návrh státního závěrečného účtu československé federace za rok 1977, který vykazuje příjmy 154 300 053 tis. Kčs, výdaje 154 071 891 tis. Kčs a celkový přebytek 228 162 tis. Kčs,

b) návrh na použití přebytku z výsledku hospodaření podle státního rozpočtu československé federace ve výši 228 162 tis. Kčs k posílení státních finančních rezerv po realizaci dodatečných finančních opatření a úprav;

2. vzalo na vědomí, že

a) prostředky státního rozpočtu československé federace ve výši 2 443 763 tis. Kčs se použijí na úhradu splátek investičních úvěrů přechodně krytých v roce 1977 zvláštním překlenovacím bezúročným úvěrem poskytnutým podnikům Státní bankou československou na vrub plánovaných investičních dotací,

b) státní finanční aktíva československé federace k 31. prosinci 1977 činí 52 193 585 tis. Kčs a pasíva 3 160 885 tis. Kčs,

c) souhrnné výsledky plnění státních rozpočtů Československé socialistické republiky podle státních rozpočtů československé federace, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky za rok 1977 vykazují celkové příjmy 238 717 604 tis. Kčs, celkové výdaje 238 420 946 tis. Kčs a celkový přebytek hospodaření 296 658 tis. Kčs, z toho československá federace 228 162 tis. Kčs, Česká socialistická republika 43 101 tis. Kčs a Slovenská socialistická republika 25 395 tis. Kčs,

d) finanční hospodaření národních výborů v roce 1977 skončilo celostátně přebytkem ve výši 2 187 571 tis. Kčs, z toho v České socialistické republice 1 631 502 tis. Kčs a ve Slovenské socialistické republice 556 069 tis. Kčs,

e) zůstatek Fondu republiky k 31. prosinci 1977 ve výši 71 340 tis. Kčs se převádí do státních finančních aktív československé federace.


Kryll v. r., Felix v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP