USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 49

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu návrh na účast Československé socialistické republiky v Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. Května

1977 (tisk 37)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 8. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. června 1978 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s tím, aby Československá socialistická republika se stala smluvní stranou Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977 při současném prohlášení, že čl. 13 dohody je v rozporu s Deklarací Valného shromáždění OSN o poskytnuti nezávislosti koloniálním zemím a národům.


Kryll v. r., Felix v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP