USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 69

ke zprávě ministra zahraničních věcí ČSSR k základním otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 25. října 1979 přijalo toto usnesení:

I.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky:

posoudilo základní otázky zahraniční politiky Československé socialistické republiky pod hlubokým dojmem, který na celém světě vyvolaly nové závažné mírové návrhy Sovětského svazu, přednesené generálním tajemníkem ÚV KSSS, předsedou prezídia Nejvyššího sovětu SSSR soudruhem Leonidem Iljičem Brežněvem na oslavách 30. výročí vzniku Německé demokratické republiky v Berlíně.

Plně se ztotožňuje s prohlášením předsednictva ÚV KSČ a vlády ČSSR, které vysoce oceňuje tuto iniciativu a právem zdůrazňuje, že je dalším svědectvím principiální a vysoce humánní politiky Sovětského svazu a vyjadřuje životní zájmy všech občanů ČSSR, všeho mírumilovného lidstva.

Jednostranné snížení ozbrojených sil a vojenské techniky ve střední Evropě; návrhy na podmíněné snížení počtu jaderných zbraní středního doletu v západních oblastech Sovětského svazu; opětné ujištění státům, které jaderné zbraně nevyrábějí a odmítají jejich umístění na svém území, že tento druh zbraní Sovětský svaz proti ním nikdy nepoužije; - to vše je výrazem neochvějného úsilí Sovětského svazu rozšířit proces politického uvolňování do vojenské oblasti a energickými kroky likvidovat nebezpečí hrozby nové války, ať už jaderné či vedené konvenčními zbraněmi.

Návrhy Sovětského svazu představují neocenitelnou podporu všem mírovým silám, dávají jim nové podněty k dalšímu usilovnému zápasu o upevnění spravedlivého míru, o prosazení nejdůležitějšího lidského práva - práva na život v míru.

Spolu s naším lidem, jehož jsme volenými představiteli, s hlubokým přesvědčením podporujeme mírové návrhy Sovětského svazu a vyjadřujeme opětovně vděčnost sovětskému lidu, jeho komunistické straně a osobně soudruhu Leonidu Iljiči Brežněvovi za neúnavné mírové úsilí. Nové návrhy SSSR jsou dalším nezvratným důkazem, že lidstvo má v Sovětském svazu bdělého strážce míru, svojí rozhodující oporu, že ve světě není důslednější mírumilovné síly, než je Sovětský svaz, který od svého vzniku principiálně prosazuje leninské ideje míru.

Prohlašujeme, že budeme se vší energií a vytrvalostí usilovat o to, aby nová mírová iniciativa Sovětského svazu nacházela stále širší podporu národů, parlamentů a vlád a přispěla k dalšímu pokroku při uvolňování mezinárodního napětí.

II.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky:

projednalo zprávu ministra zahraničních věcí ČSSR, soudruha Bohuslava Chňoupka o základních otázkách zahraniční politiky ČSSR;

konstatuje, že zahraniční politika Československé socialistické republiky se uskutečňuje v duchu závěrů XV. sjezdu Komunistické strany Československa a iniciativně se podílí na prosazování cílů mírové zahraniční politiky Sovětského svazu a ostatních států socialistického společenství.

III.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky:

vyslechlo zprávu předsedy Federálního shromáždění Československé socialistické republiky soudruha Aloise Indry o průběhu a výsledcích konzultativního setkání představitelů parlamentů členských států Varšavské smlouvy, které se konalo v Praze ve dnech 16. a 17. října 1979;

souhlasí s postupem delegace Federálního shromáždění Československé socialistické republiky na pražském konzultativním setkání;

vyslovuje plnou podporu:

Výzvě představitelů parlamentů členských států Varšavské smlouvy k parlamentům členských zemí Severoatlantického paktu,

Výzvě představitelů parlamentů členských států Varšavské smlouvy k parlamentům zemí světa a

Komuniké z konzultativního setkání.


Kryll v. r., Kocinová v. r.
lndra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP