USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 80

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu návrh na účast Československé socialistické republiky v pařížském revidovaném znění Všeobecné úmluvy o autorském právu, sjednaném dne 24. července 1971, a jejího Dodatkového protokolu 2 (tisk 66)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 13. prosince 1979 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí, aby Československá socialistická republika se stala smluvní stranou revidovaného znění Všeobecné úmluvy o autorském právu, sjednaného dne 24. července 1971 v Paříži, a jejího Dodatkového protokolu 2 s tím, že při přístupu budou uplatněna prohlášení k článkům XIII a XV úmluvy.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP