USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 99

k vládnímu návrhu usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1979 (tisk 89)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 10. června 1980 ve smyslu ustanovení čl. 36 odst. 1 písm. d) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb.

1. schválilo

a) návrh státního závěrečného účtu československé federace za rok 1979, který vykazuje příjmy 158 125 806 tis. Kčs, výdaje 158 100 720 tis. Kčs a celkový přebytek 25 086 tis. Kčs,

b) návrh na použití přebytku z výsledku hospodaření podle státního rozpočtu československé federace ve výši 25 086 tis. Kčs k posílení státních finančních rezerv po realizaci dodatečných finančních opatření a úprav;

2. vzalo na vědomí, že

a) státní finanční aktiva československé federace k 31. prosinci 1979 činí 52 178 253 tis. Kčs a pasíva 1 830 403 tis. Kčs,

b) souhrnné výsledky plnění státních rozpočtů Československé socialistické republiky podle státních rozpočtů československé federace, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky za rok 1979 vykazují celkové příjmy 249 885 667 tis. Kčs, celkové výdaje 249 834 905 tis. Kčs a celkový přebytek hospodaření 50 762 tis. Kčs, z toho československé federace 25 086 tis. Kčs, České socialistické republiky 18 601 tis. Kčs a Slovenské socialistické republiky 7075 tis. Kčs,

c) finanční hospodaření národních výborů v roce 1979 skončilo celostátně přebytkem ve výši 2 184 290 tis. Kčs, z toho v České socialistické republice 1 568 828 tis. Kčs a ve Slovenské socialistické republice 615 462 tis. Kčs.

Kryll v. r., Tomášik v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP