USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 61

k vládnímu návrhu, kterým se podle čl. 19 odst. 5b) a odst. 6b) ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky texty úmluv a doporučení přijatých na 62. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1976 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky (tisk 54)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 10. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 13. prosince 1978 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky k úmluvám a doporučením přijatým na 62. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1976.


Tomášik v. r., Kryll v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP