USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 90

vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu mnohostranná smlouva o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany, podepsaná v Berlíně dne 19. května 1978 (tisk 84)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne dubna 1980 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s mnohostrannou Úmluvou o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany, podepsanou v Berlíně dne 19. května 1978.


Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP