USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 79

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromážděni Československé socialistické republiky k souhlasu návrh na účast Československé socialistické republiky v pařížském znění Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 24. července 1971 (tisk 67)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 13. prosince 1979 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí, aby Československá socialistická republika se stala smluvní stranou Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl v jejím pařížském znění ze dne 24. července 1971 s tím, že při přístupu bude uplatněno prohlášení k článku 31 a výhrada k článku 33 odst. 1 úmluvy.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP