USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 64

k vládnímu návrhu usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé

federace za rok 1978 (tisk 61)

Federální shromážděni Československé socialistické republiky na 12. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. června 1979 ve smyslu ustanovení čl. 36 odst. 1 písm. d) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb.

1. schválilo

a) návrh státního závěrečného účtu československé federace za rok 1978, který vykazuje příjmy 155 580 778 tis. Kčs, výdaje 155 434 852 tis. Kčs a celkový přebytek 145 926 tis. Kčs,

b) návrh na použití přebytku z výsledku hospodaření podle státního rozpočtu československé federace ve výši 145 926 tis. Kčs k posílení státních finančních rezerv po realizaci dodatečných finančních opatření a úprav;

2. vzalo na vědomí, že

a) státní finanční aktiva československé federace k 31. prosinci 1978 činí 50 524 502 tis. Kčs a pasíva 2 550 672 tis. Kčs,

b) souhrnné výsledky plnění státních rozpočtů Československé socialistické republiky podle státních rozpočtů československé federace, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky za rok 1978 vykazují celkové příjmy 242 955 576 tis. Kčs, celkové výdaje 242 761 457 tis. Kčs a celkový přebytek hospodaření 194 119 tis. Kčs, z toho československé federace 145 926 tis. Kčs, České socialistické republiky 32 423 tis. Kčs a Slovenské socialistické republiky 15 770 tis. Kčs,

c) finanční hospodaření národních výborů v roce 1978 skončilo celostátně přebytkem ve výši 2 161 014 tis. Kčs, z toho v České socialistické republice 1 877 663 tis. Kčs a ve Slovenské socialistické republice 283 351 tis. Kčs.


Kohoutová v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP