USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 107

k vládnímu návrhu, kterým se podle článku 19 odst. 5b) a odst. 6b) ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky texty úmluv a doporučení přijatých na 64. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1978 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky (tisk 90)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 22. října 1980 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky k úmluvám a doporučením přijatým na 64. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1978:

a) neratifikovat úmluvy č. 150 o správě práce a č. 151 o pracovních vztazích ve veřejné službě;

b) nepřijímat žádná opatření k provedení doporučení č. 158 o správě práce a č. 159 o pracovních vztazích ve veřejné službě.


Tomášik v. r., Kryll v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění



Přihlásit/registrovat se do ISP