USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 115

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR, Ženeva 1975) (tisk 100)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 16. prosince 1980 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s přístupem k Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě TIR (Úmluva TIR, Ženeva 1975) s touto výhradou:

"Československá socialistická republika se v souladu s článkem 58 úmluvy necítí vázána odst. 2-6 článku 57 úmluvy."


Tomášik v. r., Kryll v. r.
Indra v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP