USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 100

ke zprávě Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky generálního prokurátora Československé socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti v oblasti občanskoprávních vztahů (tisk 96)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 22. října 1980 projednalo zprávu Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky a generálního prokurátora Československé socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti v oblasti občanskoprávních vztahů.

Zdokonalování právního řádu a dodržování socialistické zákonnosti je důležité pro růst vnitřní síly státu, posilování jistot a důvěr občanů k našemu zřízení, pro uplatňování socialistické demokracie.

Naše zákony vyjadřují vůli lidu a potřeby socialistické společnosti. Péče o jejich respektování a dodržování je proto nejen záležitost soudů prokuratury, ale celé společnosti, každého občana.

Jedním z hlavních úkolů socialistické společnosti je péče o všestranný rozvoj osobnosti. Jde nejen o uspokojování materiálních potřeb, ale též o zabezpečení širokých práv občanů a péči o jejich užívání a uplatňování v nejširším rozsahu.

V tomto směru zaujímají po právní stránce významné místo občanský zákoník, zákon o rodině, občanský soudní řád a zákony o sociálním zabezpečení. Federální shromáždění věnuje soustavnou pozornost upevňování socialistické zákonnosti i v této právní oblasti. Pečuje o to, aby právní úprava co nejlépe odpovídala potřebám společnosti i zájmům občanů, aby občané důsledně dodržovali zákonná ustanovení, dobrovolně plnili své povinnosti, měli úctu k právům spoluobčanů a aby příslušné státní orgány poskytovaly ohroženým či porušeným právům rychlou a účinnou ochranu.

Na tomto základě Federální shromáždění Československé socialistické republiky:

1. konstatuje, že

platná úprava občanskoprávních a rodinných vztahů, jakož i úprava sociálního zabezpečení v zásadě odpovídá současnému stavu naší socialistické společnosti i potřebám a požadavkům jejího dalšího rozvoje. Také právní úprava občanského soudního řízení dostatečně zabezpečuje rychlou a účinnou ochranu práv občanů i socialistických organizací; pokud některá ustanovení již přestala vyhovovat současným potřebám, připravuje se v tomto směru úprava nová.

Ustanovení občanského zákoníku, zákona o rodině a zákonů o sociálním zabezpečení jsou občany i socialistickými organizacemi ve většině případů respektována a dobrovolně dodržována. Jen výjimečně tu dochází ke sporům.

Činnost soudů a prokuratur směřuje k tomu, aby se plně uplatnila rovněž ustanovení občanského soudního řádu, aby se ohroženým či porušeným právům dostalo náležité ochrany a aby příslušné společenské vztahy byly v souladu se zákony i jinými právními předpisy.

Vedle zmíněných kladů se vyskytují i nedostatky. V některých případech neplní občané své právní povinnosti, snaží se obcházet zákony a svým chováním sledují vlastní prospěch na úkor spoluobčanů i celé společnosti; nemají často dostatečné porozumění pro úlohu rodiny v naší společnosti, z čehož vyplývá mezi jiným též vysoká rozvodovost, někdy i necitlivý vztah vůči zestárlým rodičům apod.

Občanský soudní řád poskytuje dostatečné možnosti pro vyřešení sporů smírem ještě před zahájením soudního řízení; těchto možností se však dosud dostatečně nevyužívá a v praxi není dosud plně doceněno výchovné působení, jímž nejen soudy, prokuratury, ale i národní výbory a společenské organizace mohou společným cílevědomým působením vyvíjet účinný vliv na postoje a názory občanů, zejména pokud jde o jejich vztah k spoluobčanům, společností a státu.

V soudním řízení dochází někdy k neodůvodněným průtahům, což je v rozporu s požadavkem rychlého dosažení nápravy nežádoucího stavu ať již v majetkových nebo rodinných věcech; poměrně málo se využívá zákonem dané možnosti, aby se národní výbory a společenské organizace aktivně zúčastňovaly též občanského soudního řízení a přispívaly ke smírnému odstraňování vzniklých sporů. Poměrně vysoký počet případů nuceného výkonu rozhodnutí svědčí o tom, že se občané v řadě případů nepodrobují dobrovolně soudnímu rozhodnutí.

Dostatečně účinná a všestranná není ani právní propaganda, tvořící významnou součást právní výchovy občanů.

2. bere se souhlasem na vědomí

zprávu Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky a generálního prokurátora Československé socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti v oblasti občanskoprávních vztahů, kterou se podrobně zabývaly též ústavně právní výbory, výbory pro zemědělství a výživu, výbory pro sociální politiku, výbory pro průmysl, dopravu a obchod SL a SN;

3. vyjadřuje přesvědčení, že soudy, prokuratury, národní výbory i ostatní státní a hospodářské orgány a organizace Národní fronty, zejména Revoluční odborové hnutí, Socialistický svaz mládeže a Československý svaz žen ve své politické a organizátorské práci budou nadále věnovat všestrannou pozornost péči o prohlubování socialistické zákonnosti v občanskoprávních vztazích a že v tomto směru využijí vlastní možnosti ke zvýšení účinnosti právní výchovy občanů;

4. podporuje úsilí vlády Československé socialistické republiky o další soustavné zdokonalování zákonných norem na úseku občanskoprávních a rodinně právních vztahů;

5. doporučuje předsedovi Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky a generálnímu prokurátorovi Československé socialistické republiky věnovat i nadále soustředěnou pozornost jednotnému výkladu a používání občanského zákoníku, zákona o rodině, zákonů o sociálním zabezpečení i občanského soudního řádu, prohlubovat péči o ochranu práv a oprávněných zájmů občanů i socialistických organizací, důsledně trvat na plnění právních povinností, upevňovat autoritu i přesvědčivost soudních rozhodnutí a prohlubovat úctu k nim ze strany občanů; využívat všech forem právní výchovy občanů, aby se předcházelo vzniku sporů a napomáhat též plnému uplatnění vlivu národních výborů a společenských organizací v občanském soudním řízení;

6. ukládá

a) výborům sněmoven, aby soustavně sledovaly uplatňování práv a povinností v občanskoprávních a rodinně právních vztazích, získávaly poznatky o působení a účinnosti zákonů na tomto úseku a využívaly jich ve své další činnosti;

b) poslancům, aby ve svých volebních obvodech působili k dodržení socialistické zákonnosti i pravidel socialistického soužití a napomáhali k rozvíjení právní propagandy mezi občany.


Tomášik v. r., Kryll v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP