USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 63


ke zprávě vlády Československé socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 11. společné schůzí Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. března 1979 projednalo zprávu vlády Československé socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení, přednesenou jejím předsedou soudruhem Lubomírem Štrougalem.

Federální shromáždění

konstatuje, že vláda i v náročnějších podmínkách postupně realizuje svůj program, vycházející ze závěrů XV. sjezdu Komunistické strany Československa;

vyjadřuje přesvědčení, že vláda bude v dalším období v duchu usnesení ústředního výboru Komunistické strany Československa, zejména usnesení 11. zasedání ústředního výboru KSČ, ještě energičtěji zabezpečovat úkoly hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje naší společnosti;

očekává, že vláda soustředí pozornost zejména na všestranné zvyšování efektivnosti a kvality veškeré práce, na zdokonalování řídící, organizátorské a výchovné činnosti na všech stupních, na řešení nejdůležitějších problémů ve všech odvětvích národního hospodářství, zejména v odvětví paliv a energetiky, ve vědecko-technickém rozvoji a v investiční výstavbě.

V tomto úsilí bude Federální shromáždění ČSSR vládu plně podporovat.

Poslanci Federálního shromáždění budou na svých pracovištích a ve volebních obvodech přispívat k rozvíjení iniciativy pracujících a podněcovat jejich tvůrčí úsilí pří řešení aktuálních otázek rozvoje naší socialistické společnosti.


Tomášik v. r., Kryll v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP