USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 87

ke zprávě vlády Československé socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení (tisk 85)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 15. společné schůzí Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 9. dubna 1980 projednalo zprávu o plnění programového prohlášení vlády ze dne 14. prosince 1976, kterou přednesl předseda federální vlády Lubomír Štrougal.

Federální shromáždění


1. konstatuje,

že vláda Československé socialistické republiky ve své řídící činnosti usiluje o splnění všech částí svého programu, vyhlášeného v roce 1976. V souladu se závěry XV. sjezdu Komunistické strany Československa věnuje i ve složitějších vnitřních a vnějších ekonomických podmínkách mimořádnou pozornost soustavnému rozvoji národního hospodářství. V důsledku objektivních i subjektivních příčin však dochází proti pětiletému plánu k odchylkám, zejména v plnění těch úkolů, které souhrnně vyjadřují ekonomickou efektivnost;

2. oceňuje

úsilí dělníků, rolníků, inteligence, orgánů a organizací Národní fronty, státních a hospodářských orgánů, jejichž obětavá práce výrazně přispívá k překonávání nepříznivých vlivů které působí na československou ekonomiku;

3. plně podporuje

"Soubor opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství po roce 1980" a očekává, že jeho důsledné uskutečňování vytvoří podmínky k soustavnému zvyšování efektivnosti společenské výroby;

4. na základě zprávy přednesené soudruhem Štrougalem

bere na vědomí,

že vláda Československé socialistické republiky

- bude v duchu závěrů 14. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa zvyšovat účinnost své řídící práce a dbát, aby soubor opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení po roce 1980 byl důsledně uváděn do života;

- vynaloží veškeré úsilí, aby ministerstva, ústřední hospodářské a státní orgány rozhodněji řešily problémy dalšího efektivního rozvoje národního hospodářství;

- bude věnovat mimořádnou pozornost splnění plánovaných úkolů posledního roku šesté pětiletky, zejména v klíčových odvětvích národního hospodářství;

- na základě důkladného poznání vnějších a vnitřních podmínek rozvoje národního hospodářství všestranně připraví sedmý pětiletý plán;

- v přípravě pětiletky i dlouhodobého plánu soustředí pozornost na koordinaci plánů hospodářského a sociálního rozvoje se Svazem sovětských socialistických republik a dalšími bratrskými zeměmi socialistického společenství, na postupnou realizaci dlouhodobého programu specializace a kooperace mezí Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik do roku 1990. Cílem těchto prací je zvýšit československý podíl na socialistické ekonomické integraci a aktivně rozvíjet vzájemně výhodnou ekonomickou, vědeckotechnickou a kulturní spoluprácí se všemi státy světa;

- prohloubí svoji koordinační činnost ve vztahu k národním vládám v zájmu dalšího rozvoje školství, vědy, kultury, zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, obchodu a služeb;

- bude věnovat odpovídající pozornost dalšímu prohloubení legislativní činnosti a dodržování socialistické zákonnosti;

- v zahraniční politice bude v duchu závěrů XV. sjezdu Komunistické strany Československa pokračovat především ve všestranném prohlubování pevného spojenectví, přátelství a spolupráce s bratrskými socialistickými zeměmi, zejména se Sovětským svazem. Spolu s nimi i dalšími mírovými a pokrokovými silami bude rozhodně bojovat proti současným snahám agresívních imperialistických kruhů, podporovaných pekingským vedením, o návrat ke studené válce a usilovat o rozvíjení procesu uvolňování mezinárodního napětí, odzbrojení a upevňování světového míru;

5. vyzývá

všechny pracující, aby čestným plněním svých pracovních úkolů a socialistických závazků, uzavřených na počest 35. výročí osvobození naši vlasti Sovětskou armádou, přispívali k vyšší efektivnosti a kvalitě práce, jako základního předpokladu upevňování životních a sociálních jistot;

6. ukládá

a) výborům sněmoven Federálního shromáždění, aby v souladu se závěry 14. a 15. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa ještě důsledněji plnily úkoly Federálního shromáždění, obsažené v plánu práce Federálního shromáždění pro rok 1980;

b) poslancům Federálního shromáždění, aby svým politickovýchovným a organizátorským působením na pracovištích a ve volebních obvodech aktivně pomáhali zabezpečovat náročné úkoly dalšího rozvoje naší společnosti.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP